MR Notulen 3 - 2020-2021

2020-11-17

Verslag MR-vergadering 3 (2020-2021)

dinsdag 17 november 2020

 

via Google Meet

 

Aanwezig:

Jeroen Hiemstra schooldirecteur (aanwezig vanaf 20.00 uur)

Bas Gradisen leerkracht

Zoricka Ronde leerkracht

Karin van der Sloot leerkracht

Anouk van den Hof leerkracht

Tom Bergevoet ouder

Eveline Buttinger ouder

Ivo de Boer ouder

David Baum ouder

 

_______________________________________________________________________

20.00 uur - 21.30 uur: overleg MR

1. Acties van laatste vergadering:

i) Pilot klaar-over: Het project valt in goede aarde, de ouders die als klaar-over hebben

gefungeerd vinden het leuk om te doen en in zijn algemeenheid wordt er heel positief op

gereageerd. Jeroen heeft ook de wijkagent gevraagd om er af en toe bij de komen staan,

met name om het fout-parkeren tegen te gaan. Men is het erover eens: dit project is een

kwestie van even doorzetten. In de algemene uitstraling van de school

(verkeersveiligheid, ouderparticipatie, betrekken van leerlingen in projecten) speelt het

ook een positieve rol. Er wordt na de tweede week geëvalueerd.

 

ii) Initiatief nieuwe look entree school: Tom geeft een presentatie. Deze is modulair

opgebouwd en varieert van kleine gemakkelijk door te voeren verbeteringen tot

verdergaande aanpassingen aan de voorgevel. Het sluitstuk is een poort van houten

latten waar de kinderen bv. via een inscriptie een bijdrage aan kunnen leveren. Er wordt

binnen de vergadering erg positief op gereageerd. Tom zal een kostenraming maken.

Ook wordt besproken dat er een projectgroepje zal worden opgericht waarin naast Tom,

Anouk, Jeroen en een afvaardiging van de leerlingenraad zitting zal nemen. Er komt een

oproep in de nieuwsbrief voor sponsoring, vrijwilligers en/of materialen. Tenslotte wordt

nog gewezen op het feit dat de verfraaiing van de voorgevel een positief effect kan

hebben op de presentatie van de school richting toekomstige ouders en daarmee het

aantal nieuwe aanmeldingen mogelijk kan vergroten. Een versnelling zou erg fijn zijn,

immers: het aantal nieuwe aanmeldingen verdient de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd is

het zo dat nieuwe initiatieven “gedragen” moeten worden. Het is derhalve van belang

voldoende tijd te nemen om het initiatief te delen en te bespreken.

 

2. Concept formatie en concept begroting: Jeroen geeft een update over de stand van zaken.

Het staat er (zowel ABSA breed als specifiek voor Het Podium) financieel niet goed voor. De

opdracht vanuit het ABSA bestuur aan de scholen is om binnen de begroting en binnen de

formatie te blijven. Jeroen heeft een email aan het personeel gestuurd. De strekking

daarvan is dat er enkele concrete maatregelen genomen moeten worden omdat de

budgetoverschrijdingen niet door kunnen gaan. Er moeten keuzes gemaakt worden. Een

gedeelte van de ambulante uren begeleiding (dwz een deel van het totaal aantal uren dat

buiten de vaste bezetting van leerkrachten op de groepen valt), moet daarom worden

teruggeschroefd. Tevens heeft Het Podium de opdracht gekregen, per direct, 1 Wft te

snoeien in de formatie. De school heeft op financieel vlak een enorme uitdaging, maar er is

vertrouwen bij de vergadering dat het goed komt. Men spreekt uit dat het prettig is dat

Jeroen uitstraalt grip te hebben op de financiële situatie en snapt hoe de begroting van een

school werkt. Het is alles behalve leuk, maar het geeft veel vertrouwen dat Jeroen ruime

ervaring heeft in crisis- en interim management van scholen. Jeroen merkt in dit kader nog

op dat het positief is dat de kwaliteit van de school door de inspectie als ‘uitzonderlijk goed’

wordt gezien. De leerlingenpopulatie is wat breder geworden en de prestaties zijn in dat

perspectief boven alle landelijke gemiddelden.

 

3. De conceptbegroting en het visiedocument: wordt binnenkort gedeeld met de MR, maar de

focusgroep Financiën moet er eerst nog een klap op geven. Komt dus later terug

(december?)

 

4. Functioneren communicatie van de school: (SocialSchools, website, nieuwsbrief, PR,

kinderraad) nieuwsbrief: loopt goed, er wordt ook steeds meer gedaan via Instagram.

Uiteraard blijft het een enorme uitdaging in deze coronatijd om contact tussen school en de

ouders te onderhouden, maar de algehele indruk is dat het goed loopt.

