Notulen MR donderdag 22 september 2016

 

Aanwezig:  Manon (vz), Wendy (notulist), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Lisette (GMR)

 

Afwezig: Emile

 

 

 

19.30 – 20.00 Vooroverleg

 

·         Binnengekomen mail

o   2 mails, 1 over organisatorische zaken, en 1 over flyer netwerk ouders

Actie Maaike: mail ouder beantwoorden en doorsturen

Actie Wendy: bekijken of netwerk interessant is voor MR

·         GMR

o   Marijke heeft contact met Walter en heeft inbox GMR gecheckt, geen notulen o.i.d.

Actie Marijke: voor volgend overleg met Walter contact en box bekijken

Actie Manon: neemt voor volgend overleg contact op met Lisette

·         Vaststellen jaarplan MR

o   Gebeurd! Afspraak is dat als jouw naam bij een onderdeel staat dat die persoon daarvoor verantwoordelijk is en actiepunten uitzet en punt voorbereid voor elke vergadering.

Actie: Mieneke zet jaarplan MR 2016-2017 op site gelijk met nieuwsbrief voor 30 september as.

·         Jaarverslag

o   Uit de notulen van 2015-2016 worden de highlights van dat MR jaar gehaald voor het jaarverslag. Ieder  lid behalve Wendy neemt 1 deel voor rekening.

Actie: Wendy check notulen en mails verdeling 23 sept. as

Actie: ieder levert voor 3 okt input bij Manon, Manon voegt samen, laat Edzard nog lezen voor 7okt. 2016 en Mieneke zet het op site.

 

 

 

20.00 – 21.30 MR vergadering in aanwezigheid Annemarie en Rob Geul

 

·         Mededelingen

o   Ouder heeft bij Edzard aangegeven dat communicatie over wisseling van meester en juf groep 8 wel erg summier was en dat hierdoor wellicht onnodig veel onrust ontstond. Advies van de MR is om duidelijker aan te geven wat er speelt ook als je niet precies kan zeggen wat, bijvoorbeeld dat het om persoonlijke omstandigheden gaat. En besteedt voldoende aandacht aan ouders. Annemarie geeft aan dat naar eigen zeggen gedaan te hebben, en dat de onrust nu weer over is.

·         Meerjarenplan Mobiliteit toelichting Rob Geul

o   Vragen MR heeft MR niet terug zien of horen komen via GMR, Rob geeft aan dat er in de betreffende GMR vergadering uitgebreid is stil gestaan bij de kritische vragen over het mobiliteitsbeleid en dat deze naar tevredenheid zijn beantwoord.

o   Rob licht toe dat er gebruik wordt gemaakt conform CAO van afvloeiing op instantieniveau (en niet op instellingsniveau, dan zou er namelijk bij krimp op school A, op school B iemand uit kunnen gaan). Er worden zowel op het Podium als op de Zuiderzee cohorten naar leeftijd gemaakt van 24 t/m 34, van 35 t/m 45 jaar enz., en binnen die cohorten word je ingedeeld naar volgorde van binnekkomst op stichtingsniveau ABSA. Bij het Podium zal zeer waarschijnlijk 1 fte boventallig zijn en dan zal de persoon die laatst in dienst is getreden (of 2 personen in geval van parttimers) binnen het grootste cohort boventallig zijn. Dit horen zij formeel op het moment dat de begroting rond is begin 2017.

Rob en Annemarie zijn nu bezig om de lijst met cohorten en namen te controleren op start in dienst en dan zal deze lijst voor de herfstvakantie klaar zijn (actie)en zullen de medewerkers van het Podium deze krijgen zodat duidelijk is wie er als eerste boventallig worden. Deze leerkrachten kunnen binnen de instelling op een andere school aan de slag. Dus op stichtingsniveau is er geen boventalligheid.

o   De verwachtte krimp zal duren tot 2021, daarna wil de school 17 klassen aanhouden.

o   Vraag uit MR vergadering 5 / juni 2016 over mobiliteitsplan blz. 5 punt 3 bovenaan over de mogelijkheid van geven van vrijstelling van boventalligheid door directie. Rob geeft aan dat dit alleen in zeer specifieke gevallen zal gebeuren zoals de rol van IB’ er of als het een fulltimer betreft, die meerwaarde heeft voor een school t.o.v. parttimer en vaak erg ondervertegenwoordigd zijn.

o   In december is de begroting rond en dan zal definitief boventalligheid worden vastgesteld en dit wordt ter advies aan de personeelsgeleding van de MR voorgelegd.

