MR Notulen 4 - 2020 - 2021

2021-01-14

Verslag ingelaste MR-vergadering

donderdag 14 januari 2021

 

via Google Meet

 

Aanwezig:

Jeroen Hiemstra schooldirecteur

Bas Gradisen leerkracht

Zoricka Ronde leerkracht

Karin van der Sloot leerkracht

Anouk van den Hof leerkracht

Tom Bergevoet ouder

Eveline Buttinger ouder

Ivo de Boer ouder

David Baum ouder

 

_______________________________________________________________________

1. Personeel: Jeroen praat ons bij over personele zaken, e.e.a. in het licht van de strenge

opdracht van ABSA om binnen de begroting te blijven. Er moeten ten aanzien van de

werkverdeling en formatie daarom lastige keuzes gemaakt worden. De PMR vraagt t.b.v. het

team om hierin meer en tijdig betrokken te worden. Ze wijzen onder meer op het

instemmingsrecht dat ze als PMR hebben en tevens op de rol die het team o.b.v. de CAO

heeft.

 

2. Begroting nieuwe schooljaar: Momenteel wordt bij ABSA de laatste hand gelegd aan de

begroting (waar ook de begroting van Het Podium onder hangt). De GMR geeft er volgende

week een klap op en dan kan het ook naar de MR, zodat de MR hierover in de volgende

reguliere vergadering advies kan uitbrengen. De toelichting op de begroting heeft de MR

reeds van Jeroen ontvangen.

 

3. Aanvraag subsidies: Het MT probeert om zoveel mogelijk inkomsten te genereren en vraagt

waar mogelijk subsidies aan. Zo is er €18k ontvangen om kinderen bij te spijkeren als gevolg

van de eerste lockdown en zijn er nieuwe aanvragen gedaan zoals de subsidie

Schoolkracht.

 

4. Nieuwe website: De school zal een nieuwe website krijgen. Met hulp van, en in

samenspraak met, Dimi Albers (een ouder met grote expertise op dit gebied) en in lijn met

de budgettaire uitdagingen is een nieuwe vorm voor de website gevonden die het

gemakkelijker maakt om content op de site te zetten, een goed design heeft en

gebruiksvriendelijk is. Kortom, goed nieuws.

 

5. Nieuwe vloer kelder: De oudervereniging heeft aangegeven dat een deel van hun reserves

kan worden ingezet voor een nieuwe vloer in de kelder. Jeroen zal dit samen met de

oudervereniging verder oppakken.

 

6. Evaluatie Partou: Jeroen praat ons bij. Na een moeilijke start lopen de gesprekken met

Partou inmiddels goed, het MT zal de MR bij een volgende vergadering informeren over de

voortgang.

 

7. Visie en toekomstig onderwijsconcept Het Podium: Dit is een belangrijk onderwerp, maar de

vergadering is het erover eens dat het zich er niet voor leent om tijdens de lockdown goed

op door te pakken. De schoolleiding en het team zullen zodra de coronamaatregelen dit

toelaten hier stappen in zetten. Jeroen geeft aan dat het beter is om de initiatieven mbt het

opfrissen van de entree voorlopig even on hold te zetten. Hij is van mening dat vormgeving

volgt uit visie. De vergadering kan zich hier grotendeels in vinden, al wordt wel (door David)

gevraagd om hier vaart mee te maken, aangezien een vernieuwde entree mogelijk een

positief effect kan hebben op nieuwe aanmeldingen van leerlingen.

 

8. PR: Het belang van PR -mede met het oog op nieuwe aanmeldingen- wordt nog eens

benoemd en initiatieven op dit vlak aangemoedigd. E.e.a. is lastiger tijdens de lockdown,

maar de school blijft proberen om hier het beste van te maken (bv. door de initiatieven van

Anouk m.b.t. de Instagram pagina en het Podiumjournaal).

 

9. WVTTK: Er zijn enkele e-mails binnengekomen van ouders met kritiek op het aangeboden

thuisonderwijs, zo wordt gevraagd waarom er niet meer online lessen zijn omdat de ouders

in de huidige vorm heel veel tijd kwijt zijn aan begeleiding van de kinderen terwijl zij ook

moeten werken. Ook zijn er vragen over de criteria die worden gehanteerd bij het toelaten

van kinderen voor de noodopvang. De kritiek wordt besproken. Daaruit wordt duidelijk dat de

schoolleiding er reeds mee bekend was en met de betreffende ouders contact heeft gehad.

Schoolleiding en team reageren daarom ietwat geprikkeld. De OMR laat weten de

betreffende e-mails prima te vinden qua toon en inhoud. De OMR wil graag dat er ook

respectvol met kritische geluiden wordt omgegaan. Er zijn ook meerdere zeer positieve

reacties bij de MR binnengekomen omtrent het thuisonderwijs. Het beeld is derhalve

wisselend. Bespreking van dit punt draagt in elk geval bij aan de bewustwording binnen het

team en bij de schoolleiding zo hoopt de OMR. Er zijn verder geen vragen voor de

rondvraag. De vergadering sluit omstreeks 21:30 uur.