donderdag 6 februari 2020
 
aanwezig: Tom Bergevoet (voorzitter); Eveline Buttinger; Ivo de Boer; Bas
Gradisen; Karin van der Sloot; Anouk van den Hoff; Zoricka Ronde; Maaike
Yeh, David Baum
 
19:30 – 20:30 uur regulier overleg (met Maaike direct vanaf 19:30 uur, Ynke is verhinderd)
______________________________________________________________________
Verslag vergadering 2
Wordt vastgesteld.
 
Voorstel oudergeleding MR omtrent procesbegroting
Voor het MT is dit voorstel werkbaar. Maaike wil het nog even voorleggen aan de controller, en
laat weten als daar nog iets uit komt.
 
donderdag 6 februari 2020
aanwezig: Tom Bergevoet (voorzitter); Eveline Buttinger; Ivo de Boer; Bas
Gradisen; Karin van der Sloot; Anouk van den Hoff; Zoricka Ronde; Maaike
Yeh, David Baum
 
19:30 – 20:30 uur regulier overleg (met Maaike direct vanaf 19:30 uur, Ynke is verhinderd)
______________________________________________________________________
Verslag vergadering 2
Wordt vastgesteld.
 
Voorstel oudergeleding MR omtrent procesbegroting
Voor het MT is dit voorstel werkbaar. Maaike wil het nog even voorleggen aan de controller, en
laat weten als daar nog iets uit komt.
 
Advies MR omtrent begroting
Maaike heeft schriftelijk gereageerd op de vragen die de personeelsgeleding had. Daar wordt
nog kort bij stil gestaan. De personeelsgeleding laat weten dat zij ook akkoord zijn met de
begroting. Het adviestraject van de MR m.b.t. de begroting is daarmee afgerond cq de
begroting is vastgesteld.
 
Concept jaarplan
Maaike heeft dit voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd. Ingedeeld in werkgroepen met
telkens een ‘kartrekker’. De vergadering vindt het jaarplan behoorlijk SMART. De vergadering
heeft enkele vragen. Zoricka heeft een vraag over school brede thema’s, wil meedenken over
de projecten en de invulling van de thema’s. Uitnodiging aan de MR om mee te denken over
het meerjarenplan en daarmee weer de nieuwe jarenplannen. Dit jaarplan komt weer terug aan
het eind van het jaar (als het geevalueerd is). Zoricka merkt op dat het nieuwe jaarplan er aan
het begin van het nieuwe schooljaar moet zijn, het is overigens een samenvoegen van de
verschillende werkgroepen. Streven is om het gereed te hebben bij vergadering #1 van het
schooljaar.
 
Inspectierapport
De inspectie is bij het bestuurskantoor ABSA geweest, ze hadden geen reden om bij Het
Podium te komen. Audit team met vertegenwoordigers van andere ABSA scholen is hier
geweest (enkele jaren geweest). Over twee jaar komt er een audit.
 
Veiligheidsplan
Er is een uitgebreid ABSA veiligheidsplan. Dat is op ABSA niveau opgesteld. Wordt
gedigitaliseerd. Zoricka heeft een vraag over de conciërge (heeft een belangrijke rol in de
veiligheid). Er zijn BHVers, maar er moeten erbij. Komt terug op de agenda volgende keer.
 
ACTIE: Maaike en Ynke lichten het volgende keer toe.
 
Evaluatie personeelsbeleid (ziekteverzuim)
Er is een nieuwe conciërge (vervanging), begint volgende week. Overleg geweest met Plan V,
dat heeft geadviseerd om kort frequent verzuim op te nemen in het functioneringsgesprek. Plan
V adviseert waar mogelijk in te zetten op preventie; ondersteunen voordat er sprake is van
ziekte/overbelasting. Bij langdurige ziekte wordt het advies van de bedrijfsarts opgevolgd, als
er geen goede klik is met de bedrijfsarts kan via de arbodienst een andere arts geraadpleegd
worden.
 
Concept formatie
Op weg met het werkverdelingsplan. Er komt een formatievoorstel (volgende week woensdag).
Officiële formatie komt langs de personeelsgeleding (heeft instemmingsrecht).
 
Communicatie
Concreet voorbeeld is besproken, insteek open en tijdig communiceren. Advies is om de reden
mee te geven en eventuele opties die de school heeft (voorkeur is A, lukt dat niet dan B, etc.)
Mogelijkheid om concept brief te laten lezen aan enkele MR-ouders. Denk ook aan een
ouderavond, ouders waarderen dat.
 
Ouder-kindgesprekken
De nieuwe aanpak waarbij de kinderen zelf bij het gesprek aanwezig zijn wordt als positief
ervaren door de school. Proef is goed ontvangen, tips opgenomen.
 
Overblijf
De overblijf coördinator wordt gevraagd om een paar regels op papier te zetten over hoe het
gaat, bijzonderheden, evaluatie, hoe het nieuwe betaalsysteem werkt, etc.
 
ACTIE: Maaike checkt bij coördinator.
 
Schoolgids
Volgende keer
 
Paashaas en viering
Volgende keer
 
MR stukje in nieuwsbrief
Volgende keer.
 
Agenda en stukken volgende vergadering
20:30 – 22:00 uur Geertjan Nelson met vertegenwoordiger van de toezichthouder (zonder MT)
________________________________________________________________________
Mondelinge toelichting GJN op adviesaanvraag
GJN heeft het voorgenomen besluit mondeling toegelicht. De MR heeft vragen gesteld. Het
advies van de MR volgt separaat.