Jaarverslag MR 2018-2019

Het jaarverslag bestaat uit de samenvatting van de belangrijkste besproken zaken van de 5 vergaderingen. Dat geeft een representatief beeld van waar de MR mee bezig is geweest het afgelopen schooljaar.  Voor meer gedetailleerde informatie zijn de notulen op de site te openen of kunt u contact opnemen met MR middels mr@abbshetpodium.nl.

Vergadering 1

Tijdens de eerste vergadering wordt de jaarplanning vastgesteld. Belangrijk punt is verder de verkeersveiligheid. Er ligt een verzoek tot verschuiven schooltijden van de dependance, om zo de verkeersveiligheid rondom de dependance te verhogen. Aangezien dit waarschijnlijk het laatste jaar is dat het Podium gebruik maakt van de dependance, is verschuiven van tijden niet meer aan de orde. De verkeersveiligheid bij het hoofdgebouw kan echter beter. Met name wordt er dubbel geparkeerd voor de hoofdentree. Ouders blijven in de auto zitten, zodat het niet voelt als parkeren, maar stilstaan, maar het is wel gevaarlijk. Er wordt besloten dat Annemarie middels Digiduif de ouders nogmaals vragen om niet dubbel te parkeren voor de school. Annemarie zal bovendien bellen met de gemeente of er mogelijkheden zijn de situatie voor de deur te verbeteren. Mieneke zal de leerlingenraad vragen of zij actief ouders-in-de-auto kunnen benaderen.
Ander belangrijk agendapunt van deze vergadering is marketing. Er lopen opnames voor een film over de school. Eerder al zijn er flyers opgesteld voor verspreiding onder kinderdagverblijven. Door de ouders wordt de vraag gesteld wát er bij marketing eigenlijk verteld moet worden. Waar is de school onderscheidend in? Wat vinden ouders die een school zoeken aantrekkelijk aan het Podium? Dit zouden best andere zaken kunnen zijn dan het Podium nu onder de aandacht brengt. Manon vraagt iedereen eens te vragen aan nieuwe ouders om hen heen wat ze aantrekkelijk vinden of vonden bij het maken van de keuze voor deze school. Besloten wordt dat dit onderwerp wordt meegenomen in de jaarlijkse enquete. Bas en Anouk werken aan een nieuwe flyer en aan een update van de schoolgids. Verder wordt gesproken over de website. De website van het podium is zowel voor bezoekers als voor contentbeheerders erg gebruiksonvriendelijk. Annemarie zoekt uit of het nog lukt de website te verbeteren. Tenslotte wordt gesproken over de versleten letters, suggestie is om deze van de gevel te halen en de werkjes van de kinderen tentoon te stellen.

Vergadering 2
Ook deze vergadering wordt gesproken over verkeersveiligheid. Annemarie heeft via Digiduif twee mails gestuurd om ouders te vragen beter op de verkeersveiligheid te letten rondom de school. Ook heeft ze inmiddels contact met de gemeente om de situatie rondom de school structureel te verbeteren. Dit laatste wordt vervolgd. Mieneke heeft ook de leerlingenraad gesproken over de verkeersveiligheid. Zij vinden het een goed idee zelf ouders aan te spreken op verkeersonveilig gedrag. De leerlingen willen een handtekeningenactie opzetten om een echt zebrapad te laten aanleggen door de gemeente. Mieneke zal dit begeleiden.
Dan wordt er gesproken over de concept begroting. Annemarie geeft aan dat er een nieuw systeem is bij ABSA, waarbij de begroting gekoppeld wordt aan gegevens van het administratiekantoor. Zo kan de school elk moment zien hoe ze er voor staat. Dit systeem kent nog wel kinderziektes. Zo lijkt het problematisch dat niet iedere betrokkene bij het systeem de juiste versie van windows-office heeft. Annemarie heeft op 8 november jl. een gesprek gehad bij ABSA over de begroting (collega Ynke was daar ook bij). Tijdens dat gesprek was er onduidelijkheid over de mogelijke inzet van fte’s op de school en over een aantal andere zaken, zoals een zogenaamd overbruggingskrediet. De conceptbegroting is, kortom, nog niet helemaal gereed om in de vergadering te bepreken maar Annemarie geeft toch een korte toelichting door een opzet te laten zien voor de invulling van de FTEs. De MR constateert dat de conceptbegroting incompleet en zonder de gevraagde toelichting wordt aangeleverd. Dat is teleurstellend, omdat hier vorig jaar al om gevraagd is. Een constructieve reactie in de vergadering door de MR is hierdoor eigenlijk niet mogelijk. Door de MR worden in de vergadering een aantal vragen gesteld over de begrotingsopzet, zoals de strategie omtrent het leerlingen aantal, het onderhoud, het ICT beleid en de visie achter de grote inzet aan IBers.
Vervolgens wordt de overblijf geëvalueerd. Annemarie koppelt een aantal zaken over de overblijf terug. Bij de overblijforganisatie (Partou) werkt een nieuwe administratieve kracht, zij is moeder van een leerling op school. De wijze van betalen gaat veranderen vanaf volgend schooljaar waardoor er beter overzicht komt met betrekking tot de financiën.
Er is een promotiefilm gemaakt over het Podium. Deze film wordt ter afsluiting van de vergadering op het digiboard getoond. Alle aanwezigen zijn enthousiast over de film! De bedoeling is om de film op de facebookpagina van school  te plaatsen en te gebruiken op informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders.

