Notulen MR donderdag 17 nov. 2016

Aanwezig:  Manon (vz), Wendy (notulist), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Annemarie

 

Afwezig: Emile en Karin

 

 

 

19.30 – 20.00 Vooroverleg

 

·         Binnengekomen mail

o   1 mail: bevestiging aansluiten netwerk voor ouders over school/ MR

Actie Wendy: bekijkt nieuwsbrief/ netwerk en informeert ouders MR over wat  interessant is voor MR

Actie Maaike: wachtwoord mail Wendy

 

·         GMR

o   Manon heeft contact gehad met Lisette (ouder GMR), ze gaf aan dat de eerste GMR vergadering vooral ging over vacature van Rob Geul.

o   Marijke heeft nog geen contact met Walter gehad over inbox GMR. Zij ziet er niks op staan en checkt nog of dat klopt.

o   Actie Marijke: voor volgend overleg check Walter over ontbreken notulen GMR

 

·         Tussenschoolse opvang (TSO)

o   Mirjam (coördinator TSO samen met Marleen) licht de ontwikkelingen binnen de TSO toe:

§  Vorig schooljaar was er veel kritiek op TSO en de toenmalige coördinator Larissa heeft dit opgepakt en Mirjam en Marleen zijn daar mee verder gegaan.

§  Ze hebben de overblijfkrachten die herhaaldelijk te laat bleven komen, zich last minute afmeldden, en/of op andere wijze niet goed waren voor de kinderen, ontslagen. Nu is er een team over van gemotiveerde vrijwilligers en 6 pedagogisch medewerkers (geschoolde krachten) en dat is te merken.

§  Een groot succes is de kanjertraining, het hele team van overblijfkrachten heeft in 2 bijeenkomsten de kanjertraining gevolgd. En de trainer heeft hen ook geobserveerd toen ze aan het werkwaren. De trainer was tevreden over de kwaliteit van het team. En de vrijwilligers waren blij met de handvatten die ze kregen. Een belangrijk thema was het positief benaderen en aanspreken van de kinderen.

§  Er zijn afspraken gemaakt met huidig team over met elkaar kletsen en op de telefoon kijken. Er is bv een zandbakrooster gemaakt zodat er altijd een overblijfkracht de kinderen observeert in de zandbak.

§  De administratie kost nog teveel tijd. De formulieren die begin elk jaar dienen te worden ingevuld door ouders, komen lang niet altijd terug. En de facturen worden te laat betaald. Er is sprake van een grote groep wanbetalers: ouders die hun kinderen gebruik laten maken van de TSO maar tot nog toe nog niet betaald hebben!!

MR geeft aan dat wat hen betreft hier sneller en strenger op gereageerd mag worden, direct na de herfstvakantie. School gaat hen daarbij helpen. De leerkracht van het betreffende kind zal melden dat het kind niet meer welkom is op de TSO als niet per direct het bedrag wordt overgemaakt.

§  Er gaat ook veel tijd zitten in verkrijgen van juiste contactgegevens ouders.

Actie Mieneke: Bas vragen om Mirjam en Marleen toegang te geven tot contactgegevens ouders via Digiduif.

§  Mirjam heeft vorig jaar voor groep 7 en 8 overblijf (was toen een grote groep) workshops Media verzorgd. Dat is nu ook aangeboden en er is n maar een kleine groep die het doet. Er is gedacht aan uitbreiding naar groep 6, maar dan zijn er waarschijnlijk te veel kinderen.

§  Er blijft nu jaarlijks geld over. MR adviseert om deel van dat geld aan opfris/ herhalingsbijeenkomst kanjertraining te besteden.

§  Actie Annemarie: Omdat er nu jaarlijks geld overblijft, zal Annemarie samen met Mirjam/Marleen kijken naar mogelijke prijsverlaging TSO.

 

·         Scholing

o   Besloten is om het scholingsbudget in te zetten om einde van dit schooljaar of begin nieuw schooljaar een training over de basis van MR in te kopen waaraan dan ook de nieuwe MR leden kunnen deelnemen. Einde schooljaar zitten de termijnen van Maaike, Mieneke en Emile erop.

Actie: Maaike en Mieneke overleggen met Annemarie wie stokje over gaat nemen.

