Donderdag 3 oktober 2019

 

Aanwezig & Afwezig:

 

Annarie Velthuis Schooldirecteur (aanwezig vanaf 20.00 uur)
Karin van der Sloot Leerkracht
Anouk van den Hoff Leerkracht
Tom Bergevoet Ouder
Eveline Buttinger

Ouder

Ivo de Boer

Ouder

David Baum Ouder
Bas Gradisen Leerkracht - Afwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________

Actiepunten voor volgende vergadering cursief

20.00 uur: overleg MR

 

Opening en nieuwe rollen

Tom opent de vergadering en schetst de nieuwe rollen: Tom zal het voorzitterschap op zich nemen, David zal notuleren. Eveline zal de voorgesprekken met Annemarie doen.

Ivo de Boer stelt zich voor. Hij is de vader van Esther (groep 4) en Benthe (groep 1/2) en wil graag plaats gaan nemen in de oudergeleding van de MR. Daarmee is de oudergeleding weer op volle sterkte.

 

Mieneke is met zwangerschapsverlof en uit de MR getreden. Er is nog geen nieuw lid gevonden, hopelijk lukt dat voor de volgende vergadering. 

 

Acties notulen vorige keer:

 

- Veiligheidsplan. Wordt doorgeschoven naar vergadering 2: actiepunt.

 

- Website. De website is sterk verbeterd, het gaat goed. Er zijn veel mensen mee bezig, er wordt veel aan gedaan om nieuwe content op de site te zetten. De vergadering MR vindt het belangrijk dat we dit vasthouden. De MR zal het nauwgezet blijven volgen (check volgende vergadering).

 

- Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim gaat langzaam naar beneden. Er zijn momenteel 2 zieken, dat is 7% (was 9%). Ter vergelijking: 4% is normaal. De 2 zieken zijn aan het re-integreren. Dit wordt goed gemonitord. Belangrijk aandachtspunt is dat mensen coaching krijgen ter voorkoming dat mensen uitvallen.

 

- Jaarplan. Er wordt door het MT gewerkt aan het jaarplan, ze zijn samen met de werkgroep (docenten) bezig om dit SMART te maken. Concept rond de herfstvakantie af, wordt voorgelegd aan de MR. 

 

- Lente/paasontbijt. Naam wordt aangepast in het jaarrooster (nu “lenteontbijt”, straks: “lente/paasontbijt”). Er was in het verleden een paashaas, de kinderen vonden dat erg leuk en paasversiering. Actie: voorleggen aan oudervereniging: paashaas en versiering.

 

Vaststellen concept jaarverslag 2018-2019 

Het jaarverslag wordt officieel vastgesteld. Het staat al op de website. 

 

Vaststellen jaarplanning en taakverdeling 2019-2020
De jaarplanning en taakverdelingen worden vastgesteld. Er worden de volgende data toegevoegd: 

Vergadering 2: 25/11

Vergadering 3: 6/2

Vergadering 4: 12/5
Vergadering 5: 11/6

 

Overleg/afstemming ouderraad/ leerlingenraad

Karin is contactpersoon met de oudervereniging. Annemarie is contactpersoon met de leerlingenraad.

 

Communicatie achterban MR en MR-vacatures

Er komt een stukje in de nieuwsbrief: een korte omschrijving van de activiteiten van de MR, met de jaarplanning en de leden worden hierin voorgesteld. Ook wordt erbij vermeld hoe je contact kunt opnemen met de MR. (Actiepunt Anouk)

 

Vacature MR (docent), er wordt gezocht om de plek in te vullen (Actiepunt Anouk, Karin en Bas).

 

Scholing MR (Cursus MR start)

David geeft aan dat de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bereid is om de cursus MR Start op locatie te komen geven (bij ons op school). Vanaf 6 deelnemers is dit zelfs voordeliger dan de reguliere cursus. Naast alle vier de ouders doet vanuit de leerkrachten Anouk mee. Ze gaan even checken bij Bas en wellicht ook het nieuwe lid vanuit de docenten. Actie Karin en Anouk. Volgende vergadering halen we het net op en dan kunnen we een datum gaan plannen. Actiepunt: David zal na inventarisatie inplannen met VOO.

 

Tevredenheidspeiling

Met 24% had de tevredenheidspeiling een relatief lage opkomst bij de ouders. Daarmee is deze niet voldoende representatief. Als oorzaak wordt aangegeven dat de peiling erg kort volgde op de MR enquête en te weinig aandacht heeft gekregen. De opkomst bij het personeel was zeer goed: bijna 100% en bevatte nuttige handvatten. Leerlingen (groep 6, 7, 8) gaven een cijfer van 8,2. De vergadering bespreekt kort de uitkomst. In de nieuwsbrief zal een korte samenvatting worden gegeven (actie Annemarie).
 

