Handboek MedezeggenschapsRaad

Basisschool Het Podium

Schooljaar 2015-2016

mr@abbshetpodium.nl

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

leden van de MR Het Podium

Inleiding

Overlegstructuren

Missie en taken

Verkiezingen

Advies- en instemmingsrecht

Vaste taken binnen de MR

Communicatie

Jaarplanning MR Het Podium

 

 

 

Leden van de MR Het Podium

Naam

Taak

MR lid per

Herkiesbaar/aftredend

Leden ouder

 

 

 

Wendy v d Kragt

Secretaris

2015

Jun 2019

Manon v d Garde

Voorzitter

2015

Jun 2019

Marjan Zuijderland

Secretaris

2013

Jun 2016

Emile Molenbeek

 

2013

Jun 2017

Edzard Boland

 

2015

Juni 2020

Leden personeel

 

 

 

Maaike Yeh

Email

2013

Juni 2017

Miranda Schijf

Nieuwsbrief

2012

Juni 2016

Marijke Muijlwijk

 

2015

Juni 2019

Mieneke Zaal

Website

2013

Juni 2018

 

 

Leden van de GMR vanuit Het Podium

 

Naam

taak

 

Lisette Wevers

GMR lid ouder

2015

Walter Thunnissen

GMR lid personeel

2012

 

 

 

 

Inleiding

 

Als (nieuw) lid van de MR krijg je met veel zaken te maken:

• Het beleid van de school (dit is erg breed).

• Verschillende plannen vanuit de directie, die soms eenmalig zijn. Sommige plannen moeten voor meerdere jaren vastgesteld worden.

• Je bent een aanspreekpunt voor teamleden en ouders.

• Ook bij onverwachte zaken is de MR een belangrijk orgaan.

 

Om inzicht te krijgen in de structuur van onze MR heeft u nu onze jaarplanning voor u liggen. Hierin staat de basisinformatie voor MRleden, directie en teamleden zodat u kunt zien wat de globale planning voor komend schooljaar is. Natuurlijk is dit een “levend” document wat steeds gewijzigd kan worden om actueel te blijven.

 

De gedetailleerde regelgeving van de MR staat beschreven in het officiële reglement voor de MR en GMR van stichting ABBS.

 

 

Overlegstructuren

Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat teamleden en ouders kunnen aankloppen als het gaat om beleidszaken of zaken die de gehele school aangaan. De vergadering van de MR is

openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van één derde van de leden zich daartegen verzet.

Tijdens de team-, bouwvergaderingen wordt de MR als vast punt opgenomen. Iemand van de MR kan verslag doen van besproken punten. Ook kan de mening van het team besproken worden. De overlegdata van de MR worden per schooljaar vastgelegd en staan op de site. De secretaris stuurt een mail rond met de vraag of teamleden nog punten hebben voor de vergadering.

De directie ontvangt de agenda en de notulen van de MR-vergadering. Naar aanleiding van de punten die op de agenda staan wordt gekeken of de directie aanwezig moet zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat de directie iets in de vergadering wil inbrengen. Dit kan de directie tijdens de vergadering doen, maar dit kan ook via de secretaris.

Veel beslissingen, met name over personeelsbeleid, financieel beleid en algemeen onderwijsbeleid, worden op stichtingsniveau genomen. Om niet met alle MR-en apart over schooloverstijgende zaken te praten, is de GMR. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van scholen die onder de stichting ABBS vallen. Deze heeft als taak:

• Bereidt de voorstellen voor in concept ten einde een maximaal draagvlak voor dit concept te bereiken op het moment dat het wordt voorgelegd aan de onderscheiden MR-en.

• Bereidt op het daarvoor geëigende moment een verkiezing voor volgens de wettelijke richtlijnen hiertoe.

• Vervult de rol van aanspreekpunt cq. gesprekspartner in het kader van de centrale medezeggenschap voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

• De GMR overlegt met het College van Bestuur.

 

 

Missie en taken

De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het bevoegd gezag advies of zelfs instemming van de

medezeggenschapsraad nodig, alvorens de besluiten kunnen worden uitgevoerd. De MR heeft ervoor gekozen om samen met de directie en alle geledingen de dialoog aan te gaan en tot snelle en goede besluitvorming te komen. Een prettige omgeving in en rondom de school voor de leerlingen en het personeel staat, samen met het zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, centraal.

Een MR-lid zit in de MR namens de achterban van schoolteam en ouders waaruit het lid is gekozen. Het MR-lid zit daar echter zonder last of ruggespraak. Natuurlijk is het de bedoeling dat het MR-lid de

mening van schoolteam- en/of oudergeleding vertolkt in de MR.

 

 

Verkiezingen

Indien de zittingsperiode van drie jaar is verstreken of als een MR-lid tussentijds de MR verlaat, dan moeten er nieuwe MR-leden gekozen worden volgens het MR-reglement. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Er komt een lijst van geïnteresseerden tot stand die, voor elke geleding, gekozen kunnen worden. Ouders en personeel kunnen dan hun voorkeur geven aan

één of meer kandidaten uit de eigen geleding. De personen met de meeste stemmen komen in de raad (mits er voldoende geïnteresseerden zijn, anders hoeven er geen verkiezingen te komen).

