Aanwezig:
 
Jeroen Hiemstra schooldirecteur (vanaf 20u)
Bas Gradisen leerkracht
Zoricka Ronde leerkracht
Karin van der Sloot leerkracht
Anouk van den Hof leerkracht
Tom Bergevoet ouder
Eveline Buttinger ouder
Ivo de Boer ouder, afwezig
David Baum ouder
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
19.30 - 20.00 uur: vooroverleg MR
 
20.00 uur - 21.30 uur: overleg MR
 
Acties van laatste vergadering:
De suggestie van de MR om geld in kas zinvol te besteden en betaling te
vergemakkelijken is door Eveline teruggekoppeld aan de OV. Teneinde dit naar een
volgende stap te brengen en mee te denken over de eventuele besteding van deze gelden
zal Jeroen hierover spreken met de OV.
Aanpassen van de website (Manon & Mieneke eraf, Ivo & Zoricka erop): dit is inmiddels
gebeurd. Er moeten nog een paar puntjes op de i komen (bij David ontbreekt in de
beschrijving één kind, Evelien gr 1/2, Bas pakt het op).
 
Landing nieuwe directeur
De MR heet Jeroen welkom bij de MR vergadering. Het gaat goed, Jeroen heeft een
vliegende start gemaakt en is volop bezig. Jeroen heeft ook meteen enkele nieuwe
projecten opgestart, zo gaat op zijn initiatief de opvang van Partou (nu in de lokalen
beneden) naar de klaslokalen direct bij binnenkomst van de kleuterlokalen. De kelder
wordt vrijgemaakt voor kunst en cultuur projecten. Er wordt gekeken naar een nieuwe
vloer in de kelder en er is ook al contact geweest met Piet Kranenborg (de gebouwenman
van de stichting).
David vraagt waarom er in deze corona tijd gekozen is voor een vorm waarbij de
informatieavonden met presentaties worden gegeven en geeft aan dat het ook prettig zou
zijn voor ouders als zij de leerkrachten van hun kinderen (die ze doorgaans nog niet
kennen) en de nieuwe directeur in een Teams- of Zoom meeting zouden kunnen zien en
spreken. Er wordt geantwoord dat hiervoor een online video verbinding niet zo geschikt is
en de KOL gesprekken een beter moment zijn, deze vinden op korte termijn plaats. Een
kennismaking met Jeroen kan in de vorm van een gesprek/inloop spreekuur, ouders die er
behoefte aan hebben kunnen met hem afspreken.
 
Update leerlingenpopulatie
Er wordt een korte update gegeven va het aantal huidige leerlingen (347), het aantal
nieuwe aanmeldingen en onlangs overgestapte leerlingen. Het zou goed zijn om dit als
vast agendapunt te laten terugkeren de komende vergaderingen. Er wordt gekeken naar
(verbeteringen van) de informatieochtenden en de aankondigingen daarvan in een lokaal
krantje.
 
Vaststellen jaarplanning en taakverdeling MR 2020-2021
De vergadering neemt de concept jaarplanning door en maakt enkele aanpassingen. De
concept planning wordt door Anouk nog naast de ‘standaard’ planning gelegd die aan
medezeggenschapsraden vanuit de cursus is meegegeven om te bekijken of er nog
onderwerpen moeten worden toegevoegd (ACTIE ANOUK). Volgende vergadering keert
dit agendapunt terug en wordt de jaarplanning definitief gemaakt.
 
Overleg/afstemming ouderraad/ leerlingenraad
Mieneke is contactpersoon met de leerlingenraad. Jeroen zal periodiek afstemmen met de
oudervereniging. Er wordt geopperd dat het goed zou zijn als het financieel jaarverslag
eens per jaar in de MR passeert en de voorzitter van de oudervereniging is welkom bij een
volgende MR vergadering indien daar behoefte aan bestaat (eventueel ook om eens te
spreken over de besteding van gelden).
 
Website
Er bestaat al geruime tijd een sterke behoefte om een nieuwe site te beginnen, de huidige
voldoet niet (is niet gebruiksvriendelijk en kan veel beter), de website is een belangrijk
visitekaartje van de school en spreekt derhalve ook een rol bij de nieuwe aanmeldingen
c.q. het aantrekken van nieuwe leerlingen. De suggestie wordt gedaan om te kijken of er
ouders zijn die de expertise hebben om te helpen om ervoor te zorgen dat er een nieuwe
website komt. Er zal een oproep worden gedaan om een ouder te vinden die de website
kan bouwen, wellicht zelfs een groepje van ouders die dat samen kunnen.
Aanknopingspunt is de mail die de ouders van Fedor aan het eind van vorig schooljaar
hebben gestuurd. ACTIE: Eveline benadert ouders Fedor.
 
Schoolgids
De schoolgids is bijna klaar. Het is de bedoeling dat deze binnen een maand op de
website staat en naar de Inspectie wordt gestuurd.
 
“Pimp your school”
Dit is een nieuw project en geïnitieerd door Jeroen. Doel is het aantrekkelijker maken van
de school (o.a. schilderwerk) en daarbij zo efficiënt mogelijk met de verschillende ruimtes
omgaan. Kelder gebruiken voor kunst- en cultuur projecten. Voorschool (Partou) naar
begane grond. Bedenken welke functie de ruimte naast de keuken kan krijgen). Tom
(architect) wordt door Jeroen betrokken, ze gaan samen rond de tafel.
 
Thema-onderzoek Inspectie
Er komt een onderzoek naar de volgende thema’s waar het Podium aan meedoet: 1.
kwaliteitsverbetering 2. leerlingpopulatie (hoeveel lln hebben extra ondersteuning nodig en
hoeveel lln krijgen extra verrijking, etc) – benaderd voor een interview, 5 november is daar
een afspraak over.
 
Corona
Er wordt besproken hoe worden de maatregelen worden nageleefd en hoe het gaat met
de leerkrachten. Het halen en brengen gaat goed. Wel is er (nog steeds) de zorg omtrent
de veiligheid bij het oversteken. Parkerende auto’s zijn een punt van aandacht. Er wordt
door Eveline geopperd om te gaan werken met klaar-overs. Besloten wordt dat er een
proef zal worden gedaan met klaar-overs. Ook zal er (wederom) een oproep gedaan
worden aan de ouders om voorzichtiger te zijn c.q. niet bij de school te parkeren/stoppen.
ACTIE: Jeroen stuurt email met oproep ivm veiligheid.
 
Schoolplan 2021-2025
Kort voor de zomervakantie komt dit als agendapunt in de vergadering, nu is het nog te
vroeg.
 
Externe adviseur gevraagd om een advies uit te brengen over het functioneren van
het (toezichthoudend) bestuur van ABSA
We zullen de GMR vragen om ons bij te praten, Manon wordt uitgenodigd.
 
Rondvraag
Er is sinds kort een rijdend koffie tentje ’s ochtends in het midden van het park. David
vraagt of er vanuit de school bezwaren zouden zijn als dit tentje dichter bij de school zou
staan. Die zijn er niet, wordt aan ondernemer koffiekar teruggekoppeld.