MR Notulen 1 - 2020-2021

2021-08-27

Aanwezig:

 

Jeroen Hiemstra schooldirecteur (vanaf 20u)

Bas Gradisen leerkracht

Zoricka Ronde leerkracht

Karin van der Sloot leerkracht

Anouk van den Hof leerkracht

Tom Bergevoet ouder

Eveline Buttinger ouder

Ivo de Boer ouder, afwezig

David Baum ouder

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

19.30 - 20.00 uur: vooroverleg MR

 

20.00 uur - 21.30 uur: overleg MR

 

Acties van laatste vergadering:

De suggestie van de MR om geld in kas zinvol te besteden en betaling te

vergemakkelijken is door Eveline teruggekoppeld aan de OV. Teneinde dit naar een

volgende stap te brengen en mee te denken over de eventuele besteding van deze gelden

zal Jeroen hierover spreken met de OV.

Aanpassen van de website (Manon & Mieneke eraf, Ivo & Zoricka erop): dit is inmiddels

gebeurd. Er moeten nog een paar puntjes op de i komen (bij David ontbreekt in de

beschrijving één kind, Evelien gr 1/2, Bas pakt het op).

 

Landing nieuwe directeur

De MR heet Jeroen welkom bij de MR vergadering. Het gaat goed, Jeroen heeft een

vliegende start gemaakt en is volop bezig. Jeroen heeft ook meteen enkele nieuwe

projecten opgestart, zo gaat op zijn initiatief de opvang van Partou (nu in de lokalen

beneden) naar de klaslokalen direct bij binnenkomst van de kleuterlokalen. De kelder

wordt vrijgemaakt voor kunst en cultuur projecten. Er wordt gekeken naar een nieuwe

vloer in de kelder en er is ook al contact geweest met Piet Kranenborg (de gebouwenman

van de stichting).

David vraagt waarom er in deze corona tijd gekozen is voor een vorm waarbij de

informatieavonden met presentaties worden gegeven en geeft aan dat het ook prettig zou

zijn voor ouders als zij de leerkrachten van hun kinderen (die ze doorgaans nog niet

kennen) en de nieuwe directeur in een Teams- of Zoom meeting zouden kunnen zien en

spreken. Er wordt geantwoord dat hiervoor een online video verbinding niet zo geschikt is

en de KOL gesprekken een beter moment zijn, deze vinden op korte termijn plaats. Een

kennismaking met Jeroen kan in de vorm van een gesprek/inloop spreekuur, ouders die er

behoefte aan hebben kunnen met hem afspreken.

 

Update leerlingenpopulatie

Er wordt een korte update gegeven va het aantal huidige leerlingen (347), het aantal

nieuwe aanmeldingen en onlangs overgestapte leerlingen. Het zou goed zijn om dit als

vast agendapunt te laten terugkeren de komende vergaderingen. Er wordt gekeken naar

(verbeteringen van) de informatieochtenden en de aankondigingen daarvan in een lokaal

krantje.

 

Vaststellen jaarplanning en taakverdeling MR 2020-2021

De vergadering neemt de concept jaarplanning door en maakt enkele aanpassingen. De

concept planning wordt door Anouk nog naast de ‘standaard’ planning gelegd die aan

medezeggenschapsraden vanuit de cursus is meegegeven om te bekijken of er nog

onderwerpen moeten worden toegevoegd (ACTIE ANOUK). Volgende vergadering keert

dit agendapunt terug en wordt de jaarplanning definitief gemaakt.

 

Overleg/afstemming ouderraad/ leerlingenraad

Mieneke is contactpersoon met de leerlingenraad. Jeroen zal periodiek afstemmen met de

oudervereniging. Er wordt geopperd dat het goed zou zijn als het financieel jaarverslag

eens per jaar in de MR passeert en de voorzitter van de oudervereniging is welkom bij een

volgende MR vergadering indien daar behoefte aan bestaat (eventueel ook om eens te

spreken over de besteding van gelden).

 

Website

Er bestaat al geruime tijd een sterke behoefte om een nieuwe site te beginnen, de huidige

voldoet niet (is niet gebruiksvriendelijk en kan veel beter), de website is een belangrijk

visitekaartje van de school en spreekt derhalve ook een rol bij de nieuwe aanmeldingen

c.q. het aantrekken van nieuwe leerlingen. De suggestie wordt gedaan om te kijken of er

ouders zijn die de expertise hebben om te helpen om ervoor te zorgen dat er een nieuwe

website komt. Er zal een oproep worden gedaan om een ouder te vinden die de website

kan bouwen, wellicht zelfs een groepje van ouders die dat samen kunnen.

Aanknopingspunt is de mail die de ouders van Fedor aan het eind van vorig schooljaar

hebben gestuurd. ACTIE: Eveline benadert ouders Fedor.

 

Schoolgids

De schoolgids is bijna klaar. Het is de bedoeling dat deze binnen een maand op de

website staat en naar de Inspectie wordt gestuurd.

 

“Pimp your school”

Dit is een nieuw project en geïnitieerd door Jeroen. Doel is het aantrekkelijker maken van

de school (o.a. schilderwerk) en daarbij zo efficiënt mogelijk met de verschillende ruimtes

omgaan. Kelder gebruiken voor kunst- en cultuur projecten. Voorschool (Partou) naar

begane grond. Bedenken welke functie de ruimte naast de keuken kan krijgen). Tom

(architect) wordt door Jeroen betrokken, ze gaan samen rond de tafel.

 

Thema-onderzoek Inspectie

Er komt een onderzoek naar de volgende thema’s waar het Podium aan meedoet: 1.

kwaliteitsverbetering 2. leerlingpopulatie (hoeveel lln hebben extra ondersteuning nodig en

hoeveel lln krijgen extra verrijking, etc) – benaderd voor een interview, 5 november is daar

een afspraak over.

 

Corona

Er wordt besproken hoe worden de maatregelen worden nageleefd en hoe het gaat met

de leerkrachten. Het halen en brengen gaat goed. Wel is er (nog steeds) de zorg omtrent

de veiligheid bij het oversteken. Parkerende auto’s zijn een punt van aandacht. Er wordt

door Eveline geopperd om te gaan werken met klaar-overs. Besloten wordt dat er een

proef zal worden gedaan met klaar-overs. Ook zal er (wederom) een oproep gedaan

worden aan de ouders om voorzichtiger te zijn c.q. niet bij de school te parkeren/stoppen.

ACTIE: Jeroen stuurt email met oproep ivm veiligheid.

 

Schoolplan 2021-2025

Kort voor de zomervakantie komt dit als agendapunt in de vergadering, nu is het nog te

vroeg.

 

Externe adviseur gevraagd om een advies uit te brengen over het functioneren van

het (toezichthoudend) bestuur van ABSA

We zullen de GMR vragen om ons bij te praten, Manon wordt uitgenodigd.

 

Rondvraag

Er is sinds kort een rijdend koffie tentje ’s ochtends in het midden van het park. David

vraagt of er vanuit de school bezwaren zouden zijn als dit tentje dichter bij de school zou

staan. Die zijn er niet, wordt aan ondernemer koffiekar teruggekoppeld.