Notulen MR woensdag 10 februari 2016

 

Aanwezig:  Manon (vz), Wendy (notulist), Marjan, Edzard, Emile, Miranda, Maaike, Mieneke, Annemarie (tweede deel)

 

Afwezig: - Marijke (ziek)

 

 

In het eerste deel heeft de MR gezamenlijk de agenda doorgelopen en de belangrijkste vragen op een rij gezet. Dit zijn de vragen:

·         Begroting

o   Wat is reden van forse overschrijding m.n. op Personele kosten, ICT en opleiding?

o   Wat is consequentie van overschrijding en hoe gaat het gefinancierd worden?

o   Heeft MR inzage conceptbegroting recht op informatie of advies/ instemming?

Actie: check bij AOB tijdens training op 15 mrt as

o   Is het mogelijk om ook schriftelijk een toelichting te krijgen bij de begroting?

·         ICT

o   Toelichting Annemarie belangrijk omdat MR veel waarde hecht aan onderdeel ICT en daar vragen over heeft.

·         Stand van zaken passend onderwijs

o   Graag helderheid over hoe financiering per kind gebeurt (is het inderdaad veel werk per kind?) en of het Podium een specialisatie heeft of wil wat betreft type passend onderwijs (denk aan talent, gedragsmatig enz.)

o   Zitten er medewerkers van het Podium in de ondersteuningsplanraad?

·         Input ouders via mailadres

o   Geen mails helaas! Laat zien dat we meer aandacht moeten gaan besteden aan communicatie en zichtbaarheid MR.

o   Actie Maaike om een automatische antwoord in te stellen bij mails van ouders waarin we uitleggen wat we doen met de binnengekomen vragen. Namelijk bespreken op de eerst volgende MR vergadering en de antwoorden zijn dan ook terug te lezen op de website in de gemaakte notulen van de betreffende vergadering.

 

 

 

 

1.     Opening & mededelingen, vaststellen agenda

 

Opening, Lisette Wevers (lid GMR) kon niet aanwezig zijn maar is er volgende vergadering bij.

Actie: Manon informeert Lisette.

 

2.     Mededelingen van Directie/ Bestuur Het Podium

 

·         Verkeersouder: Annemarie heeft al geruime tijd niets meer vernomen over overkoepelende projectgroep met ouders vanuit verschillende scholen (Laterna, Archipel en Poseidon) vanuit gemeente georganiseerd. Die is aantal x bij elkaar gekomen.

Actie: Annemarie informeert naar de stavaza projectgroep ouders bij de podiumouder die daar 2 jaar geleden zitting in had.

·         Manon informeert MR over training AOB over communicatie met achterban van 15 maart as. Start is om 6 uur i n de avond. Kosten zijn akkoord waarvoor dank.

Actie: Marijke regelt het eten. Maaike neemt over in geval Marijke nog ziek is.

Actie: Alle MR leden krijgen een opdracht mee waarin gevraagd wordt minimaal 5 ouders dan wel  collega’s te interviewen over hun belangrijkste wensen en zorgen voor de school.

 

3.     Terugkoppeling acties van notulen 23 november

·         Uitkomsten metingen dependance: luchtkwaliteit verbeterd, klimaat dient nader beoordeeld te worden. Rapport ligt bij bestuur ter beoordeling. Annemarie heeft nog geen terugkoppeling over ontvangen/ gevraagd van bestuur.

Actie Annemarie: reactie bestuur vragen en dit terugkoppelen 4e MT vergadering op 14 april as.

·         Actie: Mieneke checkt handboek op site en haalt 1 x notulen eraf

·         Enquête: Emile en Miranda hebben een opzet gedaan

Actie: allen reactie format Emile 2 weken voor de training van AOB op 15 maart as

Actie: Emile bespreken in training

·         Actie: Annemarie mailt 3 weken voor laatste vergadering op 9 juni 2016 het jaarplan naar de MR. We kunnen dan schriftelijk vragen stellen en tijdens de vergadering inhoudelijk reageren.

·         Actie: Mieneke checkt bij Marissa van TSO idee om kanjertraining in te zetten voor begeleiders TSO

·         Annemarie heeft team aantal weken na laatste MR vergadering 2 (23-11-15) geïnformeerd over de stand van zaken omtrent herstructurering MT

·         Miranda doet alsnog nog oproep nieuwsbrief reactie ouders op Digiduif

 

 

 

4.     Conceptbegroting 2016

 

Aan de hand van de in de voorbereiding geformuleerde vragen, heeft Annemarie het volgende toegelicht.

