Notulen MR donderdag 9 feb. 2017

Aanwezig:  Manon (vz), Wendy (notulist), Maaike, Mieneke, Emile, Karin en Annemarie

 

Afwezig: Edzard en Marijke

 

 

19.30 – 20.00 Vooroverleg

·         Agenda doornemen

o   De uitslagen van het medewerker tevredenheidsonderzoek (vanaf nu MTO) worden gebruikt als input voor het schoolplan 2017 en 2021, we voegen dan ook beiden agendapunten samen.

·         Verbinding GMR

o   Geen contact gehad, wel gezocht.

Actie: Mieneke zoekt contact met GMR docent Walter nu Marijke weg is en Manon maakt nieuwe afspraak met GMR ouder.

·         Communicatie achterban: ICT oproep heeft helaas geen reacties opgeleverd.

o   Actie: Emile (?) vraagt Zoricka een oproep in de nieuwsbrief te plaatsen voor ouders die geïnteresseerd zijn in deelname MR ouder geleding. Zij kunnen een van ons bellen en bv ook een keer een vergadering meelopen.

·         Overige zaken

o   Marijke heeft een andere baan en de MR termijnen van Mieneke en Maaike lopen dit jaar af. Mieneke heeft besloten te blijven zodat de continuïteit gewaarborgd is. Er wordt binnen personeel oproep gedaan naar vervanger Maaike. Mocht dit niet lukken dan blijft Maaike aan.

o   Actie: Wendy maakt verdeling van wie welke te lezen stukken leest ter voorbereiding op een volgende vergadering. Steeds 2 lezers per stuk (een ouder en een personeelslid).

o   NB: MR vergadering 5 is een week vervroegd en staat nu gepland op 22 juni as.

 

20.00-21.15 uur in aanwezigheid van directie         

·         Opening en vaststellen agenda

·         Notulen acties

o   Meeste actiepunten zijn gedaan. Zo heeft er ondertussen een eerste ICT coördinatoren overleg plaats gevonden op initiatief van Rob Geul.

De TSO facturen worden verstuurd via Digiduif en scholing MR wordt uitgesteld tot start scholjaar 2017-2018 i.v.m. nieuwkomers.

Nog open staan:

o   Wendy bekijkt nieuwsbrief/ netwerk en informeert ouders MR over wat  interessant is voor MR

o   Karin neemt contact op met Jinny over de ‘op fiets en voeten’ actie die op de dependance een succes was. Dit zou goed passen bij groep 1 en 2.

o   Actie Annemarie: uitkomsten (en zeker ook successen) in stukje

nieuwsbrief opnemen en MR op hoogte houden over interessante ontwikkelingen n.a.v. zelfevaluatie en audit.

·         Formatie/ definitieve boventalligheid/ vervanging door Annemarie

o   Nu Marijke een andere baan heeft, is er geen boventalligheid en hoeft er niemand weg bij het Podium dit jaar.

Verder zijn er 3 tijdelijke vacatures waar lastig vervanging voor te krijgen is. Directie heeft nu een interne oplossing bedacht en gaat deze communiceren naar personeel.

Kortdurende ziekte vervanging blijft lastig, fijn als ouders kandidaten aandragen met onderwijsaffiniteit en ervaring. Dat heeft i.i.g. al 1 flexibele kracht opgeleverd.

·         Begroting (verplaatst van 2e vergadering), dit ter info voor de MR

Door de helft van de passende onderwijsgelden voor zware ondersteuning op formatie te schrijven (werk van Annemarie) en doordat Marijke nu weggaat, houdt het Podium iets over op personeel.

o   Vraag van MR is om een duidelijker overzicht te geven. Nu staan kosten en inkomsten niet naast elkaar.

Annemarie vraagt administratiekantoor hiernaar

·         Uitslagen medewerker tevredenheidsonderzoek en Stavaza schoolplan 2017-2021

o   Er is een top 10 van plussen en minnen gemaakt voor medewerkers, ouders en kinderen. Hiermee zijn de medewerkers in de onderwijsvrije week van 13 t/m 17 feb aan de slag geweest om dit in het schoolplan te verwerken.

o   33 % respons, dit is representatief

o   Suggestie van Manon (MR) aan directie is om op korte termijn een klankbord groep met aantal ouders in te richten en die kunnen dan eenmalig meepraten over vertaling van uitslagen MTO naar schoolplan 2017-2021.

o   Schoolplan zal ergens tussen vergadering 4 en 5 MR klaar zijn, Annemarie zal MR bijeenroepen tussentijds om plan te bespreken. Zowel MR personeel als ouders hebben instemmingsrecht hierover.

·         Document meerbegaafdheid Merel Koeman

o   Goed , helder stuk, suggestie MR om dit ook op site te zetten.

Handig om dan eerst document Annemarie over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, qua format en hoeveelheid informatie op 1 lijn te krijgen met dit document. Dan kunnen beide documenten op de site.

·         Oproep veiligheid (via Ynke)

o   Manon wordt contactpersoon voor actie ‘ Verkeersambassadeur’, ze zal contact zoeken en kijken of ze ouders hiervoor kan activeren.

·         Stavaza Taakbeleid (= de indeling met les, les-gebonden en overige taken voor het personeel en idee urensysteem): voorstel werkgroep personeel

o   Werkgroep onder leiding van Katie is bezig met bekijken systeem voor taakberekening. En is hier nog niet over uit.       

·         Mededelingen

o   Tijdelijk is er een nieuwe conciërge Pim, van ma t/m do tussen 13.30 en 16.30 uur

o   Selectieprocedure nieuwe voorzitter ABSA scholen (Rob Geul stopt) is in volle gang.

o   Het thema Fotografie en de afsluiting van het thema waarin groep 1 en 2 bij groep 5 en 6, en groep 3 en 4 bij 7 en 8 op bezoek kwamen, waren een groot succes.