 

 

Advies- en instemmingsrecht

De MR praat niet alleen mee; zij geeft ook advies en beslist mee. Er zijn twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de directie een serieuze reactie moet geven op elk door de MR gegeven advies. Echter hoeft niet elk advies blindelings overgenomen te worden. Bij beslissingen met instemmingsrecht ligt dit anders: de directie kan zonder de

goedkeuring van de (G)MR zulke besluiten niet nemen.

Bij instemmingsrecht gaat het om zaken die betrekking hebben op een voorgenomen beleid of die een wijziging van het beleid vragen zoals:

• Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

• Vaststelling of wijziging van het schoolplan, zorgplan, leerplan, gedragsregels, schoolgids.

• Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van ouders.

• Vaststelling of wijziging van het arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn.

• Wijziging van het (G)MR-reglement.

Bij adviesrecht gaat het om o.a. de volgende onderwerpen:

• Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar onderwijs).

• Fusie, samenwerking met een andere school.

• Aanstelling, ontslag personeel.

• Taakverdeling van de schoolleiding.

• Vakantieregeling.

• Beleid voor onderhoud en huisvesting.

 

Instemmingsrecht personeelsgeleding (IP)

Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies, beoordelingen. Ook voor de gevolgen voor het personeel van grote besluiten als fusies, samenwerking met anderen en verandering van het financieel beleid geldt dit instemmingsrecht. Als één geleding instemmingsrecht heeft, dan heeft de andere geleding adviesrecht.

Instemmingsrecht oudergeleding (IO)

De oudergeleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerlingvoorzieningen, veiligheid op school, de klachtenregeling. In deze gevallen heeft de personeelsgeleding adviesrecht.

 

 

 

Vaste taken binnen de MR

Voorzitter:

• Stelt samen met de secretaris de agenda vast.

• Zit de bijeenkomsten voor.

• Vertegenwoordigt de MR naar buiten toe.

 

Secretaris:

• Verspreidt de agenda voor aanvang van de vergadering.

• Maakt notulen van de bijeenkomsten en verspreidt deze onder MR-leden en directie.

• Regelt correspondentie tussen directie en MR.

• Ontvangt binnenkomende post en regelt uitgaande post.

De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur

en kunnen waar nodig zelfstandig een besluit nemen of advies geven.

Penningmeester: niet van toepassing

• Beheert financiële zaken.

• Stelt jaarbegroting op.

MR-lid:

• Eén lid regelt het verslag en de communicatie voor de schoolsite en de nieuwsbrief.

• Eén lid maakt aan het einde van het schooljaar een jaarverslag.

 

 

 

Communicatie

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden door de secretaris gemaakt. De notulen worden, bij voorkeur binnen een paar dagen na de vergadering, verzonden naar elk MR-lid. Als de

leden de notulen goedgekeurd hebben, worden deze door de secretaris naar de directie gemaild. Op de schoolsite wordt een beknopt verslag van de vergadering geplaatst.

De directie kan uitgenodigd worden om bij een vergadering aanwezig te zijn om bijvoorbeeld een toelichting op een bepaald onderwerp te geven, bijvoorbeeld begroting of formatieplan. Het kan natuurlijk ook zijn dat de directie in de vergadering iets wil inbrengen. De directie levert de benodigde informatie aan de MR volgens het jaarplan.

Jaarlijks wordt aan het einde van het schooljaar een jaarverslag gemaakt. Dit jaarverslag zal net als de agenda en notulen verzonden worden naar alle geledingen. Mocht het nodig zijn, kan de MR ook

informatie geven via de nieuwsbrief.

 

 

Jaarplanning MR Het Podium 2015-2016

 

1e vergadering Sep/Oktober

·         Vaststellen jaarplanning MR

·         Vergaderplanning MR

·         Planning scholing

·         Actualiseren handboek

·         Concept begroting

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

Mogelijke punten die jaarlijks terug komen:

*taakverdeling MR

*inventarisering scholingsbehoefte

* huisvesting

*schoolplan

 

2e vergadering november         23 nov 19:30

·         Jaarplan 2015/2016

·         Scholing MR

·         Concept begroting > opvragen Annemarie

·         De verbinding GMR > Lisette uitnodigen

·         Evaluatie overblijf

·         Verkeersveiligheid

·         Functioneren communicatie (Digiduif, website)

·         Functioneren bibliotheek

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

3e vergadering jan/feb              10 feb 19:30

·         *Concept begroting (nog niet beschikbaar in november) IR???

·         *ICT (beleidsplan opvragen)

·         De verbinding GMR

·         Verkeersveiligheid

·         *Voorstellen m.b.t. MT AR

·         Evaluatie schoolgids 2015/2016 IO/AP

·         *Taakbeleid (=de indeling met les, les-gebonden en overige taken voor het personeel) IP/AO

·         Stand van zaken Passend onderwijs > Ondersteuningsplan

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

4e vergadering april/mei            14 april 19:30

·         Formatieplan (fte’s) ; bespreken/vast stellen

·         Vakantierooster; bespreken

·         Concept schoolgids 2015-2016

·         In/uit stroom MR leden

·         Jaarverslag van het schoolbestuur; ter informatie

·         Algemene stand van zaken; organisatorisch/onderwijskundig

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur

 

5e vergadering juni/jul               9 juni 19:30

·         Jaarplan 2014-2015; evaluatie

·         Jaarplan 2015-2016; vast stellen

·         Vakantierooster; vast stellen

·         Tussentijds evaluatie schoolplan 2012-2016

·         Financieel& sociaal jaarverslag

·         Opstellen jaarverslag MR

·         De verbinding GMR

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur