Verslag MR-vergadering 5 (2019-2020)
dinsdag 12 mei 2020
 
Aanwezig:
Tom Bergevoet (voorzitter); Eveline Buttinger; Ivo de Boer; Bas
Gradisen; Karin van der Sloot; Anouk van den Hoff; Zoricka Ronde; David
Baum (verslag) en vanaf 20h Maaike Yeh, Ynke Hornstra
 
19:30 uur voorbespreking MR leden
20 uur aanvang
______________________________________________________________________
 
Vaststellen verslag buitengewone vergadering d.d. 16 april 2020
vastgesteld
 
● Acties
o Beantwoorden binnengekomen vragen ouders (Maaike en Ynke) gebeurd
o Aanpassen informatie op website omtrent samenstelling MR (leden PMR) moet
nog gebeuren ACTIE BAS
o Verslagen van afgelopen 3 vergaderingen op de website zetten (leden PMR)
moet nog gebeuren ACTIE BAS
 
Evaluatie thuisonderwijsperiode vanuit ouders Sommige ouders hebben in contact
met OMR leden zorgen geuit, maar durven eigenlijk niet te klagen bij de school. De
schoolleiding vindt dat ze vooral wél contact zouden moeten zoeken, omdat ze er dan
iets mee kunnen doen. De schoolleiding wil graag leren van de afgelopen periode.
Maaike stelt voor om een vragenlijst (ouderenquete) rond te sturen met korte toelichting
waarom (want misschien moeten we nog een keer dicht). ACTIE MAAIKE.
Er wordt ook even stil gestaan bij de perceptie vanuit de leerkrachten. Suggestie van
Eveline is tenslotte nog om richting toekomstige periodes van thuisonderwijs om een
buddy systeem onder ouders in te stellen.
 
Evaluatie eerste twee dagen op school / energie & enthousiasme
De algemene indruk is dat het goed loopt. Het is minder druk bj halen en brengen dan
vooraf gedacht was, het lukt dus goed om afstand te houden. Algeheel gevoel is dat het
heel rustig is in de school.
 
Inzet van de woensdag vanaf 20 mei 2020 De wens van de ouders wordt besproken
om de woensdag erbij te trekken. Leerkrachten en schoolleiding staan hier zeer
constructief tegenover. Men geeft aan dat de eerste woensdag is vrijgehouden om te
evalueren en om extra aandacht te kunnen geven aan het klaarzetten van het
thuiswerk. Afgesproken wordt om de woensdag erbij te nemen, met dezelfde starttijden
als de overige dagen. Daarmee komt de school aan de 50% van de richtlijn van de
overheid. ACTIE: MAAIKE EN YNKE COMMUNICEREN AAN DE OUDERS
OMTRENT DE WOENSDAG. Verder wacht de school af wat er qua centrale richtlijn
vanuit de overheid komt. Het schoolreisje gaat niet door, de sportdag evenmin.
Eindfeest kan begrijpelijkerwijze ook niet doorgaan. Er wordt gekeken of er eventueel
een soort startfeest kan plaatsvinden aan het begin van het nieuwe schooljaar.
 
● Eveline suggereert dat de Oudercommissie het geld houdt dat zij geint heeft bij de
ouders voor het schoolreisje. Zo kan het geld toegevoegd worden aan het schoolreisje
voor volgend jaar. Uiteraard kunnen ouders die hier behoefte aan hebben het geld terug
ontvangen.
 
Reactie MT op vragen ouders Er wordt besproken hoe de schoolleiding met vragen en
feedback vanuit de ouders omgaat. Maaike en Ynke geven aan dat ze het prettig
vinden dat we weer fysiek kunnen vergaderen, omdat ze het videobellen wat dat betreft
soms wat confronterend vonden. De OMR geeft aan dat het belangrijk is dat er
constructief met de feedback van de ouders wordt omgegaan, dat dit mensen zijn die
het beste met de school voor hebben en de school graag willen verbeteren. En dat de
school soms een gesloten of verdedigende houding heeft ten aanzien van feedback van
de ouders. Er wordt ook gesproken over hoe de waarnemende schoolleiding het doet,
de MR spreekt haar waardering uit en de schoolleiding geeft aan dat het soms best een
lastige taak is. Niet alleen zitten we in een crisisperiode door corona, maar ook wordt
gesproken over de leerlingenkrimp. De MR wijst erop dat de school moet veranderen
omdat het anders mis gaat. Als er te weinig aanmeldingen zijn, dan zijn er te weinig
inkomsten en kunnen de klassen niet op het juiste peil blijven (2 groepen per
studiejaar). Dit punt verdient de hoogste prioriteit.
 
