Verslag MR-vergadering 6 (2019-2020)
donderdag 11 juni 2020
 
Aanwezig:
Tom Bergevoet (voorzitter); Eveline Buttinger; Ivo de Boer; Bas
Gradisen; Anouk van den Hoff; Zoricka Ronde; David Baum (verslag) en vanaf
20h Maaike Yeh, Ynke Hornstra;
afwezig: Karin van der Sloot
 
19:30 uur voorbespreking MR leden
20:00 – 21:30 uur vergadering
______________________________________________________________________
 
Vaststellen verslag vergadering 12 mei 2020 Wordt vastgesteld.
 
Acties uit vorige vergadering(en) De meeste acties uit vorige vergadering zijn
opgepakt. Ten aanzien van de volgende acties gelden enkele opmerkingen:
o De verslagen staan inmiddels op de website, de informatie omtrent de
samenstelling nog niet: dat ligt bij één van de ouders en wordt spoedig
opgepakt.
 
o Maaike en Ynke bespreken de uitslagen en highlights van de vragenlijst omtrent
het thuisonderwijs: Ouders zijn tevreden over Gynzy (helaas is het duur €15k
voor de hele school) / Er mag meer werk gegeven worden en iets gevarieerder /
Contact met de school (hoeveelheid en inhoud) is goed / Er is behoefte aan
vaste momenten met inhoud (les) elke dag / Verschillen tussen de groepen te
groot
 
NB: Er komt een corona draaiboek, dit wordt opgesteld door Maaike en Ynke.
 
o Er komt een mail over schooltijden, continurooster, RV dag ACTIE MAAIKE EN
YNKE
 
Evaluatie continurooster De leerkrachten zijn wisselend enthousiast, men vindt het
prima voor nu, maar zou het niet permanent willen invoeren. Ook de ouders zijn
verdeeld: er lijken nog niet direct veel voordelen aan het continurooster. Aanpassing
heeft bovendien grote gevolgen voor de uren in relatie tot de contracten van de
leerkrachten en vereist veel aandacht voor het inroosteren. Suggestie wordt gedaan om
het onderwerp mee te nemen als er wordt nagedacht over het veranderen en
verbeteren van de school (dat zal gestart worden samen met de nieuwe directeur). Als
de conclusie wordt dat we het oude systeem behouden dan moeten de voordelen ervan
(dat de kinderen beter uitgerust en scherper zijn na de lunchpauze) beter worden
uitgelegd. Dat kan bijvoorbeeld ook op de website en/of bij de introductieochtenden
omtrent de school worden meegenomen.
 
• Vakantierooster vaststellen Wordt vastgesteld: er is gekozen voor meer uren, (juni
wordt 2 dagen), omdat we door de corona periode (die dan hopelijk achter ons ligt) wat
meer uren kunnen gebruiken om achterstanden weg te werken.
 
Verslag selectiecommissie omtrent status nieuwe directeur – Directeur (Jeroen
Hiemstra) is aangenomen en start medio juli.
 
Podium 2.0 Besloten wordt om dit punt te verschuiven naar een moment waarop de
nieuwe directeur gestart is.
 
Verzet tegen het openen van nieuwe scholen op Centrumeiland, terwijl sprake is
van krimp op andere scholen. GJN kaart dit aan bij de gemeente. Zoricka merkt op
dat er eigenlijk op het huidige IJburg te veel scholen zijn voor het aantal beschikbare
leerlingen en dat je zou kunnen bekijken of er een school zou kunnen verhuizen naar
de nieuwe eilanden.
 
Jaarrekening oudervereniging Het verslag wordt besproken, de vergadering vindt dat
het er goed uit ziet. Er is erg veel in kas, de MR vindt dat de OV een goede bestemming
voor het geld zou moeten vinden, zeker gezien het feit dat de school in een moeilijke
fase zit. Suggesties zijn om de website te vernieuwen, om de voorgevel aantrekkelijker
te maken, om het te besteden aan kunst/cultuur project. Verder is er de suggestie dat
het gemakkelijk zou moeten worden om te betalen, bv. door een tikkie. Dit (suggestie
om geld (zinvol) te besteden en vergemakkelijken betaling) wordt ook teruggekoppeld
aan de OV. ACTIE EVELINE
 
Concept jaarverslag MR 2019-2020 Wordt opgesteld. ACTIE DAVID
 
Concept planning MR 2020-2021 Moet worden opgesteld en rondgestuurd. ACTIE
DAVID
 
Evaluatie functioneren MR MT vind dat het goed is gelopen, veel steun ondervonden
vanuit de MR in de afgelopen periode. De MR vindt zelf ook dat er goed is
samengewerkt zowel binnen de MR als met het MT. Iedereen is het erover eens dat het
een moeilijke tijd was door de wisseling van de schooldirecteur en corona, de hoop
wordt uitgesproken dat het nieuwe schooljaar rustiger wordt. Als verbeterpunt (en om
de zichtbaarheid van de MR te vergroten) wordt afgesproken dat volgend schooljaar op
SocialSchools wordt gemeld als er een MR vergadering aankomt (inclusief agenda) en
dat verslagen van de vergaderingen worden gedeeld. Ook kan daar worden
gecommuniceerd dat kandidaten (ouders en leerkrachten) zich verkiesbaar kunnen
stellen.
 
Financieel & sociaal jaarverslag bestuur Is er nog niet, als Maaike en Ynke dit
ontvangen sturen ze het door.
 
Rondvraag Tom vraagt zich af waarom er dit schooljaar maar twee rapporten zijn, een
(extra) rapport vlak voor de kerst zou prettig zijn, op dat moment kun je eventueel nog
bijsturen. Het MT geeft aan een vroege(re) terugkoppeling aan de ouders in overweging
te nemen.