Notulen MR woensdag 23 juni 2016

Aanwezig: Manon (vz), Wendy (notulist), Edzard, Emile, Miranda, Maaike, Mieneke, Marijke, Lisette (GMR)

 

Afwezig: - Annemarie (vast in file)

 

In het eerste deel heeft de MR gezamenlijk de agenda doorgelopen, de ingekomen mail van ouders, GMR en jaarplan MR besproken:

 

 • Agenda

 • M.b.t. mobiliteitsplan wat besproken is door GMR geeft Lisette aan dat het functionerings- en beoordelingssysteem niet op alle scholen hetzelfde werkt, er gaat toegewerkt worden naar 1 systematiek voor alle scholen binnen ABSA.

 • Onderwerp verkeersveiligheid speelt bij alle scholen en wordt door Rob op directeursoverleg op agenda gezet.

 • Wat betreft formatie voor komende 5 jaar is er geen duidelijkheid. Rob heeft in GMR aangegeven dat niemand dit jaar en naar zijn verwachting ook de komende jaren zijn of haar ban kwijt raakt. Het kan wel zijn dat er mensen gedwongen overstappen naar een andere school binnen de ABSA. Docenten binnen MR geven aan dat dit onrust geeft omdat overstappen ook een hele ingrijpende stap is en er nu nog niks bekend is.

Actie: Rob uitnodigen voor eerste vergadering MR volgend schooljaar om meerjaren mobiliteit i.v.m. krimp Podium toe te lichten.


 

 • GMR

 • Lisette geeft aan dat de opkomst bij de scholingsbijeenkomst GMR-MR tegenviel. Was een zinvolle bijeenkomst over oudergesprekken. MR geeft aan dat de timing erg ongelukkig was. GMR gaat nog 1 keer organiseren volgend jaar rekening houdend met redenen lage opkomst van dit jaar.

 • Actie Lisette: notulen GMR aan MR doorsturen.


 

 • Ingekomen mail

  • Er zijn twee mails binnen gekomen over Digiduif. Belangrijkste klacht is dat er vaak dubbele meldingen binnenkomen van een bericht in Digiduif. En een ouder geeft aan dat het jammer is dat lang niet alle ouders hun contactgegevens ter beschikking stellen.

Voor nu te weinig input om aan docenten Bas en Lisa te rapporteren.

Actie MR ouderleden: informeren bij achterban wat ervaringen Digiduif zijn. In nieuwe schooljaar verzamelen en terugkoppelen.


 

 • Jaarplan MR

  • Actie Emile input ICT jaarverslag en plan MR, Edzard en Maaike input communicatie, Mieneke en Marije taakbeleid en meer uren MR, Manon veiligheid voor 1 juli. Wendy maakt er 1 geheel voor 8 juli.

 

 

 1. Opening

n.v.t.

 

 1. Acties uit de notulen van 14 april 2016

 • Actie Manon voor 30 juni: brief bestuur / Rob Geul over zorg ontbreken van een vaste invalkracht

 • Actie Annemarie: verplaatsen oproep verkeersouder naar directeursoverleg. Rob Geul heeft aangegeven thema veiligheid daar op de agenda te zetten en dan kan idee verkeersouder meegenomen worden. Gaat het hier van de agenda na deze keer.

 

 1. Mededelingen

 • Bespreken van ICT plan wordt verschoven naar vergadering 1 van volgend schooljaar. Emile en een andere vader helpen Bas om er een kort en krachtig stuk van te maken. Het hoeft niet allesomvattend te zijn.

 

 1. Rooster 2016-2017

 • Manon geeft aan dat het jammer is dat koningsspelen vervallen voor ABSA dag. Overige MR ouders geven aan dat zij inschatten dat meer ouders dat zullen vinden. Voor de docenten is het lastig dat ze die dag extra moeten terugkomen.

 • CITO en avondvierdaagse vallen weer samen, MR gebruikt instemmingsrecht om niet in te stemmen met dit rooster en bespreekt de verschillende opties om deze na elkaar te plannen.

Actie Manon: voorstellen Annemarie om CITO een week later te laten starten na de avondvierdaagse en de roostervrije week te verplaatsen.

 

 1. Mobiliteitsplan

 • Leerkrachten MR geven aan dat de huidige onduidelijkheid over meerjaren formatie en wat dit concreet gaat betekenen voor onrust zorgt. Leerkrachten die verwachten dat zij wellicht gedwongen moeten overstappen, kunnen hierdoor vast gaan solliciteren buiten ABSA. MR geeft aan het redelijk te vinden als de betreffende personeelsleden dit eind 2016 uiterlijk horen als zij voor schooljaar 2017 -2018 weg moeten bij het Podium. En niet in januari 2017 zoals nu in planning staat.

Vanuit GMR geeft Lisette aan dat bestuur ABSA en Annemarie via pensioenfonds startdata gaan opvragen van de personeelsleden zodat duidelijk hoe lang een ieder in dienst is van ABSA.

Actie: agenderen (Wendy) voor MR vergadering 1 nieuwe schooljaar en Rob uitnodigen voor deze vergadering (Manon).

