Jaarverslag MR 2019-2020
 
Vergadering 1 (3 oktober 2019)
Vanaf dit schooljaar zal Tom het voorzitterschap op zich nemen, David zal notuleren. Eveline zal
de voorgesprekken met Annemarie doen. De MR verwelkomt Ivo de Boer als nieuw lid van de
oudergeleding. Mieneke is met zwangerschapsverlof.
 
De data voor de MR vergaderingen en de indeling qua onderwerpen wordt vastgesteld.
 
Er wordt verder gesproken over de tevredenheidsenquête. Die had met 24% een relatief lage
opkomst bij de ouders. Daarmee is deze niet voldoende representatief. Als oorzaak wordt
aangegeven dat de peiling erg kort volgde op de MR enquête en te weinig aandacht heeft
gekregen. Uit de MR enquête is een hele lijst gekomen van ouders die graag een bijdrage willen
leveren aan het onderwijs, bv. in de vorm van een workshop.
 
Vlak na de eerste vergadering is Zoricka Ronde bereid gevonden om in de MR te komen.
 
Vergadering 2 (16 januari 2020)
De geplande MR vergadering (#2) van 25 november 2019 heeft geen doorgang gevonden. Reden
was dat de toegezegde concept begroting niet aan de leden van de MR is toegezonden. Besloten
is om de oorspronkelijke agenda van vergadering 2 los te laten en de vergadering geheel aan de
begroting te wijden. GeertJan Nelson is vanuit het ABSA bestuur aanwezig.
 
Eerst wordt uiteengezet waarom begroten voor scholen lastig is. De inkomsten zijn pas eind
oktober bekend omdat wordt uitgegaan van de telling per 1 oktober, terwijl de begroting vóór 1
januari moet zijn goedgekeurd. Voor inspraak, toetsing en nuancering van de cijfers is doorgaans
weinig tijd. Verder wordt toegelicht hoe het solidariteitsprincipe en de structuur van ABSA werkt:
van de inkomsten roomt ABSA 3% af voor de solidariteitsvoorziening. Financiële tegenvallers van
een individuele school kunnen zo -indien nodig- worden opgevangen/verzacht vanuit de
solidariteitsvoorziening.
 
Vanuit ABSA is geconstateerd dat zij en de school de afgelopen jaren te weinig in control zijn
geweest voor wat betreft de financiële situatie op de scholen. Er moet meer grip komen op de
situatie. Vanzelfsprekend moet het financiële proces zo worden ingericht dat het bestuur wél in
control is. Hiertoe heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe controller, een nieuw systeem voor
het opzetten van de begrotingen en een veel frequenter “toetsmoment” voor wat betreft de actuele
financiële situatie op de scholen (ten minste 4x per jaar).
 
Er zijn verschillende krimpscholen (een teruglopend aantal leerlingen). Dat heeft onder andere met
de demografie te maken. Krimpscholen hebben minder inkomsten. Het Podium heeft ook met
krimp te maken. Dat zorgt voor minder inkomsten en voor komend schooljaar een overschrijding
(€38k). Deze is dit jaar door ABSA toegestaan, het geld vloeit dus feitelijk uit de
solidariteitsvoorziening naar Het Podium.
 
Vervolgens wordt besproken hoe ABSA, de school en de MR samen het begrotingsproces en het
adviesrecht daarbij door de MR gaan inrichten voor de toekomst. De MR heeft de concept
begrotingen de afgelopen jaren telkens te laat gekregen waardoor onvoldoende gebruik kan
worden gemaakt van haar adviesrecht. Er wordt afgesproken dat de MR een voorstel zal doen
voor een nieuw proces.
 
De vergadering loopt vervolgens samen door de begroting en de toelichting. Maaike en Ynke
hebben een gedegen stuk opgesteld en geven een duidelijke mondelinge toelichting.
 
Vergadering 3 (6 februari 2020)
Het door de oudergeleding voorgestelde proces rondom de begroting (zoals beschreven in het
verslag van vergadering 2) is voor het MT werkbaar en daarmee vastgesteld.
 
