Verrijkingsonderwijs

Verrijkingsonderwijs

Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen kinderen bij een aantal vakken minder instructie. Er blijft dan tijd over voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.

 

Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten (zie hieronder). Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel.

Van groep 1 tot en met 4 hebben de verrijkende activiteiten een oriënterend karakter. Kinderen kunnen voor een bepaalde periode geplaatst worden bij een activiteit om te bepalen of het aansluit bij hun onderwijsbehoefte. De samenstelling van de groep wisselt in deze jaren regelmatig. Vanaf groep 5 ligt de samenstelling van de groep meer vast. Toch kan, om uiteenlopende redenen, besloten worden om de leerling niet verder te laten werken in een activiteit. Dit wordt uiteraard met ouders en leerling besproken bij de 10-minutengesprekken. De uiteindelijke beslissing ligt wel bij school.

 

Deelname hangt af van de CITO-toetsen. Deze zijn vlak voor de 10-gesprekken afgenomen. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van het kind in de klas

Groep 1 en 2

In de kleutergroepen krijgen leerlingen elke donderdag verrijkende opdrachten in een klein groepje aangeboden. Kinderen werken hierbij met uitdagende materialen, krijgen opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op hun creatief oplossingsvermogen en gaan filosoferen aan de hand van denksleutels. Er wordt tegemoet gekomen aan de belangstelling voor lezen en schrijven.

Iedere leerkracht bekijkt door middel van leerling-observaties en Citoscores welke leerlingen in aanmerking komen. Ook wordt gekeken naar de werkhouding van het kind.  

Groep 3 tot en met 8

Plannex

Leerlingen die veel tijd overhouden, gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken, een A scoren op alle onderdelen van CITO en hoog scoren op de methode-gebonden toetsen, gaan aan de slag met het computerprogramma ‘Plannex’. Plannex bevat meer dan 475 projecten die kinderen uitdagen hun talenten te benutten. Leerlingen maken na iedere opdracht een ‘Publicatie’ (werkstuk). Deze publicaties kunt u op de site van Plannex bekijken: www.plannex.nl/publicaties. Leerlingen bouwen in de loop der jaren een portfolio op waarin hun werk bekeken kan worden.

 

Per schooljaar krijgen de leerlingen twee Plannex-projecten aangeboden. Deze worden vanaf groep 5 afgewisseld met blokken Spaans.

 

Eens per week of eens per twee weken krijgen kinderen een uur instructie buiten de klas. Daarna werken ze in de klas verder aan projecten. Hierbij wordt veel samengewerkt en overlegd.

 

De leerlingen uit groep 3 starten na de voorjaarsvakantie in Plannex.

 

Twee keer per jaar wordt bekeken of de leerling verder gaat met het werken in Plannex. Er kan, om diverse redenen, besloten worden om de leerling uit het programma te halen. De beslissing hierover wordt genomen door de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider. Ouders worden hierover ingelicht tijdens de 10-minutengesprekken.

 

Spaans

Spaans wordt altijd in combinatie aangeboden met Plannex. Leerlingen moeten dus tijd over hebben, gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken, een A scoren op alle onderdelen van CITO en hoog scoren op de methode-gebonden toetsen. Voor het leren van Spaans maken wij gebruik van het computerprogramma ‘Languagenut’: www.languagenut.nl. Twee periodes per jaar werken leerlingen (vanaf groep 5), in het programma. Ter ondersteuning krijgen leerlingen in deze periodes, eens in de twee weken, basale lessen Spaans aangeboden. Elk blok wordt afgesloten met een toets.

 

Verrijkingsochtend

In 2015 zijn we, in samenwerking met de Piet Hein en de Zuiderzee (beide scholen binnen het ABSA-bestuur), van start gegaan met verrijkingsochtenden voor groep 5-6 en 7-8.

Samenwerken, grenzen ervaren, omgaan met falen, leer- en werkstrategieën ontwikkelen, plannen, evalueren en reflecteren zijn een aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt in de ochtenden.

De selectie van kinderen voor deelname aan de groep vindt plaats op basis van het leerlingvolgsysteem, observaties en gesprekken. Aan de hand van een signaleringslijst worden leerlingen besproken met de Intern Begeleider, de groepsleerkracht en de leerkracht van het verrijkingsuur.