● Er wordt kort stilgestaan bij de samenwerking tussen het ABSA-bestuur en het MT. Het
MT geeft aan dat zij op belangrijke momenten onvoldoende steun ervaart van het
ABSA-bestuur. Het MT geeft aan dat de wijze waarop de vorige directeur de school
heeft verlaten niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen vanuit de school en het MT in
het ABSA-bestuur. De MR merkt op dat voor een goed functioneren van de school, een
goede en vanzelfsprekende samenwerking tussen MT en het ABSA-bestuur van
levensbelang is. Tom geeft het MT de suggestie om mediation te overwegen om de
 
relatie te verbeteren. Indien het MT dit nodig acht, kan zij de MR vragen het ABSA-
bestuur hierop te wijzen.
 
Update vanuit sollicitatiecommissie De sollicitatiecommissie geeft een korte update.
Er zijn 19 sollicitaties. Daar zitten een handvol goede kandidaten bij.
 
Verwachtte in/uit stroom MR leden De MR leden hebben afgelopen jaar intensief
samengewerkt. Men is het erover eens dat het goed zou zijn om in de huidige
samenstelling door te gaan, omdat de school in een veranderingstraject zit (er komt een
nieuwe schooldirecteur). De verwachting qua inzet volgend jaar in de MR is besproken.
Mochten er geïnteresseerden zijn voor de OMR of PMR dan zijn de zittende MR leden
uiteraard bereid om plaats te maken. Ook kwam de suggestie op om een shaduwlid als
overgangsfase in de MR laten meekijken.
 
Overige punten afkomstig van schoolleiding: korte terugkoppeling overblijf en
veiligheidsplan De situatie rondom de overblijf (problematiek met de onterechte
incasso’s) wordt kort toegelicht. Mogelijk wordt het oude systeem waarbij maandelijks
een vast bedrag wordt betaald weer ingevoerd. (ACTIE MAAIKE?) Het (tijdelijke)
continurooster wordt volgende vergadering geëvalueerd.
 
● Update aanmeldingen nieuwe leerlingen / verwachte impact op nieuwe schooljaar
/ Hoe potentiële nieuwe ouders bereiken op dit moment Er zijn onvoldoende
aanmeldingen om de krimp van de school tegen te gaan. Dit is erg zorgelijk. Er gaan 60
leerlingen uit (groep 8). Dit is alarmerend. Er moet iets veranderen, de school moet
meer gaan inzetten om het aantrekken van nieuwe leerlingen. De vergadering besteedt
vrij veel tijd aan dit punt, met name de OMR wijst op de urgentie. Als we het tij niet
kunnen keren dan gaat het mis. We kunnen ook niet afwachten tot er een nieuwe
directeur komt, we moeten nu aan de slag. ACTIE MT EN MR: NADENKEN OVER
MANIEREN OM NIEUWE LEERLINGEN AAN TE TREKKEN.
 
Formatieplan (fte’s) met toelichting MT; bespreken/vaststellen. Uitbreiding van het
MT met een dag (0,21 fte) wordt besproken. De conclusie is dat dit punt niet voldoende
duidelijk was bij het team, de keuze/het voorstel wordt onderbouwd en opnieuw
voorgelegd aan het team. ACTIE MT: ONDERBOUWEN EN VOORLEGGEN AAN
TEAM
 
Vakantierooster bespreken (Ynke stuurt rond) kinderen mogen max 940 uur per jaar
draaien. Je hebt 25,75 uur meer onderwijs door de vakantiespreiding (we starten
relatief vroeg het nieuwe schooljaar en krijgen volgend jaar laat zomervakantie). Dat
zorgt voor teveel dagen. De diverse mogelijkheden worden besproken. Belangrijke
keuze is of je wat meer dagen aan de herfstvakantie plakt of dat je in juni een weekje
roostervrij inlast. In het DO zal worden gevraagd of het wel nodig is, mag je 940 uur
overschrijden ivm de corona-achterstanden? Ook wordt nog eens gepuzzeld en
gezocht naar de beste indeling. Ynke stuurt het dan nog eens rond. Ook zal er een
beknopte uitleg vanuit het MT komen voor de ouders waarin uitgelegd wordt hoe het
jaarrooster tot stand komt (conform de suggestie van Karin). ACTIE YNKE EN
MAAIKE.
 
Concept schooljaarplan 2020-2021 kort bespreken hoe hier vorm aan te geven nu er
nog geen nieuwe directeur is. Hoofdpunt van volgend schooljaar is het maken van een
nieuw meerjarenplan.
 
Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De volgende vergadering wordt
gehouden op 11 juni a.s.