Jaarverslag MR 2020-2021 

Samenstelling: Bas Gradisen leerkracht  

Zoricka Ronde leerkracht  

Karin van der Sloot leerkracht  

Anouk van den Hof leerkracht  

Tom Bergevoet ouder  

Eveline Buttinger ouder  

Ivo de Boer ouder 

David Baum ouder 

_______________________________________________________________________ 

Vergadering 1 

De MR heet de nieuwe directeur Jeroen Hiemstra welkom bij de MR vergadering. Er wordt een  korte update gegeven van het aantal huidige leerlingen, het aantal nieuwe aanmeldingen en  onlangs overgestapte leerlingen. De vergadering neemt vervolgens de concept jaarplanning door. Dan wordt kort gesproken over de oudervereniging. Ook wordt gesproken over een nieuwe  website: er bestaat al geruime tijd een sterke behoefte aan een nieuwe, de huidige voldoet niet. De  site is niet gebruiksvriendelijk en kan veel beter. De suggestie wordt gedaan om te kijken of er  ouders zijn die de expertise hebben om te helpen met een nieuwe website. Een ander belangrijk  thema deze vergadering is hoe de Corona-maatregelen worden nageleefd en hoe het gaat met de  leerkrachten. Het halen en brengen gaat goed. Wel is er (nog steeds) de zorg omtrent de veiligheid bij het oversteken. Parkerende auto’s zijn een punt van aandacht. Er wordt geopperd om te gaan  werken met klaar-overs. Besloten wordt dat er een proef zal worden gedaan. 

Vergadering 2 

Dimi Albers leidt een digital agency en heeft zich bereid verklaard om mee te denken op het  gebied van onderwijs op afstand en techniek, zoals het bouwen van een nieuwe website. De  vergadering is hier heel blij mee, het is een mooi voorbeeld van hoe ouders hun kennis en kunde  willen inzetten voor het verbeteren van de school. Er wordt deze vergadering ook gesproken over  communicatie richting ouders en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Vervolgens wordt  gesproken over de verbinding met de GMR, Manon van der Garde (lid van de GMR) is te gast en vertelt wat de GMR zoal doet. Er wordt gesproken over het verzuim en de bezetting van de  groepen. De situatie is best zorgelijk, er is te weinig geld vanuit de begroting beschikbaar om  invalkrachten in te huren. In toekomstige begrotingen moet dit zeker anders (ruimer) worden  meegenomen. Dan wordt kort gesproken over het vergroten van de ouderbetrokkenheid. 

Vergadering 3 

Er wordt gesproken over het pilot project klaar-over. Het project valt in goede aarde, de ouders die  als klaar-over hebben gefungeerd vinden het leuk om te doen en in zijn algemeenheid wordt er  heel positief op gereageerd. Men is het erover eens: dit project is een kwestie van even  doorzetten. In de algemene uitstraling van de school (verkeersveiligheid, ouderparticipatie,  betrekken van leerlingen in projecten) speelt het ook een positieve rol. Dan gaat het over de nieuwe look entree school: Tom geeft een presentatie. Deze is modulair opgebouwd en varieert  van kleine gemakkelijk door te voeren verbeteringen tot verdergaande aanpassingen aan de  voorgevel. Het sluitstuk is een poort van houten latten waar de kinderen bv. via een inscriptie een 

bijdrage aan kunnen leveren. Er wordt binnen de vergadering erg positief op gereageerd. Er zal een projectgroepje worden opgericht. Er wordt nog gewezen op het feit dat de verfraaiing van de  voorgevel een positief effect kan hebben op de presentatie van de school richting toekomstige  ouders en daarmee het aantal nieuwe aanmeldingen mogelijk kan vergroten. Een versnelling zou  erg fijn zijn. Tegelijkertijd is het zo dat nieuwe initiatieven gedragen moeten worden. Vervolgens  geeft Jeroen een update over de stand van zaken omtrent concept formatie en begroting. Het staat  er (zowel ABSA breed als specifiek voor Het Podium) financieel niet goed voor. De opdracht vanuit  het ABSA bestuur aan de scholen is om binnen de begroting en binnen de formatie te blijven. Er  zullen enkele concrete maatregelen genomen moeten worden omdat de budgetoverschrijdingen  niet door kunnen gaan. Het is alles behalve leuk, maar het geeft veel vertrouwen dat Jeroen ruime  ervaring heeft in crisis- en interim management van scholen. Jeroen merkt in dit kader nog op dat  het positief is dat de kwaliteit van de school door de inspectie als ‘uitzonderlijk goed’ wordt gezien.  De leerlingenpopulatie is wat breder geworden en de prestaties zijn in dat perspectief boven alle  landelijke gemiddelden.  