Actie Annemarie: voorleggen van definitieve boventalligheid in 3e vergadering MR op 8 feb 2017.

o   Voorzitter uit zorg over (vaste) invalkrachtentekort

Er wordt al tijden over een verwachtte lerarentekort gesproken door toenemende vergrijzing en het lijkt erop dat deze zich als eerste aandient bij de invallers. Het is lastig om aan invallers te komen.

De CAO over nieuwe contractvormen met invallers lijkt mogelijkheden te bieden. ABSA onderzoekt of ze uit het vervangingsfonds willen stappen.
De brief die geschreven is, is al doorgestuurd naar Rob door Annemarie. MR besluit om deze brief niet meer officieel te sturen.

Actie: Wendy zet invalkrachtentekort op agenda van 5e vergadering MR bij onderdeel jaarplan

o   Vz uit zorg over conciërge tekort, taken als kopiëren doen docenten nu zelf en gaan ten koste van tijd voor leerlingen.

Rob geeft aan dat elke school eigen keuzes maakt ten aanzien van invullen formatie. Het Podium heeft beperkt budget doordat er nu relatief weinig kleuterklassen en veel andere klassen. En voor de kleuters krijg je 1,5 meer budget dan voor een andere leerling.

Er gaat gekeken worden naar iemand die Rita kan vervangen in de uren dat zij er niet is na 14.00 uur.

 

·         Taakbeleid

o   Werkgroep personeel gaat meedenken over taakbeleid concretiseren in uren, Annemarie onderzoekt ook mogelijkheid systeem Cupella waarin je per docent je te besteden uren invoert en je daadwerkelijk uren. Ze is bij Elzenhage geweest en daar werken ze met systeem en dat levert veel bestuurlijke informatie op. Het valt voor docenten nog wel eens tegen dat ze gevoelsmatig meer uren werken, maar dat dit niet uit het systeem komt. Ook is het best een werk om dit in te vullen en bij te houden.

Actie Annemarie: voorleggen vorderingen vergadering 3 in feb.

MR –P heeft recht van instemming

o   Edzard geeft aan dat het MT goed moet nadenken over de taken van de werkgroep 'personeelsbeleid'. Het lijkt hem vanwege conflicterende belangen niet handig als zij zich met de afvloeiing(-regeling) gaan bezighouden. Annemarie gaf aan dat ze daar nog over na moest denken.

·         Communicatie MR

Actie Edzard: Na MR vergadering in nieuwsbrief korte teaser met verwijzing naar notulen op site

o   In november vindt medewerker- en oudertevredenheidsonderzoek plaats, dit zal input leveren voor de MR.

 

 

·         Rondvraag

o   Voorzitter oppert idee van een leerlingenraad. Annemarie geeft aan dat dit onder docenten ook genoemd wordt. Leuk idee.

Actie?

o   ICT: men is niet tevreden over de huidige skoolmates.

Actie Edzard: oproep opstellen voor vinden van sponsors ICT en/of ouders die kunnen meedenken over ICT, voor in nieuwsbrief en dit voorleggen aan Annemarie voor herfstvakantie.

Actie Rob: overleg initiëren tussen ICT coördinatoren van de verschillende ABSA scholen zodat van elkaar geleerd kan worden

o   Bieb systeem werkt (meestal) niet, kan de bibliotheekcommissie hier naar kijken?

o   Acie: Annemarie vraagt het na.

o   Omgaan met media (whats’app enz.)

Taak ouders, leerkracht/ school kan hierin ondersteunen. 

Dit kan een thema zijn voor de ouderthema avond door OR/ MR.

In groep 8 is er een week van de mediawijsheid.

Actie Marijke: kijken of deze ook in groep 7 gegeven kan worden

 

 

·         Acties notulen 23 juni 2016

o   Actie: Wendy zet ondersteuningsplan op agenda 2 MR op 17 november 2016

o   Actie Manon: informeren bij Annemarie over visie en beleid Podium t.a.v. meerbegaafdheid/ verrijkingsonderwijs voor vergadering 2 MR.

o   Actie Manon: kort overzicht opvragen bij AOB waarin staat welk recht MR heeft bij welke onderwerpen (adviesrecht, instemmingsrecht, personeel, ouders).

o   Actie Wendy: reserveren locatie uitje MR gepland op do 13 oktober as om 18.00 uur

o   Actie Wendy: 2 x cadeau Godelieve en Marjan voor uitje MR