Ouders voor workshop (MR enquête) 

Uit de MR enquête is een hele lijst gekomen van ouders die graag een bijdrage willen leveren. Deze zal worden doorgestuurd aan de leerkrachten. Gedachte is dat er een workshop zal komen in een wat minder drukke periode van het jaar. Actie: dit wordt besproken onder de docenten.

 

Vertegenwoordiging achterban ouders

Gesproken wordt over hoe de achterban vertegenwoordigd is. Daarbij geeft de oudergeleding aan dat de recent gehouden MR enquête een belangrijke leidraad vormt bij de vertegenwoordiging. Ook kunnen de leden worden aangesproken op school en is er een MR emailadres waar regelmatig vragen op binnenkomen. Er wordt afgesproken dat in het stukje in de nieuwsbrief nog eens kort wordt aangestipt hoe ouders de (oudergeleding van de) MR kunnen bereiken. (Zie actie Anouk omtrent nieuwsbrief).
 

Lerarentekort
Er is weer een staking aangekondigd. Besproken wordt dat het zinvol kan zijn om dit keer vanuit Het Podium niet actief mee te doen, zodat de kinderen niet weer een dag naar huis gestuurd moeten worden. Wel zal worden aangegeven dat de leerkrachten achter de landelijke actie staan, er zal in de communicatie naar de ouders een positieve draai aan worden gegeven, zodat wat duidelijker wordt dat Het Podium gelukkig niet zo’n last heeft van het landelijke lerarentekort. Overigens neemt dat niet weg dat er nog steeds druk bestaat (het gevoel dat je niet ziek kunt worden), maar wéér staken lijkt op dit moment minder gepast. Deze insteek wordt besproken onder de leerkrachten om te bekijken of zij zich daarin kunnen vinden (actiepunt)

 

Ter verduidelijking: bij Het Podium bestaat de uitdaging er vooral in dat er te weinig mensen in de inval pool zitten, daar ligt het probleem (niet de formatie).

 

Ter info: 29 oktober komt één van de kunstenaars van Lukida (geen leerkracht, maar komen met eigen lessen – cultureel programma)

 

GMR terugkoppeling

Tom checkt met Manon (actiepunt).
 

Rondvraag/opmerkingen

 

- Annemarie vertelt hoe leuk het kamp was, heel veel enthousiasme. Ze vertelt ook dat er een mooi filmpje van is en dat dit op de website is gezet. 

- Annemarie geeft aan dat we gaan beginnen met ouder-kind-leerkracht gesprekken -> extern centrum heeft workshop gegeven (groep 3 t/m 8) – we gaan beginnen in de vorm van een kennismakingsgesprek. Vraag: verplaatsen tot na de herfstvakantie, jongste kinderen tot zeven uur, bovenbouw tot half negen. Gedachte is om het dit schooljaar als volgt te doen:

 

1. Gesprek met kind

2. Gesprek zonder kind

3. Gesprek met kind

 

- Annemarie: TSO via SEPA incasso.

 

- We zijn op zoek naar Sint en Pieten.

 

- Tom vraagt of we volgende vergadering de begroting kunnen bespreken (Annemarie heeft op 15 oktober eerste begrotingsgesprek). Tijdens de MR vergadering van 25 november kan dit besproken worden (Annemarie stuurt concept begroting + toelichting vooruit, uiterlijk 11 november- Actiepunt).

- Week voor de kerstvakantie – soort van glazen huis – Warchild (beklimming van Kilimanjaro, Eveline gaat kijken of er iemand vanuit Warchild naar het Podium kan komen om te vertellen over hun werk.)

 

- Tom vraagt of de klassen gewit kunnen worden en doet de suggestie of dit kan worden meegenomen in de begroting.

 

- Ivo bevestigt dat hij er de volgende vergadering bij is.

 

- De vergadering benoemt de mogelijke focuspunten voor dit schooljaar (feitelijk is dat wat er in de MR enquête is opgehaald):

 

A) PR en communicatie (website, foto’s, filmpjes, social media)

 

B) Aantrekken van nieuwe leerlingen (er komt evt. een 2e voorschool groep)

 

C) Vergroten van de verkeersveiligheid rondom de school

 

D) Verbeteren van de zichtbaarheid van de directie bij de ouders

 

E) Instellen van periodieke ouderavonden en het vergroten van de ouderparticipatie (workshops ouders)

 

F) Verfraaien van de voorpui (wordt volgend jaar geschilderd).

 

G) Focus op kunst en cultuur profiel: er moet meer gebeuren en het mag beter worden uitgedragen