 

5. Communicatie met de achterban: Eveline geeft aan dat het goed zou zijn als we naar buiten

kunnen, het idee van het organiseren van een schoolmarkt wordt geopperd. Presentaties,

stands, het werven en enthousiasmeren van nieuwe mensen voor oudervereniging en

medezeggenschapsraad. Gedacht wordt aan het voorjaar 2021.

 

6. Schoolgids voor volgend schooljaar: deze is gereed en staat op de website. Mbt het

vakantierooster 2021-2022 wordt, met betrekking tot de meivakantie, afgesproken dat de

week vóór de verplichte week door het Ministerie (30 april t/m 8 mei 2022) wordt gekozen

als vakantie (de week van 23 t/m 29 april 2022). De week ná de verplichte week zit erg dicht

op Hemelvaart en valt daarom af.

 

7. Arbo- en ziekteverzuimbeleid: Mbt het ziekteverzuim op Het Podium wordt opgemerkt dat

het langdurige ziekteverzuim zorgen baart. Er was vroeger een systeem met het

Vervangingsfonds en Participatiefonds voor de vervanging. Jeroen geeft aan dat dit anders

moet, de bekostiging moet via een ander systeem worden georganiseerd, solidair binnen de

stichting ABSA met haar 6 basisscholen.

 

8. Evaluatie ouderparticipatie i.s.m. oudervereniging: Susan van de oudervereniging schuift

aan via Zoom. Ze vertelt wat de OV allemaal voor leuke dingen doet en organiseert. Ze

vertelt dat er ouders nodig zijn ter versterking. Anouk doet de suggestie dat het goed zou

zijn als er een filmpje gemaakt wordt met een oproep. Dit zal dan via Instagram en het

Podiumjournaal gedeeld worden. Dan vertelt Susan nog iets over de financiële reserves van

de OV. Er is een verzoek gedaan om de kosten voor een vloer (beneden) vanuit de reserves

te vergoeden (door Jeroen).

 

9. Stand van zaken jaarplan, terugkoppeling vanuit de verschillende werkgroepen: (PMR)

Geen verdere informatie op dit moment.

 

10. GMR: Er is een email gekomen vanuit de GMR omtrent de toezeggingen die eerder aan Het

Podium gedaan zijn. Het komt erop neer dat men weliswaar erkent dat deze door GJN

gedaan zijn, maar dat er momenteel geen gelden beschikbaar zijn.

 

11. Evaluatie overblijf wordt doorgeschoven: Jeroen merkt over dit punt wél op dat hij vindt dat

het niet goed loopt. De coördinator moet actiever zijn en naar buiten, ipv in het kantoortje

blijven zitten. Hij heeft dit kenbaar gemaakt bij Partou.

 

12. Podium 2.0: wordt doorgeschoven naar de ‘voeten-op-tafel-sessie’ die op 14 januari a.s. zal

plaatsvinden.

 

13. Taakbeleid: De groepsleerkrachten hebben een voorbeeld gekregen tav het taakbeleid,

bedoeld in de COA Primair Onderwijs. Hierbij wordt een systematiek gehanteerd, waarin, op

basis van ieders werktijdfactor, lesgevende taken vs. schoolbrede taken uit worden

berekend. Het gaat hier steeds om betaalde uren, behorende bij ieders functie als

groepsleerkracht. Er wordt in de vergadering een korte terugkoppeling gegeven van dit

project.

 

14. Managen van klassenapp-groepen van ouders: Er wordt kort stilgestaan bij het feit dat

discussies in deze appgroepen “soms” ontaarden. Een centrale rol is daar weggelegd voor

de klassenouder. Deze kan (is aan te raden en wenselijk) ingrijpen in zo’n geval. Ook wordt

afgesproken dat aan het begin van het schooljaar een goed moment is om spelregels te

geven over het gebruik van de klassen-app.

 

15. Rondvraag:

- Ivo vraagt of ruchtbaarheid kan worden gegeven aan de feedback van de

onderwijsinspectie. Jeroen pakt dit op voor in de nieuwbrief of via Social Schools.

- David merkt op dat de school, ondanks de lastige coronatijden, hele goede

initiatieven ontplooit en er het beste van maakt: de ontvangst ’s ochtends op

school is goed, de initiatieven met Instagram en het Podiumjournaal worden goed

ontvangen.

- Eveline merkt ten aanzien van de groepen die aan de zijkant van de school naar

buiten komen op dat dit gevaarlijke situaties oplevert; ze schieten zo de straat op.

- Anouk vraagt of er een oproepje vanuit de klaar-overs gedaan kan worden in de

vorm van een filmpje. Eveline en Ivo zullen door de leerlingen benaderd worden

om een opname te maken.

- Karin vraagt of er voortaan meer rekening kan worden gehouden met de

tijdslimiet. Keuzes maken in aantal onderwerpen en de tijd bewaken.

 

16. Sluiting: de vergadering wordt omstreeks 22:15 uur gesloten.