Notulen MR d.d. 14 april 2016

 

Aanwezig: Manon (vz), Edzard, Maaike, Mieneke, Marijke, Miranda (notulist)

Tweede deel: Annemarie

Afwezig: Wendy, Emile

 

2. Mededelingen

Input via mail:

-          Een leerkracht maakt zich zorgen over hoe het komend jaar zal gaan als er zieken zijn. Er zijn geen invallers meer, dus hoe wordt dit opgevangen. De MR deelt deze zorgen, goede inval is ook van belang voor ouders.

Annemarie geeft aan dat er op dit moment geen oplossing is. Er wordt gedacht aan het koppelen van een vaste invaller aan de school, vanuit de ABSA invalpool. De MR verzorgt een brief naar ABSA dat we bovengenoemde optie ondersteunen en dat we zorgen hebben. ACTIE MANON

-          Vanuit GMR. Het mobiliteitsplan is in de GMR besproken, en is niet aangenomen, mede door de input van Het Podium. In juni staat het weer op de agenda van de GMR.

3. Acties n.a.v. notulen

Verkeer en omgeving school:

Annemarie geeft aan dat er vanuit de gemeente een “gebiedsmakelaar” is aangesteld. Deze heeft o.a. gezorgd voor de fietsnietjes.

Voor het nieuwe schooljaar zal er een oproep gedaan worden voor een verkeersouder. ACTIE ANNEMARIE

Oproep van Manon: aanleveren interviews t.b.v de training van de MR. ACTIE ALLEN

Mieneke geeft aan dat de overblijfkrachten een mini-kanjertraining krijgen.

Andere punten bij de notulen:
- Bij punt 6 staat gemeente, maar dat moet Samenwerkingsverband zijn.
- Bij punt 10 staat Spaans, maar daar werd Engels bedoeld.

4. Inkomsten Rijk. Dit is ter informatie. Annemarie zal het doorsturen. Als er vragen zijn, kan dat per e-mail aan haar.

5. Het formatieplan is goedgekeurd door het bestuur. Annemarie licht toe: we staan toch in de plus. Het is formatief gunstiger. Het materiaal komt minder goed uit.
De MR heeft het nog niet gekregen. Eerst krijgt het personeel het formatieplan te zien, daarna is nog instemming van de (personeelsgeleding van de) MR nodig. Annemarie zal het formatieplan bespreken met het personeelsdeel van de MR. De leerkrachten hebben hierop instemmingsrecht.
Actie: Annemarie.

6. ICT beleidsplan.

Er is een eerste concept beleidsplan. De MR vindt het jammer dat het plan niet af is. Een aantal zaken is niet duidelijk:

-          Wat is de status?

-          Wat is het doel?

-          Geen tijdlijnen

-          Wat is het budget?

Verder vraagt de MR zich af hoe belangrijk ICT eigenlijk is. Het moet een middel zijn, niet een doel. Het plan moet realistisch en haalbaar zijn. Annemarie geeft aan dat er geen extra geld beschikbaar is. Wellicht is het een idee om eens met wat ouders naar sponsoring te kijken.

Op korte termijn zal Emile met Bas naar het plan kijken. Einde van dit schooljaar zal er een nieuw plan moeten liggen. Dat plan zal kort en duidelijk zijn. We bespreken het plan tijdens de laatste vergadering. ACTIE EMILE

 

7. Vakantierooster.

Het rooster voor 16/17 heeft 3 RV dagen en geen studiedagen. De MR is akkoord met het rooster.

 

8. Aanvraag scholenbeurs.

Annemarie heeft een aanvraag gedaan voor de scholenbeurs bij de gemeente. Dit is bedoeld voor zelfevaluatie en audit.

 

9. Algemene stand van zaken.

Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe taalmethode. In sommige klassen wordt een methode uitgeprobeerd.

Rob Geul zal in mei 2017 met pensioen gaan. Er zal gezocht gaan worden naar een vervanger. Annemarie en Trix ( Piet Heinschool) hebben gevraagd welke invloed zij ( de scholen) kunnen hebben op de aanname,

 

10. Info gids passend onderwijs
Geen opmerkingen, dit was ter informatie.

11. Evaluatie schoolgids 2015/2016 en concept 2016/17

Emile, Wendy en Manon hebben elk een stuk bekeken van de schoolgids 2015/2016 en tips en verbeteringen genoteerd. Annemarie zal deze opmerkingen doorgeven aan de mensen die de schoolgids voor volgend jaar gaan schrijven. 

 

12. In/uitstroom MR leden.

Miranda gaat uit de MR, einde schooljaar. Karin van der Sloot neemt het over. Karin zal derhalve deelnemen aan de MR training op 25 mei, en ook bij de laatste vergadering aanwezig zijn.

 

Afsluiting.

Volgende bijeenkomst is op woensdag 25 mei 18.00 uur: training Aob.
De volgende vergadering wordt verzet naar donderdag 23 juni 19.30 uur.