Vergadering 3

Er wordt kort gesproken over de verkeersveiligheid. De handtekeningenactie voor het zebrapad vanuit de leerlingenraad loopt.
Dan wordt omtrent de website gesproken. Er is (door Annemarie en Bas) contact geweest met de webbeheerder en er zijn zaken verbeterd op de site. De notulen op de site zijn echter nog steeds een wirwar en de site niet gebruikersvriendelijk, blijkt in vergadering. De vergadering merkt op dat in tijden van krimp een goede website zeer belangrijk is. Annemarie belooft na te gaan onder welke voorwaarden de site wordt beheerd. Ze geeft al wel aan dat de webbouwer voor meerdere scholen van ABSA werkt. Vanuit de MR wordt opgemerkt dat we voor de derde keer spreken over de website terwijl er blijkbaar nog weinig is veranderd.
Belangrijk agendapunt is de begroting. Vooraf is door de directie een korte toelichting op de begroting rondgestuurd. De MR leden geven aan blij te zijn met de toelichting (waarom zij hebben gevraagd), al is deze nogal summier. In een toelichting op de begroting wordt in de vergadering door de directie het volgende opgemerkt. Capisci is het programma voor het opstellen van begrotingen waar ABSA sinds vorig jaar mee werkt. Dit leidt tot meer inzicht bij direct betrokkenen zoals de schooldirecteur. De MR verwacht daarom dat het presenteren van concept begroting volgend jaar beter zal verlopen. Vervolgens stellen de MR leden vragen over de begroting. De visie is beter leesbaar en controleerbaar door de MR wanneer er concrete doelen en bedragen worden gekoppeld aan de nogal abstracte visietekst. Wil de directie het visiedocument op deze manier uitbreiden / verduidelijken? Hoe kan het dat er zo plotseling bezuinigd moet worden? Het bestuur geeft toe eigenlijk te laat actie te hebben ondernomen in het kader van de leerlingenkrimp en de teruglopende inkomsten. Daarom is de overgang van “er is voldoende geld” naar “we moeten bezuinigen” vrij abrupt geweest. Het bestuur ziet er ook strenger dan eerder op toe dat er geen overschrijdingen meer plaatsvinden in de begrotingen van de scholen. De MR vraagt zich af of een prognose van 401 over een paar jaar nog realistisch is. Er worden diverse vragen gesteld, onder meer omtrent PR. De MR geeft aan een advies te willen formuleren (in een separaat schrijven aan de school), in reactie op de besproken begroting.

Verder wordt deze vergadering gesproken over het formatieplan, en over het omgangs- gedragsprotocol Kanjertraining. Bij de kanjertraining hoort een omgangsprotocol. Mieneke: maar zou het niet mooier zijn om dit protocol toe te schrijven op onze eigen onderwijsmethodiek. Welke stappen gaan er bijvoorbeeld vooraf aan conflictbeheersing? Wat doe je preventief? Dit is nog niet in het team besproken, Mieneke wil dit eerst in MR en kanjerwerkgroep bespreken. De MR vind de voorgestelde koppeling logisch en het geschreven stuk helder. Er staat ook goed en duidelijk in wat we van ouders verwachten en wat ouders van school mogen verwachten. De MR is dus positief.