Vergadering 4 

Jeroen praat ons bij over personele zaken, e.e.a. in het licht van de strenge opdracht van ABSA  om binnen de begroting te blijven. Er moeten ten aanzien van de werkverdeling en formatie  daarom lastige keuzes gemaakt worden. Het gaat kort over de status van de nieuwe website en de  nieuwe vloer in de kelder. Dan wordt gesproken over de visie en toekomstig onderwijsconcept van Het Podium. Dit is een belangrijk onderwerp, maar de vergadering is het erover eens dat het zich  er niet voor leent om tijdens de lockdown goed op door te pakken. De schoolleiding en het team  zullen zodra de coronamaatregelen dit toelaten hier stappen in zetten. Jeroen geeft aan dat het  beter is om de initiatieven m.b.t. het opfrissen van de entree voorlopig even on hold te zetten. Hij is  van mening dat vormgeving volgt uit visie. De vergadering kan zich hier grotendeels in vinden, al  wordt wel gevraagd om hier vaart mee te maken, aangezien een vernieuwde entree mogelijk een positief effect kan hebben op nieuwe aanmeldingen van leerlingen. Tenslotte wordt gesproken  over het thuisonderwijs.  

Vergadering 5 

De begroting wordt besproken en diverse MR leden stellen vragen. Na beantwoording van deze  vragen kan de MR een positief advies afgeven voor de begroting, met de kanttekening dat deze dit te laat is aangeleverd. Zij vraagt Jeroen om haar zorgen hierover bij de ABSA controller kenbaar te maken zodat in de toekomst op de juiste wijze gebruik kan worden gemaakt van het adviesrecht van de MR. In dit kader vraagt Tom de routekaart zoals die vorig jaar met MT-leden Maaike en Ynke is overeengekomen te hanteren (zie o.m. verslag vergadering 2 en 3 schooljaar 2019-2020 hierover). Dan word besproken dat een evaluatie van het thuisonderwijs zinvol is: Ynke en Maaike zullen een enquête rondsturen naar de ouders omtrent  het thuisonderwijs. Vervolgens wordt gesproken over de verwachte in/uit stroom MR leden en een  oproep voor nieuwe kandidaten. Uitgangspositie blijft om een MR van 8 leden (4 leerkrachten, 4  ouders) te vormen. Indien dat niet lukt kan worden overgestapt naar 3-3. Ook wordt over  communicatie gesproken. Er wordt gevraagd of er richting ouders bij besluiten iets meer context en  onderbouwing kan worden gegeven, zodat ouders beter worden meegenomen in de overwegingen  die tot de besluiten hebben geleid en (hopelijk) er meer begrip voor krijgen. Ook wordt geopperd  om wat meer nieuws te delen, bijvoorbeeld een korte intro wordt gegeven als er nieuwe gezichten  op school zijn, of dat deze persoon zich kort aan de school voorstelt in de nieuwsbrief.

Vergadering 6 

Jeroen geeft aan dat dit de beoogde routekaart mbt de begroting lastig is omdat je de gegevens  niet tijdig hebt. Hij suggereert om te kijken naar een begroting per schooljaar zodat de MR meer  tijd heeft om er iets van te vinden. Dan gaat het over combinatieklassen. Tijdens de vorige MR vergadering van 2 maart is gesproken over de formatie. Eerst zou e.e.a. met het team doorgenomen moeten worden (mede in het kader van het instemmingsrecht van de PMR op de  formatie). Toen is benoemd dat combinatieklassen niet uitgesloten konden worden, maar dat naar  verschillende opties werd gekeken. Op 9 april jl. verscheen een memo van Jeroen aan alle ouders,  waarin de mogelijkheid van combinatiegroepen werd aangestipt. Jeroen geeft in deze vergadering  een toelichting en legt uit dat het doel van het memo was om de ouders alvast zoveel mogelijk  mee te nemen in wat ons te wachten staat. Er wordt door de MR gesuggereerd om een  ouderinformatieavond te beleggen om uiteen te zetten welke afwegingen er gemaakt zijn, waarom  de school toe moet naar combinatieklassen en hoe de klassenindeling en het proces in zijn werk  gaat om de ouders wat meer context te geven. Er wordt door Jeroen opgemerkt dat de  combinatieklassen ook een kans bieden op een gedifferentieerder aanbod van het onderwijs,  waarop de vergadering aangeeft dat dit ook gecommuniceerd zou moeten worden.  Vervolgens gaat het over de enquête thuisonderwijs: de uitkomsten en feedback zijn erg positief. Dan gaat het over Podium 2.0 onderwijsconcept/didactiek: Jeroen schetst waar we nu staan en  wat er zoal binnen het team besproken is. Men zit behoorlijk goed op één lijn. Doel is om nóg  passender onderwijs te gaan bieden, meer uitdaging aan de leerlingen aan te bieden,  gedifferentieerder. 

