MR Notulen 6 - 2020 - 2021

2021-03-20

Verslag MR-vergadering 55 (2020-2021)

dinsdag 20 april 2021

 

via Google Meet

 

AGENDA

 

Aanwezig:

Jeroen Hiemstra schooldirecteur (aanwezig vanaf 20u)

Bas Gradisen leerkracht

Zoricka Ronde leerkracht

Karin van der Sloot leerkracht

Anouk van den Hof leerkracht

Tom Bergevoet ouder

Eveline Buttinger ouder

Ivo de Boer ouder

David Baum ouder

 

_______________________________________________________________________

1. Acties van laatste vergadering:

Update website: Bas geeft een korte update: de muren van de website staan, op 11 mei

worden foto’s gemaakt. Bas laat zien wat er nu staat, dit ziet er goed uit. Teksten en foto’s

worden geupdate en er wordt gewerkt richting afronding.

Bevestiging routekaart: Jeroen geeft aan dat dit lastig is omdat je de gegevens niet tijdig

hebt. Hij suggereert om te kijken naar een begroting per schooljaar zodat de MR meer tijd

heeft om er iets van te vinden. Jeroen zal enkele regels op papier zetten omtrent dit

voorstel (actie Jeroen).

Andere mededelingen: We hebben een proeflicentie Cupella, dat is software waarmee je

taakbeleid kunt maken. Het werkt prettig om complexe materie eenvoudiger te maken.

Onze school gaat dit programma aanschaffen.

 

2. Toelichting Jeroen memo 9 april: Tijdens de vorige MR-vergadering van 2 maart is gesproken

over de formatie. Eerst zou e.e.a. met het team doorgenomen moeten worden (mede in het kader van

het instemmingsrecht van de PMR op de formatie). Toen is benoemd dat combinatieklassen niet

uitgesloten konden worden, maar dat naar verschillende opties werd gekeken. Op 9 april jl. verscheen

een memo van Jeroen aan alle ouders, waarin de mogelijkheid van combinatiegroepen werd

aangestipt. Jeroen geeft in deze vergadering een toelichting en legt uit dat het doel van

het memo was om de ouders alvast zoveel mogelijk mee te nemen in wat ons te

wachten staat. Er zijn enkele reacties geweest. Ook kwamen er enkele reacties bij de

OMR leden van ouders die vragen hebben. Er wordt door de MR gesuggereerd om

een ouderinformatieavond te beleggen om uiteen te zetten welke afwegingen er

gemaakt zijn, waarom de school toe moet naar combinatieklassen en hoe de

klassenindeling en het proces in zijn werk gaat om de ouders wat meer context te

geven. Er wordt door Jeroen opgemerkt dat de combinatieklassen ook een kans

bieden op een gedifferentieerder aanbod van het onderwijs en aangegeven dat dit ook

gecommuniceerd zou moeten worden. Jeroen gaat nadenken over de vorm van

informatievoorziening aan de ouders (actie Jeroen).

 

3. Schoolpool: Jeroen geeft korte uitleg en vertelt wat er op dit vlak speelt.

 

4. Enquête thuisonderwijs: de uitkomsten en feedback zijn erg positief. Er wordt nog

geïnformeerd naar eventuele verbeterpunten. Dit zal worden nagevraagd bij Ynke. Er wordt

nog gewezen op het vergroten van de ouderbetrokkenheid in dit verband en aangegeven dat

het goed zou zijn als er kort richting de ouders de uitkomsten of highlights van de enquete zou

worden gedeeld.

 

5. Formatieplan: Jeroen heeft binnenkort een gesprek met Trix en Jurgen, dat moet worden

afgewacht. Vervolgens zal het formatieplan worden besproken in de teamvergadering in mei.

Dit punt zal volgende vergadering terugkomen.

 

6. Vakantierooster: de vergadering gaat akkoord met het vakantierooster.

 

7. GMR: het ingestuurde verslag wordt kort besproken, geen verdere opmerkingen.

 

8. Podium 2.0 onderwijsconcept/didactiek: Jeroen schetst waar we nu staan en wat er zoal

binnen het team besproken is. Men zit behoorlijk goed op één lijn. Doel is om nóg passender

onderwijs te gaan bieden, meer uitdaging aan de leerlingen aan te bieden, gedifferentieerder.

 

9. Bio’s leerkrachten: dit punt is ingebracht door Ivo. Hij legt uit dat het prettig zou zijn voor de

ouders als er leerkrachten zich kort voorstellen (bv op de website) zodat je weet wie wie is (bv

als een leerkracht invalt bij jouw kinderen). Er wordt positief op gereageerd. Men besluit dat dit

wordt opgepakt en gekeken wordt of het kan worden omgebouwd naar een variant die goed bij

het Podium past. Bas zal suggesties doen hoe dit goed op de site zou kunnen (actie Bas).

 

10. Evaluatie klachtenregeling afgelopen schooljaar: er zijn geen klachten binnengekomen via dit

loket.

 

11. Evaluatie werktijden en verlofregeling afgelopen en komend schooljaar: de huidige systematiek

wordt doorgezet, geen plannen om er wijzigingen in aan te brengen.

 

12. Informatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar: wordt kort besproken, het was

een vreemd jaar en daarmee niet maatgevend voor de toekomst. Wél wordt opgemerkt dat -

mocht er wederom via thuisonderwijs gewerkt moeten gaan worden- er een coördinator voor

onder-, midden- en bovenbouw zou moeten komen. Nu lag dit alleen bij Bas, naar zijn

onderwijstaken was dit een te zware belasting.

 

13. Informatie voortgang meerjarig beleidsplan: dit is het schoolplan. Daar wordt aan gewerkt.

 

14. Rondvraag:

- Ivo vraagt hoe het is met de wervingsactiviteiten. Ook doet hij de suggestie dat ouders

betrokken zouden kunnen worden bij de informatiemomenten.

- David informeert naar de schoolverlaters. Weten we hoe het hen vergaat? Naar welke

scholen gaan ze, hoe doen ze het daar? Wellicht kunnen we iets organiseren zoals een reünie

en/of enquête. Voor de school is het uiteraard waardevolle informatie en het is ook prettig naar

de ouders/schoolverlaters als de school nog eens van zich laat horen. Jeroen neemt dit punt

mee.

- Zoricka merkt op dat we wel over de leerlingen, maar niet met de leerlingen praten. Ze oppert

dat de leerlingenraad weer nieuw leven in wordt geblazen.

- Eveline vraagt welke variant gekozen wordt volgend jaar voor de klassenindeling. Jeroen

schets kort de gedachten hierover, binnenkort volgt daar communicatie over.

- Ook vraagt Eveline hoe het staat met de klaar-overs. Jeroen antwoordt dat dit na de

meivakantie weer zal starten.

- Karin vraagt waarom de nieuwsbrief niet meer verschijnt. Dit komt doordat Zoricka er geen

tijd voor heeft met haar huidige werkbelasting. Er zal worden gekeken bij wie dit kan worden

ondergebracht.

 

- Tom vraagt hoe het staat met de Podiumjournaals. Deze bestaan nog steeds, wordt deze

week online gezet.

- David geeft nog aan dat er een nieuw initiatief is: Tommy Tomato www.tommytomato.nl Ze

verzorgen gezonde warme maaltijden voor scholen. Ze zoeken proefscholen. Hier zal naar

gekeken worden.