Dan wordt er gesproken over inkomende mails. We geven hier een beknopte weergave van de bespreking van een selectie van de vragen (zie notulen voor uitgebreider verslag en meer vragen). David geeft aan dat er via het MR-mailadres een aantal vragen zijn binnengekomen. Een vraag gaat over het traktatiebeleid. Kan de MR zich vinden in het uitgangspunt dat traktaties vol suiker niet langer van deze tijd zijn en er leuke en betere alternatieven zijn? Wat is het huidige beleid mbt traktaties op school? Hoe wordt het huidige beleid gehandhaafd? Wat is de ambitie mbt het traktatiebeleid en de handhaving daar van? Antwoord: De MR wil eerst weten hoe er onder ouders wordt gedacht over dit onderwerp en wil er een korte enquête over houden.

Andere vraag gaat over hygiëne. Wat is het beleid omtrent hygiëne in de school (m.n. handen wassen)? Het lijkt erop dat kinderen voor het 10 uurtje en ook voor de lunch hun handen niet wassen. Ze spelen dan dus eerst buiten en of binnen, zijn naar de wc geweest en gaan dan met hun handen hun boterham/fruit of koekje eten. Met name met de zandbak is dit smerig. Dit kan o.a. leiden tot infecties zoals wormen infecties etc. en/of overdracht van andere ziekmakers. Antwoord: hygiëne is voor de school uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn een paar jaar geleden de handdoekjes in de toiletten vervangen door papier (hygiënischer, minder goed voor t milieu). Kinderen wordt in de kleutergroepen geleerd hoe belangrijk het is om voor het eten je handen te wassen. Daarna worden de kinderen er door sommige leerkrachten nog op gewezen, maar moeten de kinderen dit uiteindelijk zelf ook inzien.
 

Vergadering 4:

Verkeersveiligheid. De handtekeningenactie voor het zebrapad vanuit de leerlingenraad loopt. De raad telt momenteel de handtekeningen en gaan checken wat de eisen van de gemeente zijn om een zebrapad aangelegd te krijgen. Na de meivakantie volgt meer nieuws.

Website. Annemarie zou uitzoeken onder welke contractuele voorwaarden de website loopt. Het contract blijkt per einde van het schooljaar opgezegd te kunnen worden. Bas en Annemarie hebben de websitebouwer gesproken en gevraagd enkele verbeteringen aan te brengen. In de vergadering blijkt echter dat er nog steeds pagina’s niet kloppen en het jaarrooster staat er maar voor de helft op, de laatste nieuwsbrieven staan er niet op. Het zou fijn zijn wanneer de websitebouwer zelf constateert dat sommige pagina’s niet functioneren. De vergadering constateert dat de site nog steeds onvoldoende gebruiksvriendelijk is, waardoor er te weinig nieuwe content op de site wordt geplaatst door leerkrachten. Slechts enkele docenten weten hoe nieuwe content op de website kan komen. Opnieuw wordt opgemerkt dat een goede website van levensbelang is voor een school die nieuwe leerlingen moet werven. Afgesproken wordt dat de school / Bas vraagt de websitebouwer om zelf alle pagina’s langs te lopen om te kijken of alles werkt en compleet is en waar nodig dingen te verbeteren. De school / Bas vraagt de websitebouwer of het mogelijk is om de site over te hevelen naar een gebruiksvriendelijker format (bijvoorbeeld wordpress).
De MR vraagt zich af of er een (beter) voedselbeleid moet komen, voor bijvoorbeeld traktaties. Manon geeft aan dat de school subsidie kan krijgen om een “gezonde school” te worden (of te blijven) Deze subsidie kan via de GGD tot eind mei worden aangevraagd. Onderdeel van de enquête aan ouders zal het voedselbeleid zijn: hoe denken ouders hierover en welke behoeften bestaan er? Manon en Eveline nemen dit mee.
De versleten gele letters op de voorpui zijn verwijderd. Hierover is de MR erg tevreden! Dan wordt er over de begroting gesproken. De begroting is vastgesteld en het advies van de MR staat op de website.
Annemarie vraagt de MR om haar mening over de communicatie naar de ouders over wijzigingen in volgend schooljaar. De MR geeft aan dat het van belang is dat in ieder geval alle ouders de brief krijgen (let op niet alle ouders zijn goed aangesloten op social schoolsapp). Het lijkt de MR zelfs een goed idee om de hele school te informeren. De MR merkt ook op dat het een goed idee zou zijn om in de brief aan de ouders ook een informatieavond aan te kondigen en deze ook te organiseren.
Het functioneren van de social schoolsapp wordt geëvalueerd. Annemarie geeft aan dat de school niet anders kon dan met de app te werken (Digiduif is immers overgenomen). De leerkrachten geven aan nog niet goed de juiste groepen te kunnen aanmaken. Dat lijkt met instellingen te maken te hebben. Vanuit de ouders bestaat de wens om berichten geclusterd te krijgen (bv 1x per week) en niet elke dag. Annemarie bespreekt de wens van ouders in het team en ze zal uit laten zoeken hoe de leerkrachten de juiste groepen kunnen aanmaken.
Deze vergadering wordt verder over het formatieplan gesproken. De MR vraagt hoe het voorgestelde formatieplan zich verhoudt tot de eerder opgestelde visie, die ten grondslag lag aan de begroting. Annemarie geeft aan dat het formatieplan voor een belangrijk deel is gericht op werkdrukverlaging voor de leerkrachten. Verder neemt de behoefte aan OPP en meerbegaafdenonderwijs op de school momenteel af. Het aantal IB’ ers wordt minder terwijl het mogelijk blijft om leerkrachten te ondersteunen. De school wil voorkomen dat er combinatieklassen ontstaan omdat dat niet bij deze vorm van onderwijs past. Het lukt dus om op elke klas een leerkracht te hebben. Het formatieplan wordt in de vergadering goedgekeurd.
Bij de rondvraag komt aan de orde dat Bas in zijn klas “een kijkje in de keuken” heeft georganiseerd: ouders mogen een reken- of taalles bijwonen. Dat is goed ontvangen. Is het een idee dit ook in andere klassen te doen? Dit lijkt de MR een goed idee, mits andere leerkrachten hiervoor open staan.  