 • In het Mobiliteitsplan blz. 5 punt 3 bovenaan staat dat medewerkers om volgende reden vrijstelling van boventalligheid kunnen krijgen: Medewerkers die beschikken over specifieke kennis en/of vaardigheden die verder binnen de school niet aanwezig zijn en die absoluut noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de school.” MR verbaast zich erover dat dit plan met dit punt in GMR erdoor is gekomen. Juist omdat dit eerder besproken is in GMR (en MR?) en dat er om toelichting zou worden gevraagd. Is niet gebeurd.

 

 1. Taakbeleid

 • Actie: Mieneke en Marije stellen voor aan Annemarie om deelname aan GMR te rouleren tussen 2 of 3 personeelsleden en dan te combineren met MR. En vragen Walter of hij wil deelnemen aan MR i.p.v. OR zodat er 1 deelnemer is die komend jaar in zowel GMR als MR zitting heeft.

 • Vanuit scholing AOB is naar voren gekomen dat het vanuit de huidige CAO verplicht is om uren te hangen aan de taken in het taakbeleid. En dat de huidige uren die nu gerekend worden voor de MR echt aan de krappe kant zijn. In MR besproken dat dit een taak van MT van het Podium is om hiermee aan de slag te gaan.

Actie Manon: verzoek aan MT Podium om naar hele taakbeleid te kijken en daar uren aan te gaan hangen en daarin voorstel MR qua uren mee te nemen.

 

 1. Jaarplan 2015/2016: evaluatie

 • Meeste punten bereikt

 • Ondersteuningsplan zou afgelopen jaar aan MR worden voorgelegd, niet gebeurd

Actie: Wendy zet op de agenda voor eerste vergadering 2016-2017, Annemarie stuurt ondersteuningsplan door voor die vergadering.

 • Wens MR ouders: meer informeren en communicatie over meerbegaafdheid, dit leeft bij ouders.

Actie: informatie in schoolgids en op website over visie en beleid meerbegaafdheid

 

 1. Jaarplan 2016/2017: adviesrecht (extra aandacht i.v.m. ontbreken Schoolplan)

 • MR is positief over plan: “mooi gedaan MT: duidelijk en helder plan!”

 • Verzoek van Annemarie is om plan 2017-2018 zo laat mogelijk te agenderen omdat MT anders in tijdsnood komt met maken van dit plan.

 • Onderdeel Schoolplan 2017-2021

Actie Wendy: Schoolplan 2017-2021 op 4e agenda MR zetten en uitzoeken welk recht hier aanhangt (Instemming Personeel? Adviesrecht?)

 • Onderdeel ADI

Suggestie van MR om tijdens ouderavond september en in nieuwsbrief extra aandacht aan ADI te besteden en daar iets over uit te leggen, zonde om dit niet te doen!

 • Onderdeel Rekenen

MR personeel geeft aan dat voor verdere implementatie Rekenen al goed loopt en dat er waarschijnlijk niet veel extra uren nodig zijn aankomende jaren om dit te onderhouden. Dit kan meegenomen worden door MT in berekenen uren taakbeleid.

 • Onderdeel ouderbetrokkenheid

MR is blij dat ouderbetrokkenheid als doel op de agenda staat en onderstreept belang hiervan. MR wil graag betrokken worden bij plan van aanpak.

Actie Emile: aansluiten bij OR m.b.t. plan van aanpak vergroten ouderbetrokkenheid


 

 1. Evaluatie MR 2015-2016

MR kijkt tevreden terug op jaar, samenwerking met Annemarie verloopt prettig, wordt meer een wisselwerking en de nieuwe leden beginnen hun draai te vinden. De langer zittende leden vinden de manier waarop voorzitter en secretaris hun rollen oppakken prettig (vaker op tijd klaar en in goede sfeer).

Er is wel behoefte om nog meer duidelijkheid te krijgen over wat nu precies rechten zijn van MR en hoe we dit nog beter kunnen vormgeven.

 • Actie Manon: kort en duidelijk overzicht opvragen bij AOB waarin staat welk recht MR heeft bij welke onderwerpen

 

21.15 uur Afsluiting: planningszaken

 

 • Actie Wendy: jaarplan MR maken op basis van input leden MR en concept agenda opstellen voor de vergaderingen uiterlijk 8 juli doorsturen naar MR, Mieneke kan het dan in de laatste week op de site zetten.

Data MR vergaderingen 2016-2017

 • Vergadering 1 op dinsdag 20 september 2016, 19.30 -21.30 uur

 • Vergadering 2 op donderdag 17 november 2016, 19.30 -21.30 uur

 • Vergadering 3 op woensdag 8 februari 2017, 19.30 -21.30 uur

 • Vergadering 4 op maandag 10 april 2017, 19.30 -21.30 uur

 • Vergadering 5 op donderdag 29 juni 2017, 19.30 -21.30 uur


 

 • Actie Wendy: reserveren afscheidsetentje MR leden op donderdag 1 september om 1800 uur start borrel restaurant Haddock en uitnodigen Marjan, Annemarie Godelieve en Karin