·         Wat is reden van forse overschrijding m.n. op personele kosten, ICT en opleidingen? Grootste overschrijding is gebeurd bij personeel. Dit heeft te maken met de krimp van de school, het leerlingaantal loop terug. Basisscholen krijgen een hogere vergoeding per kind uit groep 1 t/m 4 in vergelijk met een kind uit groep 5 t/m 8. Omdat nu juist de instroom van nieuwe kinderen is ingeperkt, zit daar ook een terugloop in inkomsten. Om af te stemmen op de krimp zal de formatie ook teruglopen de komende jaren. Op niveau van bestuur ABSA wordt een mobiliteitsplan opgesteld. waarin wordt nagegaan welke medewerkers als eerste in aanmerking komen voor mogelijk ontslag.

·         Een reden voor hoge kosten in woonlasten is de hoge huur die de school moet betalen voor de ruimte van Partou op de tweede etage van school. Dit lokaal moet de school voor een commerciële prijs huren van de gemeente. Met Partou wordt gekeken naar een meer betaalbare oplossing. In ICT zijn extra niet begrote kosten gemaakt voor wifi/ netwerk aanleggen op de locatie op de Frans Zieglerstraat. En de reprokosten zijn hoog, doordat de docenten veel kopiëren.

·         Wat is consequentie van overschrijding en hoe gaat het gefinancierd worden? Met de mogelijke voorstellen voor het mobiliteitsplan, komt het tekort op 14.000 EUR. Daar gaat bestuur mee akkoord. De overkoepelende organisatie vangt dit tekort op.

·         Heeft MR inzage conceptbegroting recht op informatie of advies/ instemming? De begroting is verantwoording van het bestuur. Annemarie legt verantwoording af bij het bestuur. De MR wordt geïnformeerd.

Actie: check bij AOB tijdens training

·         Is het mogelijk om nadere een toelichting te krijgen bij de begroting? Ja. Annemarie maakt niet standaard een schriftelijke toelichting voor bestuur maar geeft aan dat MR vragen die ze nog hebben, kunnen mailen. Dan zal ze daar een volgende vergadering nog een toelichting op geven.

Actie: MR mailt vragen begroting voor 24 maart jl aan Wendy. Die verzamelt en stuurt door aan Annemarie. Annemarie geeft toelichting tijdens vergadering 4 op 14 april jl.

 

5.     Beleidsplan ICT

 

·         Bas heeft een opzet gemaakt voor het beleidsplan maar heeft het nog niet af. Dit is de eerste keer dat er een beleidsplan ICT wordt gemaakt en het is lastig in te schatten hoeveel tijd het kost. De opzet en inhoud van een plan is in een scholing toegelicht. Het plan is voor vier schooljaren 2015-2019.

Actie: Annemarie zorgt ervoor dat plan voor vergadering 4 naar MR wordt gemaild.

 

6.     Stand van zaken passend onderwijs (informerend)

 

Qua financiering blijkt dat de IB’er per kind een groeidocument dient in te vullen om ook daadwerkelijk budget te krijgen. Dat is veel werk en in praktijk duurt het soms maanden voordat het geld daadwerkelijk wordt toegekend.

Het systeem lijkt niet goed te werken en andere scholen zitten hier ook mee. Er wordt nu enquête gehouden (door gemeente?) over ervaringen.

Verder lijkt de trend zowel bij het podium als bij andere ABSA scholen dat het aantal leerlingen wat extra ondersteuning nodig heeft, toeneemt. Dat zijn leerlingen met een ontwikkelperspectief of de hoogbegaafde kinderen en/ of kinderen met gedragsmatige problemen.

Als school hoef je niet iedereen toe te laten die zich aanmeldt, maar je moet wel ieder kind naar een passende plek begeleiden. Als school moet je dus inschatten of je het kind de benodigde ondersteuning kunt bieden en als dat niet het geval is, ga je op zoek naar een beter passende school. Bij het Podium is het uitgangspunt dat een leerling die 80% van de tijd of meer, buiten de groep les krijgt dat een reden is om door te verwijzen naar een andere school.

Op de website staat de Informatiegids passend onderwijs.

Actie: MR leest info gids passend onderwijs op en Wendy zet het op de  agenda voor mogelijke vragen voor de volgende MR vergadering.

Er zitten geen ouders van het podium in ondersteuningsplanraad en Podium heeft geen profiel of specialisatie. Wel heeft het veel ervaring opgedaan ondertussen met Gedragsmatige problemen.

 

Actie: artikel 10b instemmingsrecht vaststelling of wijziging zorgplan: check AOB

 

 

7.     Taakbeleid (informerend)

 

Het aantal punten dat wordt toegekend aan een taak is in overleg met directie en leerkrachten ingeschat en gebaseerd op uren werk en zwaarte van de taak. Zo is de relatieve zwaarte van MR groter omdat de vergaderingen in de avond vallen.

Bij vaststellen van of wijzigingen in taakbeleid heeft personeelsdeel MR instemmingsrecht zie artikel 12.1.h

Actie: check AOB  of we artikel juist uitleggen en wat precies inhoudt.

 

8.     Voortgang voorstellen m.b.t. MT (informerend)

 

Per 1 augustus 2016 gaat de nieuwe structuur MT in. Er is in januari teamoverleg geweest waarin de nieuwe structuur is toegelicht. Dit is goed ontvangen.

Annemarie licht toe dat er wordt overgestapt van 4 bouwcoördinatoren naar 2 bouwcoördinatoren met minder ambulante uren (1 dag) en 2 MT leden met ieder 2 dagen. Katie en Ynke hebben gesolliciteerd en worden de nieuwe MT leden. Zoricka heeft ook gesolliciteerd voor de MT functie, maar is het niet geworden. Zoricka wordt bouwcoördinator groep 5 t/m 8. Lieza heeft voortijdig aangegeven geen MT lid te willen zijn.

Er is een vraag over waarom bouwcoördinatoren structureel 1 dag per week ambulante tijd krijgen. Annemarie geeft aan dat dit een ABSA afspraak is. Iedereen met lb taken krijgt ambulante tijd en bouwco is een lb-taak met een dag ambulante tijd. Het is voor de LB-ers wel duidelijk dat de bouw-co structureel één dag krijgen, maar ze zijn het niet eens met de onderbouwing.

Actie: Annemarie vraagt na bij Rob wat de ABSA afspraak rondom de ambulante tijd Bouwco precies inhoudt.

 

9.     Evaluatie schoolgids, formuleren adviezen 2016/2017

 

Doel van de schoolgids (staat op website van het Podium) is om ouders te informeren. Visie, missie en waarden zijn overgenomen uit het meerjarige schoolplan.

MR geeft aan dat dit best nog wat scherper geformuleerd mag worden, en raden aan er iemand tekstueel naar te laten kijken. Het idee is ook dat het voor positieve marketing voor de school moet zorgen.

Actie: MR neemt naar schoolgids door en suggesties ter verbetering 2 weken voorMR vergadering 4 naar MR en directie mailt.

Wendy: inleiding en blz. 1 t/m 9

Emile: 10 t/m 19

Manon: 20 t/m 26

 

 

10.  Verkeersveiligheid

 

De meningen zijn verdeeld over nut van verkeerslessen geven voor groep 8.

Sommige ouders zijn voor gezien de drukte rondom de 2 schoolgebouwen. Een ander geeft aan dat brein kinderen daar nog niet geschikt voor is en dat risico is dat kinderen en ouders juist door de lessen overschatten wat kinderen kunnen in het verkeer. En directie en leerkrachten in MR geven aan dat er zoveel andere ideeën zijn over invullingen extra lessen als ze daar uren voor geregeld krijgen, dat bv Spaans wat hen betreft voor gaat.

Actie: MR neemt mee als idee om ouders voor te leggen aan welke extra vakken/ lessen (indien mogelijk) zij de voorkeur geven, en hoe je dat zou kunnen uitvragen.

 

11.  Wvttk

 

Marjan bracht in dat in bij nakijken van het handboek lijkt het dat de MR in zijn geheel adviesrecht heeft over: “belangrijke inkrimping van de school” artikel 11c en het MR personeelsdeel zelfs instemmingsrecht heeft (artikel 12 a).

Op 14 april heeft Annemarie overleg met bestuur over conceptplan mobiliteit/ formatie n.a.v. de benodigde bezuinigingen. Daarna zal zij dit nog die dag mailen naar MR.

Actie: Annemarie mailt concept plan mobiliteit/ formatie Podium op 14 maart aan MR.

Personeelsdeel zal dan nog niet instemmen maar kan bv wel vast eventuele vragen of onduidelijkheden benoemen.

 

 

Planning komend schooljaar:

 

4e: do 14-04-2015

5e: do 9-06-2015

 

Voor de 4e vergadering op do 14 april as staan vast op de agenda:

·         *Inkomsten/middelen Rijk (moet voor 1-05 binnen zijn!)                  

·         *Concept formatieplan (fte’s); bespreken/vast stellen                 Instemming/Advies       

·         ICT (beleidsplan opvragen)

·         *Vakantierooster                                                                                      AR

·         Algemene stand van zaken; organisatorisch/onderwijskundig ??

·         Info gids passend onderwijs                                                                   AR

·         Evaluatie schoolgids 2015/2016 en concept 2016/17                             IO/AR

·         In/uit stroom MR leden

·         De verbinding GMR

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

5e vergadering juni/jul                               do 9-06-2015

·         Jaarplan 2015/2016; evaluatie                                       

·         *Jaarplan 2016/2017; vaststellen (let op: extra aandacht i.v.m. ontbreken Schoolplan!)                                                                                              IR?

·         *Financieel & sociaal jaarverslag (met o.a. Jaarverslag ABSA maar ook individueel Jaarverslag Podium? – moet voor 1-07 binnen zijn!)

·         Opstellen jaarverslag MR

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

 

Actielijst

 

Actiepunt

Wie

Wanneer/ uitvoeren voor:

Waar in notulen

Actie: check bij AOB welke recht MR heeft bij conceptbegroting tijdens training op 15 mrt as

 

Wendy

15 maart as

Vooroverleg

Actie Maaike om een automatische antwoord in te stellen bij mails van ouders waarin we uitleggen wat we doen met de binnengekomen vragen. Namelijk bespreken op de eerst volgende MR vergadering en de antwoorden zijn dan ook terug te lezen op de website in de gemaakte notulen van de betreffende vergadering.

 

Maaike

Voor 14 april as

Vooroverleg

Actie: Manon informeert Lisette GMR

 

Manon

14 april as

Opening

Annemarie informeert naar de stavaza projectgroep ouders bij de podiumouder die daar 2 jaar geleden zitting in had.

 

Annemarie

14 april as

2. 2.Mededelingen

Marijke regelt het eten voor de training Communiceren met Achterban door AOB. Maaike neemt over in geval Marijke nog ziek is.

 

Marijke/ Maaike

15 maart as

Mededelingen

Voor 1 maart de personen in je achterban (medewerkers of ouders) interviewen en dat aan Manon mailen. Manon mailt dan het geheel voor de training naar de trainer van Aob.

Iedereen

 

Manon

1 maart

Mededelingen

Annemarie: reactie bestuur vragen en dit terugkoppelen 4e MT vergadering op 14 april as.

 

Annemarie

14 april as

3.Acties uit notulen

Check handboek op site en haalt 1 x notulen 23-11 eraf

Mieneke

14 april

3.Acties uit notulen

Allen reactie format  vragen enquête Emile 3 weken voor vergadering 4

 

Allen

1 maart as

3.Acties uit notulen

Emile bespreken in training

 

Emile

15 maart

3.Acties uit notulen

het jaarplan mailen 3 weken voor laatste vergadering op 9 juni 2016 naar de MR, we kunnen dan schriftelijk vragen stellen en tijdens de vergadering inhoudelijk reageren.

 

Annemarie

19 mei

3.Acties uit notulen

Mieneke checkt bij Marissa van TSO idee om kanjertraining in te zetten voor begeleiders TSO

 

Mieneke

14 april

3.Acties uit notulen

Oproep nieuwsbrief reactie ouders op Digiduif

Miranda

14 april

Acties uit notulen

MR mailt vragen begroting voor 24 maart jl. aan Wendy. Die verzamelt en stuurt door aan Annemarie. Annemarie geeft toelichting voor vergadering 4 op 14 april jl.

MR

 

Annemarie

24 maart

 

14 april

 

4. Concept-begroting 2016

Check bij AOB tijdens training op 15 mrt as

 

Wendy

15 maart

4. Concept-begroting 2016

Annemarie zorgt ervoor dat ICT beleidsplan voor vergadering 4 naar MR wordt gemaild.

 

Annemarie

24 maart

5. Beleidsplan ICT

MR leest infogids passend onderwijs op site en Wendy zet het op de  agenda voor de volgende MR vergadering.

 

MR

14 april

6. Stavaza  passend onderwijs

Artikel 10b instemmingsrecht vaststelling of wijziging zorgplan, check AOB wat inhoudt.

Wendy

14 april

6. Stavaza  passend onderwijs

Check AOB  of we artikel 12.1.h over taakbeleid juist uitleggen en wat precies inhoudt.

Wendy

15 maart

6. Stavaza  taakbeleid

Annemarie vraagt na bij Rob wat de ABSA afspraak rondom de ambulante tijd Bouwco precies inhoudt.

Annemarie

14 april

8. Voortgang

    voorstellen

MR neemt naar schoolgids door en suggesties ter verbetering 2 weken voor MR vergadering 4 naar MR en directie mailt.

 

Wendy: inleiding en blz. 1 t/m 9

Emile: 10 t/m 19

Manon: 20 t/m 26

 

24 maart

9. Evaluatie schoolgids

MR neemt mee naar training AOB het idee om ouders voor te leggen aan welke extra vakken/ lessen (indien mogelijk) zij de voorkeur geven, en hoe je dat zou kunnen uitvragen.

Wendy

15 maart

10. Verkeersveiligheid

Mailen concept plan mobiliteit / formatie Podium naar MR

Annemarie

14 maart

 

11. W.V.T.T.K.