Vergadering 5:

Website. Er zijn gesprekken geweest om de website over te zetten naar een ander systeem. Dat zou kostbaar zijn. De websitebouwer heeft Bas inmiddels laten zien hoe je via de achterkant content kan plaatsen, dat is makkelijker. Bas zegt dat alles nu ‘recht’ staat, website ziet er nu inderdaad goed uit. Het is vanaf nu een kwestie van bijhouden. Inhoudelijk wordt het nu ook beter. Er is een plan waarbij de leerkrachten 2x per jaar iets aanleveren. Het kan nog verder verbeterd worden, maar loopt. Het lijkt er op dat we op de goede weg zijn. Op de volgende vergadering komt dit agendapunt weer terug om te bekijken hoe het er dan voor staat.
Terugkoppeling ouderenquête MR. De uitkomsten worden kort besproken en het algehele beeld wordt doorgenomen. Conclusie is dat we als school veel mooie dingen doen, maar dat we soms wat bescheiden zijn. We mogen meer trots zijn op wat we doen en dit uitdragen. In dit kader wordt het voorbeeld van het Glazen Huis aangehaald: dat gaf een familiegevoel en is een goed voorbeeld van wat we als school willen uitdragen. In dit kader komt ook aan de orde dat leerkrachten de band onderling ervaren als een soort familieband. Ook dat is uniek aan de school en mag veel meer uitgedragen worden. In het kader van de uitkomsten komt ook aan de orde dat ouders regelmatig fel reageren bij de gesprekken omtrent het schooladvies. Dat is zwaar voor de leerkrachten en kost veel energie. Suggestie vanuit Eveline is om hierover een studiedag te organiseren. Annemarie geeft aan dat ze hier al eens een training aan besteed hebben (met acteurs). Het is een aandachtspunt.
Volgend agendapunt is een terugblik op de ouderavond van groepen 7. De vergadering merkt op dat de ouderavond als zeer positief werd ervaren. Annemarie had een sterk verhaal en werd goed aangevuld door het team. Het was geen leuke boodschap die gebracht moest worden, maar algehele ervaring was dat het prettig was dat het open en eerlijk gebracht werd.
Annemarie merkt op dat de verhuizing van de dependence in volle gang is en zegt dat het fijn is dat iedereen volgend jaar in één gebouw zit. Annemarie merkt tenslotte nog op dat er wellicht volgend jaar een extra groep van de voorschool van Partou komt, dat is positief (want hoog percentage op doorstroom naar Het Podium).
Ook wordt er nog kort stilgestaan bij het feit dat er volgend jaar een nieuwe lesmethode voor Engels komt. Ook komt er een nieuwe methode begrijpend lezen.