Verslag MR-vergadering 1 (2021-2022)

dinsdag 14 september 2021

AGENDA

Aanwezig:

Jeroen schooldirecteur (vanaf 20u)

Moniek leerkracht

Esther leerkracht

Sanne leerkracht
Millie ouder (voorzitter)

Alain ouder
Jamila ouder (secretaris)

_______________________________________________________________________

Opening: 19.30 – 20.00 uur

Millie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het eerste half uur zal Evelien (vorige MR lid) er bij zitten voor de overdracht.

vergadering di 14 september 2021 - 19:30 uur

(Jeroen aanwezig vanaf 20.00 – 21.00)

 

1. Acties vorige vergadering + items n.a.v. Jaarverslag 2020/21 + lopende zaken

De notulen van de vorige vergadering worden akkoord bevonden.

NPO kijken naar invulling hiervan deze staat verder op de agenda.

Jeroen schuift aan om 20.00 uur.

Aanmeldingen klaar-over project: Nog geen aanmeldingen m.u.v. Millie. We hebben hier ouders voor nodig. Evelien coördineerde dit tot nu toe. Millie zal dit oppakken en kijken of we via de ouderapp ouders kunnen vragen hier zich alsnog voor willen aanmelden

Voorgevel nieuwe entree voor de school. Tom Bergevoet
Wanneer starten we dit project op? Hebben we de visie hier duidelijk dan zouden we een project groep hiervoor willen opzetten.

Akkoord om dit verder uit te voeren en op te pakken verder met Jeroen. (Actie Jeroen).

Projectgroep Schoolverlaters:
David Baum had dit aangegeven in vorige overleg.
Vraag van Moniek. Wat was het doel hiervan. Kijken of kinderen op hun plek zitten met het advies waar ze mee van school zijn af gegaan. Zouden we scherper kunnen bekijken op percentage. David wilde daar zich hard voor maken.
Vraag Alain: komt dit terug in jaarplan dat we dit doen met leerlingen doen. Zit je goed met de verwijzing. Interessant vanuit ouders feedback te halen of advies goed uit komt of niet.
En dit kunnen delen met z’n allen. Vragen of David met Elma kijken wat er al bestaat en hoe moeten we dit interpreteren.
Doel vaststellen en dan communiceren hierover. Actie Millie

Website; aanvulling biografie. Moniek zal vragen of de leerkrachten die dit nog niet hebben gedaan dit te willen aanvullen. Aankondiging nieuwe MR; format compleet maken. Actie Jamila
Graag nieuwe logo toesturen aan Jamila. (krijgt deze aangeleverd van Jeroen)

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar staat dat er dit jaar een upgrade van de entree van de school

op het programma staat. Het idee hiervoor is aangedragen door Tom Bergevoet.

Overleg/afstemming ouderraad/ leerlingenraad

Ouder vereniging: Wie zitten er in: Stijn / Moniek / Roel (jaarrekening) Aansluiting 1 keer per jaar bij MR.
1 keer per jaar staat begroting.

 

2. Team, indeling klassen en vacatures
Terugkoppeling hoog-over m.b.t. combinatie klassen is tot nu toe positief. Alain en Jamila beamen dit met zelf een kind te hebben in de combigroep. Er zijn wel kritische geluiden deze zullen geadresseerd worden. Vervanging Mieneke (Groep 7 en 1 dag groep 8 bij Sietske) nog niet gelukt. Waarschijnlijk wel tijdelijk maar het is erg opgedroogd. De ervaren gediplomeerde leerkrachten zijn momenteel op en daardoor dus zeer lastig te werven. We doen onze uiterste best en tot die tijd kijken we hoe we hier invulling aangeven. Maaike en Ardine zijn hier druk mee bezig. Update volgt in volgende overleg.

 

3. Update leerlingenpopulatie
Jeroen deelt de huidige aantallen en prognose van de leerlingenpopulatie met de MR leden.
We hebben 12 groepen en in totaal 304 leerlingen. Prognose was 320 we missen 16 kinderen. Hiervan is een deel van de kinderen verhuist, en een deel (4 gezinnen) heeft bewust geswitcht van school binnen IJburg.
Dat is 2% van het geheel. Voor de normale vergoeding 26,5 kind in de klas om dit te financieren.
304 delen door 26,5 heb je recht op 11,5 klas en we hebben er 12 momenteel.
Over paar maanden stellen we dit bij en nemen we dit weer door. Goed opletten hoeveel kinderen er nog echt binnen komen qua instromers. We zitten nog steeds in de krimp.

