Verrijkingsonderwijs

Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoetkomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen kinderen bij een aantal vakken minder instructie. Er blijft dan tijd over voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.


Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten (zie hieronder). Rond de 20 procent van onze leerlingen neemt hieraan deel.


In de groepen 1 tot en met 4 hebben de verrijkende activiteiten een oriënterend karakter. Kinderen kunnen voor een bepaalde periode geplaatst worden bij een activiteit om te bepalen of het aansluit bij hun onderwijsbehoefte. De samenstelling van de groep wisselt in deze jaren regelmatig. Vanaf groep 5 ligt de samenstelling van de groep meer vast. Toch kan, om uiteenlopende redenen, besloten worden om de leerling niet verder te laten werken aan een extra activiteit. Dit wordt uiteraard met ouders en leerling besproken tijdens de KOL-gesprekken (kind-ouder-leerkracht). De uiteindelijke beslissing ligt wel bij de school.


Deelname hangt af van de CITO-toetsen. Deze zijn vlak voor de KOL-gesprekken afgenomen. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van het kind in de klas.


Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die veel tijd overhouden, gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken, een A scoren op alle onderdelen van de CITO-toetsen en hoog scoren op de methodegebonden toetsen, gaan aan de slag in de verrijkingsgroep.


Per schooljaar krijgen de leerlingen afwisselend blokken Spaans, Robotica en Scratch aangeboden.


Eens per week krijgen de kinderen een uur instructie buiten de klas. Daarna werken ze in de klas verder aan projecten. Hierbij wordt veel samengewerkt en overlegd.


Twee keer per jaar wordt bekeken of de leerling verder gaat in de verrijkingsgroep. Er kan, om diverse redenen, besloten worden om de leerling uit het programma te halen. De beslissing hierover wordt genomen door de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider. Ouders worden hierover ingelicht tijdens de KOL-gesprekken.


Spaans

Voor het leren van Spaans maken wij gebruik van het computerprogramma ‘Languagenut’: www.languagenut.nl. Twee periodes per jaar werken leerlingen (vanaf groep 5), in het programma. Ter ondersteuning krijgen leerlingen in deze periodes, eens in de twee weken, basale lessen Spaans aangeboden. Elk blok wordt afgesloten met een toets.


Robotica

Dit schooljaar doen wij mee aan het project Robotica in de Klas van Stichting 010010, waar door heel Nederland meer dan 100 scholen aan deelnemen.Tijdens deze lessen worden er spelenderwijs robotjes gemaakt. Meer informatie kunt u vinden op de website www.robotspelen.nl.

Scratch

Tijdens de verrijkingslessen werken wij vanaf januari met Scratch. Dit is een gratis online programmeerplatform met een zeer gebruiksvriendelijke interface (voor kinderen). De visuele programmeerblokken kun je naar het werkveld slepen om zo creatieve projecten te maken. Het gebruik van Scratch bevordert niet alleen programmeervaardigheden, maar ook de 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder creatief, kritisch en probleemoplossend denken, computational thinking, media wijsheid, ICT-basis vaardigheden en samenwerken.

De beginners starten met kleine projecten om het programma en de blokken te leren gebruiken. Daarna stromen de leerlingen door met het bouwen van games door middel van gebruik van handleidingen om vervolgens nog een stap verder te gaan en een eigen games te ontwerpen en uit te werken.


Verrijkingsochtend

In 2015 zijn we, in samenwerking met de Piet Hein en de Zuiderzee (beide scholen binnen het ABSA Scholengroep), van start gegaan met verrijkingsochtenden voor de groepen 5-6 en 7-8.

Samenwerken, grenzen ervaren, omgaan met falen, leer- en werkstrategieën ontwikkelen, plannen, evalueren en reflecteren zijn een aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt in de ochtenden.

De selectie van kinderen voor deelname aan de groep vindt plaats op basis van het leerlingvolgsysteem, observaties en gesprekken. Aan de hand van een signaleringslijst worden leerlingen besproken met de Intern Begeleider, de groepsleerkracht en de leerkracht van het verrijkingsuur.