Buitengewone MR-vergadering
donderdag 16 april 2020
via Meet (Karin stuurt link)
 
aanwezig: Tom Bergevoet (voorzitter); Eveline Buttinger; Ivo de Boer; Bas
Gradisen; Karin van der Sloot; Anouk van den Hoff; Zoricka Ronde; David
Baum (verslag) en vanaf 20h Maaike Yeh, Ynke Hornstra
 
Aanvang: 20:00 uur (met voorbespreking MR om 19:30 uur)
_______________________________________________________________________
Hoe gaat het met het team?
Iedereen van het team is gezond. De leerkrachten zijn druk
bezig met het thuisonderwijs, ze moesten er even inkomen maar iedereen begint steeds meer
zijn/haar draai te vinden. Het vanuit huis les geven c.q. werkjes geven aan de kinderen is een
hele uitdaging, maar het gaat. Vanuit de schoolleiding bezien is prettig dat er nu minder
aandacht en tijd hoeft te worden besteed aan het regelen van vervanging, maar meer aandacht
kan worden gegeven aan andere zaken, zoals het onderwijs en het volgen van de
hulpbehoevende kinderen. Ook wordt besproken hoe het team is omgegaan met het vertrek
van Annemarie. Men realiseert zich wat er gebeurd is, de verwerking van het nieuws heeft wat
tijd nodig. Er bestaat behoefte aan een afscheidsmoment, dit is ook afhankelijk van wat
Annemarie wil, de schoolleiding zal kijken wat hierin mogelijk is.
 
Actie: Maaike en Ynke.
 
Sollicitatieprocedure schooldirecteur
Ynke heeft de MR kort bijgepraat over hoe de
selectieprocedure zal gaan en wie er zitting nemen in de selectiecommissie (die bestaat uit zes
leden). De volledige sollicitatiecommissie zal beide rondes van de sollicitatiegesprekken doen,
er wordt vanuit de MR aangegeven dat het goed zou zijn als dergelijke gesprekken worden
voorbesproken zodat er een duidelijke rolverdeling is (anders wordt het geen sollicitatiegesprek
maar meer een vergadering). Het team (middels de respectievelijke bouwen) en de PMR
hebben actief meegeschreven aan het profiel door het beantwoorden van een aantal vragen,
ook de OMR heeft die vragen beantwoord. Dat alles is samengevoegd tot één document dat
naar het ABSA bestuur en Trix is gegaan. Zij maken op basis daarvan de vacaturetekst en het
profiel. De planning is het hele wervings- en selectieproces eind mei te hebben afgerond.
 
Thuisonderwijs
Er wordt besproken hoe het gaat met thuisonderwijs. Aan het begin is er veel
tijd besteed aan het ervoor zorgen dat alle kinderen over een laptop beschikken, ook zijn alle
kleuters voorzien van een abbshetpodium-emailadres. Vooralsnog wordt het thuisonderwijs
niet centraal aangestuurd. Wel komt er gaandeweg (nu we langer bezig zijn) wat meer
eenduidigheid, bijvoorbeeld in het gekozen systeem. Vanuit de oudergeleding wordt
aangegeven dat men zich zorgen maakt over het gemis van het onderdeel zijn van een klas. Er
komt een plan van ABSA, waar het MT nog wat nuancering in wil aanbrengen om het meer
schoolspecifiek te maken, er wordt afgesproken dat we dit punt goed in de gaten blijven
houden. Protocollen of brieven hierover kunnen worden voorgelegd aan de (O)MR.
 
Actie: Maaike en Ynke.
 
Zijn er gezinnen/kinderen waar de school zich zorgen om maakt?
Ja, en deze zijn in beeld.
Met name vanuit de IB-ers is er hard gewerkt om iedereen in het vizier te krijgen en contact te
leggen met gezinnen/kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Ook de schoolleiding heeft
hier voldoende aandacht voor, de situatie lijkt onder controle.
 
Hoe gaan we straks opnieuw opstarten?
Er wordt over nagedacht. Tegelijkertijd geven Ynke
en Maaike aan dat zij hopen dat er centraal (landelijk of vanuit de regio Amsterdam) een
richtlijn komt zodat straks niet elke school zelf het wiel moet uitvinden en/of er grote verschillen
ontstaan in de uitvoering met omringende scholen. De MR geeft aan dat het belangrijk is dat er
alvast goed over wordt nagedacht en ook al komt er straks een centrale richtlijn, dat de
schoolleiding niet kan volstaan met het kortweg verwijzen naar dat stuk, maar dat er een goede
begeleidende tekst moet komen vanuit Het Podium en dat er een vertaalslag moet komen naar
ónze situatie. Ouders verwachten dat de schoolleiding over deze onderwerpen nadenkt en
richting geeft, hoe moeilijk het onderwerp ook is. De MR geeft aan dat zij zich realiseert hoe
moeilijk het is voor de schoolleiding (immers, niemand heeft alle antwoorden in deze onzekere
situatie) en spreekt haar steun uit. De MR biedt aan om met het MT te sparren over een
protocolbrief aan de ouders, ook bestaat de bereidheid om mee te denken over het terug-naar-
school-plan.
 
Actie: Maaike en Ynke (zie ook het actiepunt bij Thuisonderwijs), desgewenst
samen met MR).
 
Rolverdeling ABSA bestuur, MT, team, MR
Het is gebleken dat niet iedereen in het team
altijd goed begrijpt wat de rolverdeling en verantwoordelijkheid is van de verschillende organen
precies is. Wie doet wat, en dus: wie kan ik waar op aanspreken? De MR benadrukt dat het
belangrijk is dat de schoolleiding dat blijft uitleggen (dus ook in dagelijkse één-op-één
gesprekken als het aan de orde komt), zodat men weet tot wie zich te wenden bij vragen,
problemen, suggesties. Er is online veel heldere informatie te vinden over de verschillende
rollen op een school, daar kan ook goed naar verwezen worden. Verder wordt ook de
suggestie gedaan dat de MR zich aan het begin van het nieuwe schooljaar zal presenteren
tijdens een algemene kickoff.
 
Vragen ouders
Er zijn problemen met de inning van de gelden, er lijkt een limiet aan het
aantal transacties dat op een goede manier verwerkt kan worden. Door die problemen
ontvangen ouders ten onrechte aankondigingen van gerechtelijke incasso’s. Het probleem is
bij de schoolleiding bekend en aangekaart bij het ABSA bestuur. Er komt een centrale mail
vanuit de school om ouders hierover te informeren en gerust te stellen.
 
Actie: Maaike en Ynke
 
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag, anders dan dat bevestigd wordt dat de
volgende MR vergadering op 12 mei a.s. zal worden gehouden. Hopelijk is de school dan weer
open zodat er fysiek vergaderd kan worden, anders wordt het wederom een video-vergadering.