De MR is akkoord met de begroting. Het adviestraject van de MR mbt de begroting is daarmee
afgerond.
 
Dan wordt er gesproken over de communicatie. De insteek is om open en tijdig te communiceren.
Advies is om de reden mee te geven en eventuele opties die de school heeft (voorkeur is A, lukt
dat niet dan B, etc.) De mogelijkheid wordt meegegeven om een concept brief te laten lezen aan
enkele MR-ouders.
 
Tenslotte wordt nog de nieuwe aanpak van de ouder-kind-gesprekken besproken waarbij de
kinderen zelf bij het gesprek aanwezig zijn: dit wordt als positief ervaren door de school. De proef
is goed ontvangen.
 
Vergadering 4 (16 april 2020) via Meet
Allereerst wordt besproken hoe het gaat met het team. Iedereen van het team is gezond. De
leerkrachten zijn druk bezig met het thuisonderwijs. Het vanuit huis les geven c.q. werkjes geven
aan de kinderen is een hele uitdaging. Het thuisonderwijs wordt nog niet centraal aangestuurd.
Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat men zich zorgen maakt over het gemis van het
onderdeel zijn van een klas.
 
Ook wordt gesproken over gezinnen/kinderen waar de school zich zorgen. De school heeft deze in
beeld. Met name vanuit de IB-ers is er hard gewerkt om iedereen in het vizier te krijgen en contact
te leggen met gezinnen/kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Ook de schoolleiding heeft
hier voldoende aandacht voor, de situatie lijkt onder controle.
 
Dan wordt aandacht besteed over hoe straks opnieuw moet worden opgestart. Met geeft aan dat
er over wordt nagedacht, maar tegelijkertijd geven Ynke en Maaike aan dat zij hopen dat er
centraal een richtlijn komt zodat straks niet elke school zelf het wiel moet uitvinden en/of er grote
verschillen ontstaan in de uitvoering met omringende scholen. De MR geeft aan dat het belangrijk
is dat er alvast goed over wordt nagedacht en ook al komt er straks een centrale richtlijn, dat er
een goede begeleidende tekst moet komen vanuit Het Podium en dat er een vertaalslag moet
komen naar ónze situatie. Ouders verwachten dat de schoolleiding over deze onderwerpen
nadenkt en richting geeft, hoe moeilijk het onderwerp ook is.
 
De MR geeft aan dat zij zich realiseert hoe moeilijk het is voor de schoolleiding (immers, niemand
heeft alle antwoorden in deze onzekere situatie) en spreekt haar steun uit. De MR biedt aan om
 
met het MT te sparren over een protocolbrief aan de ouders, ook bestaat de bereidheid om mee te
denken over het terug-naar-school-plan.
 
Vergadering 5 (12 mei 2020)
Sommige ouders hebben in contact met OMR leden zorgen geuit omtrent het thuisonderwijs, maar
durven eigenlijk niet te klagen bij de school. De schoolleiding vindt dat ze vooral wél contact
zouden moeten zoeken, omdat ze er dan iets mee kunnen doen. De schoolleiding wil graag leren
van de afgelopen periode. Maaike stelt voor om een vragenlijst (ouderenquête) rond te sturen met
korte toelichting waarom (want misschien moeten we nog een keer dicht).
 
Dan worden de eerste twee dagen op school geëvalueerd. De algemene indruk is dat het goed
loopt. Het is minder druk bij halen en brengen dan vooraf gedacht was, het lukt dus goed om
afstand te houden. Algeheel gevoel is dat het heel rustig is in de school.
 
De wens van de ouders wordt besproken om de woensdag erbij te trekken. Leerkrachten en
schoolleiding staan hier zeer constructief tegenover. Men geeft aan dat de eerste woensdag is
vrijgehouden om te evalueren en om extra aandacht te kunnen geven aan het klaarzetten van het
thuiswerk. Afgesproken wordt om de woensdag erbij te nemen, met dezelfde starttijden als de
overige dagen. Daarmee komt de school aan de 50% van de richtlijn van de overheid.
 