 

4. Vaststellen jaarplanning en taakverdeling 2020-2021

De voorgestelde agenda is akkoord. Data zijn: Data MR vergaderingen 2021 - 2022:

  • 1e vergadering: di 14 september 2021 - 19.30 uur

  • 2e vergadering: di 12 oktober 2021 - 19.30 uur

  • 3e vergadering: do 9 december 2021 - 19.30 uur

  • Benen op tafel sessie: do 13 januari 2022

  • 4e vergadering: do 31 maart 2022 - 19.30 uur

  • 5e vergadering: do 19 mei 2022 - 19.30 uur

  • 6e vergadering: di 28 juni 2022 - 19.30 uur

 

Taakverdeling MR is akkoord:

  • Millie (Voorzitter) zij zal de voorbespreking doen met Jeroen.

  • Jamila (secretaris)

 

5. Overleg/afstemming ouderraad/ leerlingenraad

Leerlingenraad is deze week in volle gang. Vrijdag zullen de laatste verkiezingen zijn in de klas waarna bekend wordt wie hier deel van zullen uitmaken.

Ouderraad: Maaike is er uit en zal worden vervangen door Stijn.

Samenwerking met GMR: Volgende keer op de agenda; Gevraagd aan Manon / Saskia: uitnodigen voor MR. Vragen aan Saskia en Manon of ze hier beide eventueel willen aanschuiven.
Eventueel vaste onderdelen en uitwisseling notulen. Kijken wat wenselijk is met elkaar voorleggen voor de agenda volgende MR overleg.

 

6. Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR

De vorige MR bestond uit 4 leerkrachten en 4 ouders deze samenstelling is aangepast aan 3 leerkrachten en 3 ouders. Wij stemmen hier formeel mee in dat het akkoord is om naar 3 om 3 te gaan.

Esther heeft een vraag over NPO Gelden; (bijlage hiervan is meegeleverd)
Hoe kunnen we dit verantwoorden naar ouders. Jeroen geeft aan dat het Geld is geoormerkt. Het zou wel goed zijn als we hier globaal duidelijkheid krijgen over welke gelden waarvoor zijn hoe is het opgebouwd. Later stadium zal Jeroen hier informatie over geven. Bij vragen van ouders kan de leerkracht ouders doorsturen naar

Jeroen om hier duidelijkheid in te verschaffen. Tevens vraagt de MR Jeroen om hier de ouders over te informeren met een kort schrijven

Vraag m.b.t. gebruiksmiddelen: waaronder de digitale middelen. Jeroen geeft aan dat ICT bij elkaar geweest is en er worden 3 digi borden vervangen per direct. We zijn het erover eens dat de middelen die er zijn moeten werken. Chromebooks zijn nagekeken. (Vitasys). Geld is hiervoor ook gereserveerd.

Zonneschermen zijn defect: ook dit is opgepakt. Bedrijf is langsgekomen en zal een offerte opmaken.

Budget gebouwenbeheer. 2 keer per jaar iemand die dit organiseert. (Dit zou vanaf nu professioneel aangestuurd moeten worden, wordt geïnitieerd vanuit de ABSA).

Voor de agenda volgende keer:

Moniek en Katie: Input - Bibliotheek – Boekenweek
VIP avond opening kinderboekweek organisatie Boekhandel IJburg na werktijd. Om boeken te kopen. Bibliotheek wordt beheerd door groep 8. 2 dagen in de week kunnen de kinderen naar de bieb.

Evaluatie (Ezra) overblijf op de agenda. Kijken hoe we dit kunnen doen. Continue rooster
Roel ( staat op agenda 14 oktober)

 

7. Rondvraag

MR cursus aanmelding. Dit is mogelijk data zijn bekend eventueel met elkaar overleggen of we dit gezamenlijk kunnen/zullen doen.

De vergadering wordt om 21.20 uur afgesloten.