MR Notulen 5 - 2020 - 2021

2021-03-04

Verslag MR-vergadering 3 (2020-2021)

dinsdag 2 maart 2021

 

via Google Meet

 

AGENDA

 

Genodigd: 

Jeroen Hiemstra schooldirecteur (aanwezig vanaf 20u)

Bas Gradisen (afwezig) leerkracht

Zoricka Ronde leerkracht

Karin van der Sloot (afwezig)leerkracht

Anouk van den Hof leerkracht

Tom Bergevoet ouder

Eveline Buttinger ouder

Ivo de Boer ouder

David Baum ouder

 

_______________________________________________________________________

1. Acties van laatste vergadering:

Update website: de verwachting is dat deze over enkele maanden de lucht in kan. Jeroen

doet de suggestie dat Bas en Maaike een presentatie komen geven.

Update nieuwe vloer kelder: dit loopt, er is een afspraak met een vloeren partij. Jeroen wil

een voorstel en er vervolgens ook graag nog een voorstel van een andere partij naast

leggen.

 

2. Begroting (advies MR): De begroting wordt besproken en diverse MR leden stellen vragen. Zo

vraagt Eveline zich af of het juiste aantal leerlingen is gehanteerd voor de inkomsten omdat de

aantallen in het tweede tabblad niet correct zijn. Jeroen heeft dit bij de controller van ABSA

gecheckt en bevestigt na de vergadering dat voor de begroting de juiste aantallen zijn gebruikt.

De MR kan hiermee een positief advies afgeven voor de begroting, met de kanttekening dat

deze dit te laat is aangeleverd. Zij vraagt Jeroen om haar zorgen hierover bij de ABSA

controller kenbaar te maken zodat in de toekomst op de juiste wijze gebruik kan worden

gemaakt van het adviesrecht van de MR (aanleveren vóór de periode waarop de begroting

betrekking heeft, of werken met concept versie zodat in elk geval alvast tijdig aan aanvang kan

worden gemaakt met de behandeling). In dit kader vraagt Tom de routekaart zoals die vorig

jaar met MT-leden Maaike en Ynke is overeengekomen te hanteren (zie o.m. verslag

vergadering 2 en 3 schooljaar 2019-2020 hierover). Volledigheidshalve wordt deze hier

ingevoegd, verzoek om volgende vergadering te bevestigen dat deze voortaan wordt gevolgd

(actie Jeroen):

 

Routekaart:

Tijdens MR-vergadering #1 worden de highlights uit het schooljaarplan (vastgesteld aan het einde van het

voige schooljaar) aan de MR voorgelegd, zoals die worden gehanteerd bij het opstellen van de begroting:

wat is de focus voor het komende jaar? Waar moet meer geld bij? Waar is onderhoud nodig? Etc. Zo

ontstaat een gedragen beleidsstuk waarop de begroting kan worden gebaseerd.

Vervolgens wordt de concept-begroting uiterlijk een week vóór MR vergadering #2 naar de MR leden

gestuurd. Het is belangrijk dat het gereedkomen van dit concept en het tijdstip van MR vergadering #2

vooraf goed op elkaar worden afgestemd. Mocht het niet lukken op tijd het aantal leerlingen voor volgend

jaar in de concept-begroting verwerkt te hebben, wordt deze concept begroting gebaseerd op de prognoses

van de gemeente voor wat betreft de te verwachten leerlingenaantallen. Zo moet het voor de school

haalbaar zijn om MR vergadering #2 uiterlijk 1 december te laten plaatsvinden.

 

3. Terugkoppeling studiedagen: Jeroen en enkele leerkrachten vertellen in het kort wat er tijdens

de studiedagen behandeld is. De nadruk lag op een gedeelte over executieve vaardigheden.

Men is het erover eens dat het goede sessies waren en dat het goed is dat het team de tijd

heeft kunnen nemen om met elkaar te spreken buiten de reguliere school situatie.

 

4. Evaluatie thuisonderwijs: Ynke en Maaike zullen een enquête rondsturen naar de ouders

omtrent het thuisonderwijs.

 

5. Podium 2.0: er wordt een datum geprikt, t.w. 18 maart om 20 uur.

 

6. Verwachte in/uit stroom MR leden: Tom, David, Karin en Anouk zullen uittreden. Op korte

termijn komt er een brief aan de ouders met een stevige en wervende oproep. Uitgangspositie

is en blijft om een MR van 8 leden (4 leerkrachten, 4 ouders) te vormen. Indien dat niet lukt kan

eventueel worden overgestapt naar 3/3.

 

7. Formatieplan (fte’s): schoolleiding en team zullen dit binnenkort met elkaar gaan bespreken

zodat de PMR aansluitend haar instemmingsrecht kan uitoefenen.

 

8. Communicatie met de ouders: David vraagt of er richting ouders bij besluiten iets meer context

en onderbouwing kan worden gegeven, zodat ouders beter worden meegenomen in de

overwegingen die tot de besluiten hebben geleid en (hopelijk) er meer begrip voor krijgen. Ivo

geeft aan dat hij het fijn zou vinden als er wat meer nieuws gedeeld wordt, bijvoorbeeld een

korte intro wordt gegeven als er nieuwe gezichten op school zijn, of dat deze persoon zich kort

aan de school voorstelt in de nieuwsbrief.

 

9. Rondvraag: Tom vraagt of de VO gids ook in papieren versie wordt verspreidt. Er wordt

aangegeven dat er voldoende exemplaren zijn voor de leerlingen die het betreft, deze worden

in de klassen uitgedeeld. Verder zijn er geen rondvragen.