MR-vergadering 5 (‘18-‘19)

donderdag 4 juli 2019

verslag

                              

aanwezig:      

Annemarie Velthuis               schooldirecteur (aanwezig vanaf 20h)

Bas Gradisen                        leerkracht

Anouk van den Hof                leerkracht

David Baum                          ouder

Eveline Buttinger                   ouder

Tom Bergevoet                     ouder

 

afwezig:         

Mieneke Zaal                        leerkracht
Karin van der Sloot                leerkracht
 Manon van der Garde           ouder

_______________________________________________________________________

Actiepunten voor volgende vergadering cursief

20.00 uur: overleg MR

 

Acties notulen

 • Het veiligheidsplan: wordt door een IB-er van de Zuiderzee bovenschools gedaan. Iedere school kan daar een eigen deel aan toevoegen. Actiepunt veiligheidsplan schuift door naar volgende vergadering (Annemarie).
 • Website. Er zijn gesprekken geweest om de website over te zetten naar een ander systeem. Dat zou kostbaar zijn. De websitebouwer heeft Bas laten zien hoe je via de achterkant content kan plaatsen, dat is makkelijker. Bas zegt dat alles nu ‘recht’ staat, website ziet er nu goed uit. Het is vanaf nu een kwestie van bijhouden. Inhoudelijk wordt het nu ook beter. Er is een plan waarbij de leerkrachten 2x per jaar iets aanleveren. Het kan nog verder verbeterd worden, maar loopt. Het lijkt er op dat we op de goede weg zijn. Op de volgende vergadering komt dit agendapunt terug om te bekijken hoe het er dan voor staat (Bas).
 • Ziekteverzuim. Annemarie stuurt dit nog rond, actiepunt voor volgende vergadering (Annemarie).
 • Personeelsbezetting. Over het algemeen een zeer positief beeld, zeker t.o.v. andere scholen. Voor komend schooljaar nog twee dagen per week een kleuterleerkracht nodig.
 • Jaarplan. Omschrijving nog meer SMART formulering. Moet nog gebeuren, actiepunt.
 • Jaarrooster is rondgestuurd, geen opmerkingen. Het wordt op 5 juli naar de ouders gestuurd.
 • Discussie lente/paasontbijt schuift door. Wordt volgend schooljaar nog eens over gesproken (Tom zet op de agenda).

 

Verbinding GMR

Schuift door.

 

Terugkoppeling ouderenquête

Uitkomsten worden kort besproken, het algehele beeld wordt doorgenomen. Conclusie is dat we als school veel mooie dingen doen, maar dat we soms wat bescheiden zijn. We mogen meer trots zijn op wat we doen en dit uitdragen. In dit kader wordt het voorbeeld van het Glazen Huis aangehaald: dat gaf een familiegevoel en is een goed voorbeeld van wat we als school willen uitdragen. In dit kader komt ook aan de orde dat leerkrachten de band onderling ervaren als een soort familieband. Ook dat is uniek aan de school en mag veel meer uitgedragen worden. In het kader van de uitkomsten komt ook aan de orde dat ouders regelmatig fel reageren bij de gesprekken omtrent het schooladvies. Dat is zwaar voor de leerkrachten en kost veel energie. Suggestie vanuit Eveline is om hierover een studiedag te organiseren. Annemarie geeft aan dat ze hier al eens een training aan besteed hebben (met acteurs). Het is een aandachtspunt.

 

Beleid rond RT en extra ondersteuning: stvz en toekomst?

Interne evaluatie is nu bezig. Volgend jaar zijn er iets minder OPP kinderen en inzetten op korter RT traject.

 

Terugblik ouderavond

Ouderavond werd als zeer positief ervaren. Annemarie had een sterk verhaal en werd goed aangevuld door het team. Het was geen leuke boodschap die gebracht moest worden, maar algehele ervaring was dat het prettig was dat het open en eerlijk gebracht werd.

 

Evaluatie schoolplan – jaarplan

Annemarie heeft dit rondgestuurd.

 

Data volgende jaar

Donderdag 3 oktober 2019 om 19:30 uur is de volgende vergadering. Dat zullen we overige vergaderdata voor het komend schooljaar in overleg met de nieuwe MR leden bepaald worden. Vaststellen vergaderdata (Tom zet dit op de agenda).

 

Overige punten afkomstig van Directie/bestuur of MR

 • Half oktober zullen de eerste begrotingsgesprekken plaatsvinden. Arthur (controller) gaat weg.
 • Leerkrachten zijn tevreden over de indeling nieuwe klassen.

 

Rondvraag

 • Wie gaat Mieneke vervangen?
 • Eveline biedt aan vanuit haar expertise mee te denken over de moeilijke gesprekken
 • Ouderavond was succes, uit de enquête bleek behoefte aan (meer) ouderavonden. Omdat de leerkrachten al heel veel verplichtingen hebben werd de suggestie gedaan om de MR vergadering sporadisch te verplaatsen naar een ander tijdstip (bv ochtend/ontbijtsessie), daar is weinig animo voor.
 • David vraagt of de flyers op de crèches zijn uitgedeeld.
 • Annemarie merkt op dat de verhuizing van de dependence in volle gang is en zegt dat het fijn is dat iedereen volgend jaar in één gebouw zit.
 • Annemarie merkt op dat er wellicht volgend jaar een extra groep van de voorschool van Partou komt, dat is positief (want hoog percentage op doorstroom naar Het Podium)
 • Tom: komt er volgend jaar een nieuwe lesmethode voor Engels, dan graag profileren. Ook komt er een nieuwe methode begrijpend lezen.