Vergadering 7 

Jeroen heeft een voorstel rondgestuurd rondom de (timing van de) begroting. Kerngedachte van  de voorgestelde aanpak is dat de begroting niet langer in het najaar, maar in april aan de MR  wordt voorgelegd voor advies. De vergadering gaat akkoord met deze aanpak voor de duur van 1  jaar als proef. Vervolgens zal er worden geëvalueerd en wordt bekeken of deze werkwijze kan  worden voortgezet in de toekomst. Vervolgens gaat het over de combinatieklassen. De online  vergadering had een goede opkomst (ca. 100 ouders). Jeroen vond het leuk om te doen en vond  het een goede uitwisseling van informatie. De bijeenkomst gaf ruimte voor positieve en negatieve  feedback en de vorm met de vragen werkte goed. Ivo oppert dat het goed zou zijn als er nog  communicatie zou volgen n.a.v. de ouderavond: een kort verslag met een doorkijkje van hoe  punten of feedback uit de vergadering wordt opgepakt en hoe het verder gaat. De vergadering  geeft verder aan dat dit soort ouderavonden vaker georganiseerd zouden kunnen worden, dat het  de ouderbetrokkenheid en het wederzijdse begrip vergroot. Ook post-corona zou je in sommige  gevallen best een online meeting kunnen doen, voordeel is dat het minder tijd kost en dat beide  ouders desgewenst de vergadering kunnen bijwonen. Er wordt geïnformeerd naar de stand van  zaken m.b.t. de indeling van de combinatieklassen. Jeroen geeft aan dat er hard aan wordt  gewerkt, dat het op vrijdag 11 juni bekend gemaakt gaat worden. Er wordt stil gestaan bij het  belang van een goede communicatie omtrent het nieuwe beleid van de combinatieklassen. Vragen  en zorgen die bij ouders leven, moeten de ruimte krijgen en het is belangrijk dat de directie steeds  met ouders in gesprek blijft gaan op een constructieve en prettige manier. 

Dan wordt gesproken over het NP Onderwijs, het schoolprogramma. Jeroen zal een stuk schrijven  (een addendum bij het jaarplan) en dit ter instemming voorleggen aan de MR. Tenslotte gaat het  over de MR. Er wordt besproken dat de gehele MR vernieuwd wordt: de huidige MR leden zitten al  een volle termijn, enkelen zelfs langer. Sommige leerkrachten verlaten de school. Al met al 

betekent dit een hele nieuwe MR. Dat past goed bij de fase waarin de school zich bevindt. Er wordt besloten om te gaan voor een samenstelling van 3 leerkrachten en 3 ouders. Uiteraard zal  aandacht worden geschonken aan kennisoverdracht en begeleiding.  

Tot slot 

De vertrekkende MR wenst de nieuwe MR veel succes. Met name richting de nieuwe OMR  benadrukt zij dat het van groot belang is om constructief en respectvol om te gaan met de  schoolleiding. Tegelijkertijd hoopt de vertrekkende MR dat de schoolleiding open staat voor  feedback van de ouders en zij in toenemende mate bereid is om de dialoog met ouders aan te  gaan, zodat het wederzijds vertrouwen groeit. Initiatieven zoals ouderinformatieavonden mogen  vaker plaatsvinden. Communicatie richting de ouders is van groot belang en kan worden  verbeterd. De vertrekkende MR hoopt dat hierin ook de helpende hand van ouders wordt  opgepakt. In zijn algemeenheid zou het mooi zijn als er verder gebouwd wordt aan de  ouderparticipatie. Initiatieven zoals de website en het klaar-over project zijn goede voorbeelden,  die ook op andere onderwerpen kansen bieden: zoals communicatie, marketing,  informatiebijeenkomsten nieuwe ouders, een keer lesgeven door een ouder over werk of hobby. Hopelijk mogen de ouders in het nieuwe schooljaar ook weer de school in, hetgeen natuurlijk helpt  bij de ouderparticipatie. Afgelopen jaar is regelmatig gesproken over het vernieuwen van het profiel  van Het Podium en het onderwijsconcept, de vertrekkend MR hoopt dat hier binnenkort verder aan  door wordt gewerkt zodat de resultaten spoedig zichtbaar worden. Tenslotte zijn de aanwas van  nieuwe leerlingen en de marketing van de school hele belangrijke onderwerpen, mede met het oog  op de financiën van de school. De MR is verheugd dat, ondanks de recente pijnlijke ingrepen, na  jaren van tekorten er inmiddels een sluitende begroting is. Dit is een goede basis richting de  toekomst en van hieruit kan weer gebouwd gaan worden. De MR adviseert specifiek over de  combinatieklassen goed te blijven communiceren met ouders en de uitvoering hiervan goed te  monitoren. De MR is verheugd dat ondanks de financiële uitdagingen en de coronatijd de kwaliteit  van het onderwijs hoog gebleven is, zoals ook blijkt uit de rapporten van de inspectie. Hopelijk  helpt deze sterke basis om nieuwe leerlingen aan te trekken. Het vernieuwen van de voorgevel en  buitenkant van de school kan daarin ook een positieve rol spelen, evenals uiteraard het  vernieuwen van het profiel en onderwijsconcept. De MR bedankt de schoolleiding voor de  samenwerking en wenst iedereen een hele fijne zomervakantie!