Actie Wendy: scholing op agenda vergadering 4 zetten

 

 

20.00 – 21.30 MR vergadering in aanwezigheid Annemarie

 

·         Acties notulen 22 sept. 2016

o   Actie: Annemarie heeft gesproken met David (leerling) over leerlingenraad en ze gaat dit verder oppakken in volgend schooljaar

o   Actie Edzard/Annemarie: oproep over sponsoring ICT (tekst Manon) en meedenken ICT gebruik op school aanleveren bij Annemarie om via Digiduif te verspreiden

o   Biebsysteem werkt niet op school, hoe dat komt en opgelost kan worden is nog niet helder. Biebsysteem OBA op laptop werkt bv wel thuis maar niet binnen de school. En het heeft wel gewerkt.

Actie Annemarie: vraagt Katie/  om verdere actie te nemen over bieb

o   Actie Wendy: stuk meerbegaafdheid van juf Merel op agenda 3 zetten ter info voor MR.

o   Actie ICT: Rob heeft oproep gedaan om de ICT coördinatoren binnen ABSA bij elkaar te laten zitten. Daar gaat nog opvolging opkomen.

o   Actie Marijke: omgaan met sociale media – kijken of dit in groep 7 al kan worden gegeven. Dit kan nu niet meer, maar uitzoeken of het volgend jaar kan.

 

·         Verkeersveiligheid

o   Een groot succes op de dependance: de verkeersactie waarbij kinderen de ouders die met fiets of lopend (i.i.g. niet met de auto) kwamen, een sticker opplakten.

Het was leuk om te doen en het had direct effect in die week. Juf Maaike geeft bv aan dat aan het eind van de week geen ouders meer met de auto kwamen.

Er was een prijs te winnen voor beste resultaat op schoolniveau: de actie werd samen uitgevoerd met Poseidon en de Archipel. En er was een prijs te winnen binnen de school voor de beste klas. De klas van juf Jinny (klas 3a)

heeft gewonnen.

Actie Annemarie: in bouwoverleg bespreken of voor groep 1 / 2 ook een dergelijke actie te verzinnen is op hoofdgebouw. Eventueel laten ondersteunen door groep 7/8.

 

 

 

 

·         Ondersteuningsplan

o   Er is verwarring over welk stuk het gaat. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. Deze is eerder herzien dan gepland.

Op niveau van de school stelt het Podium jaarlijks een Ondersteuningsdocument op. Daarin staat concreet beschreven wat SOP betekent voor het Podium.

Nu is ter info het Ondersteuningsdocument  aan de MR voorgelegd.

Actie Annemarie: stuurt SOP door en PPT met overzicht over beleidsstukken

 

·         Digiduif

o   Uit enquête van ouderraad blijkt dat ouders blij zijn met Digiduif al is er ruimte voor verbetering, bv:

§  Het is vaak onduidelijk voor welke klas /kind een bericht van Digiduif is, oplossen door klas in onderwerpregel te zetten

§  Info over klas graag via Digiduif, maar info over kind liever per mail

Annemarie heeft punten besproken met docenten en ze worden opgepakt.

            Annemarie vraagt de OV om de uitkomsten van de enquête te delen met ouders.

 

·         Zelfevaluatie

o   Annemarie licht document over de Zelfevaluatie* toe. Er is heel gedegen zelfonderzoek gedaan naar werken met instructiemodel ADI* (Activerend Direct Instructiemodel bij rekenen en spelling) en hieruit komen weer aandachtspunten voor verdere verbetering.

o   Daarnaast is er recent ook door 2 andere scholen geauditeerd bij het Podium en daarvan zijn de uitkomsten ook besproken. Ook dit was erg leerzaam. Hier kwamen successen naar voren en ook weer gerichte verbeterpunten.

o   Beide evaluatiemethoden zijn als zeer leerzaam bevallen en dus voor herhaling vatbaar. Hierover zullen nog afspraken worden gemaakt voor volgend schooljaar.

Actie Annemarie: uitkomsten (en zeker ook successen) in stukje nieuwsbrief opnemen en MR op hoogte houden over interessante ontwikkelingen n.a.v. zelfevaluatie en auditatie.

 

·         Rondvraag

o   Manon stelt voor om het schoolplan aan de ouders MR voor te leggen nog voor het formele moment van de 4e MR vergadering van dit schooljaar. Dan kunnen ouders eerder meedenken. Annemarie neemt dit mee ter overweging en komt hier op terug.

Actie Annemarie: informeert MR hierover in vergadering 3

 

De vergadering van 8 februari wordt verzet naar 9 februari.

Edzards zorgt weer voor korte teaser in Nieuwsbrief als de notulen op de site staan