Verder wacht de school af wat er qua centrale richtlijn vanuit de overheid komt. Het schoolreisje
gaat niet door, de sportdag evenmin. Het eindfeest kan begrijpelijkerwijze ook niet doorgaan.
Er wordt besproken hoe de schoolleiding met vragen en feedback vanuit de ouders omgaat. De
MR geeft aan dat het belangrijk is dat er constructief met de feedback van de ouders wordt
omgegaan, dat dit mensen zijn die het beste met de school voor hebben en de school graag willen
verbeteren. En dat de school soms een gesloten of verdedigende houding heeft ten aanzien van
feedback van de ouders.
 
Er wordt ook gesproken over de leerlingenkrimp en de nieuwe aanmeldingen. De MR wijst erop
dat de school moet veranderen omdat het anders mis gaat. Als er te weinig aanmeldingen zijn, dan
zijn er te weinig inkomsten en kunnen de klassen niet op het juiste peil blijven (2 groepen per
studiejaar). Dit punt verdient de hoogste prioriteit. De school moet meer gaan inzetten om het
aantrekken van nieuwe leerlingen.
 
Vergadering 6 (11 juni 2020)
De bevindingen uit de ouderenquete omtrent het thuisonderwijs worden besproken. Ouders zijn
tevreden over Gynzy (helaas is het duur €15k voor de hele school). Er mag meer werk gegeven
worden en iets gevarieerder. Contact met de school (hoeveelheid en inhoud) is goed. Er is
behoefte aan vaste momenten met inhoud (les) elke dag. Ook vindt men de verschillen tussen de
groepen te groot. Er komt een corona draaiboek, dit wordt opgesteld door Maaike en Ynke.
 
Er wordt gesproken over het continurooster. De leerkrachten zijn wisselend enthousiast, men vindt
het prima voor nu, maar zou het niet permanent willen invoeren. Ook de ouders zijn verdeeld: er
lijken nog niet direct veel voordelen aan het continurooster. Aanpassing heeft bovendien grote
gevolgen voor de uren in relatie tot de contracten van de leerkrachten en vereist veel aandacht
 
voor het inroosteren. Suggestie wordt gedaan om het onderwerp mee te nemen als er wordt
nagedacht over het veranderen en verbeteren van de school (dat zal gestart worden samen met
de nieuwe directeur).
 
Dan wordt het vakantierooster vastgesteld: er is gekozen voor meer uren, (juni wordt 2 dagen),
omdat we door de corona periode (die dan hopelijk achter ons ligt) wat meer uren kunnen
gebruiken om achterstanden weg te werken.
 
Het financieel verslag van de oudervereniging wordt besproken, de vergadering vindt dat het er
goed uit ziet. Er is erg veel in kas, de MR vindt dat de OV een goede bestemming voor het geld
zou moeten vinden, zeker gezien het feit dat de school in een moeilijke fase zit. Suggesties zijn om
de website te vernieuwen, om de voorgevel aantrekkelijker te maken, om het te besteden aan
kunst/cultuur project. Verder is er de suggestie dat het gemakkelijk zou moeten worden om te
betalen, bv. door een tikkie.
 
Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de evaluatie van de MR. MT vind dat het goed is
gelopen, veel steun ondervonden vanuit de MR in de afgelopen periode. De MR vindt zelf ook dat
er goed is samengewerkt zowel binnen de MR als met het MT. Iedereen is het erover eens dat het
een moeilijke tijd was door de wisseling van de schooldirecteur en corona, de hoop wordt
uitgesproken dat het nieuwe schooljaar rustiger wordt. Als verbeterpunt (en om de zichtbaarheid
van de MR te vergroten) wordt afgesproken dat volgend schooljaar op SocialSchools wordt gemeld
als er een MR vergadering aankomt (inclusief agenda) en dat verslagen van de vergaderingen
worden gedeeld. Ook kan daar worden gecommuniceerd dat kandidaten (ouders en leerkrachten)
zich verkiesbaar kunnen stellen. Het jaar wordt afgesloten en de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar vindt plaats op 27 augustus.
 
***