Notulen MR vergadering 22 april

Aanwezig: Annemarie, Bianka, Emile, Marjan, Godelieve, Mieneke, Miranda, Saskia

Afwezig: Maaike

 

  Annemarie geeft aan met het bestuur gesproken te hebben over de structuur van het Podium. Mogelijk kunnen er verschillende adjunct functies gecreëerd worden om meer te delegeren uit de functie van Annemarie. Het MT zou hiervoor geschikt zijn om steviger neer te zetten. Het Podium is bij verre de grootste school binnen de ABSA.

Inspectierapport: In de verschillende bouwen is het inspectierapport besproken, de top 3 van aan te pakken onderwerpen zijn didactisch handelen, communicatie, extra ondersteuningsbehoefte van kinderen. Om voor deze punten externe ondersteuning te krijgen heeft Annemarie offertes van twee onderwijsadviesbureaus ontvangen. Octo, intensief traject van 5 studiedagen, klassenbezoek en training voor MT en Annemarie. Eea zal plaatsvinden adhv ADI, 7 stappenplan voor lesgeven, instructie, effectieve en coöperatieve werkvormen (waarom ga ik dit lezen, wat is het doel van de les). Ook voor het jaar 2016-2017 staat eea ingepland (o.a. het gouden team).

Het oudertevredenheidsonderzoek is positief. De ouders zijn tevredener over de overblijf. De Weg naar school staat in de top 10 van de ontevredenheid. Actie Mieneke: stuurt MR resultaten van Oudertevredenheidsonderzoek.

Verzuim. Annemarie heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de nieuwe HR adviseur, die ze iedere zes weken spreekt. Er is een verbetertraject gestart. Het verzuim is laag op het Podium. We hebben een verzuimprotocol wat wordt toegepast.

Dependance: Poseidon, Archipel en het Podium zijn in gesprek met de gemeente over de bouwplannen op het braakliggende terrein naast het IJ gebouw. Er komt een Deen supermarkt met parkeerplaats. De scholen moeten hiervoor de ruimte naast het gebouw waar wordt gespeeld inleveren. Het schoolplein en de ingang worden in de schoolvakantie aangepast. Volgens de gemeente is het de bedoeling om met 800 kinderen op het kleine schoolplein achter te spelen. Ze hebben metingen verricht voor geluid en luchtverontreiniging en dit zou binnen de norm zijn. De gemeente zou de ouders middels een brief informeren over de plannen. De besturen van de scholen zijn met de gemeente in gesprek en schakelen contra expertise in op de metingen. De MR constateert dat we enige zorgen hebben m.b.t. de daadwerkelijke actie vanuit het bestuur als het gaat om het parkeerterrein. O.b.v. Annemarie’s uitleg leek de bal bij de ouders te worden gelegd in die zin dat school bewust niet naar ouders gecommuniceerd heeft in de hoop dat ouders op het bericht van de gemeente in actie/opstand zouden komen. Een aantal MR-leden vond dat een nogal passief beleid. Vanuit de MR is Annemarie geadviseerd om wel actief ouders te informeren; zij heeft toegezegd dit terug te brengen in het bestuur.

 

Op dit moment ervaart de Dependance erg veel overlast van het heien aan de overkant. Het is niet verantwoord om met de kinderen naar buiten te gaan als er wordt geheid. De bouwpolitie is door Piet Kranenburg erop afgestuurd.

Het Podium wordt gerestyled in de meivakantie. We willen het kunst- en cultuurprofiel en de huisstijl veel meer terug zien in het schoolgebouw.

Inmiddels heeft het Podium 600 leerlingen.

Begroting: Het is mogelijk om bij het bestuur extra geld aan te vragen voor de ondersteuning van leerlingen. Het geld is niet meer in handen van de gemeente maar in handen van het bestuur. We hebben dit jaar een meevaller waardoor we twee docenten kunnen behouden. De lumpsum is hoger.

Het vakantierooster wordt besproken. Er moet nog een roostervrije dag bij. Het is de bedoeling om binnen de ABSA het rooster gelijk te trekken. Er wordt opgemerkt dat het rooster ook voor volgend jaar vaststaat en lijkt op het rooster van dit jaar waarbij de hemelvaart week is opgenomen. Dit levert binnen Amsterdam binnen een gezin verschillende vakantieweken op omdat middelbare scholen en de meeste basisscholen de week van Koningsdag als eerste meivakantieweek bestempelen. Noot: na de vergadering is een mail gestuurd aan de bestuurder dat de MR in deze adviesrecht heeft maar niet gekend is en dat het rooster is vastgesteld zonder de MR te betrekken.

MR: Bianka’s  termijn als lid van de MR loopt eind van dit schooljaar af en ze heeft aangegeven niet opnieuw herkiesbaar te zijn. Het is tijd om nieuwe MR leden te werven. Godelieve geeft aan ook in januari uit de MR te stappen. Het voorstel is om niet tegelijkertijd maar na elkaar de MR te verlaten om de continuïteit te waarborgen. Er zijn twee ouders die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn. Beiden worden gevraagd om alvast schaduw te draaien met de MR in september.

Op de website zouden de notulen van de MR beschikbaar moeten zijn. De collega’s zouden de notulen per mail opgestuurd moeten krijgen zodat zij ook geïnformeerd zijn. Actie Mieneke

Eind van de MR: Miranda begeleidt het bespreken van de post-its, waarom zitten we in de MR, wat willen we bereiken, wat hebben we bereikt, waar zijn we trots op etc.

Aanwezigheid MR leden wordt als laatste besproken. We hebben 5 vergaderingen per jaar. Een vergadering inplannen met alle MR leden is zeer lastig gebleken. Een aantal MR leden vindt dit heel vervelend, een aantal lijkt het een onontkoombaar probleem, maar wel jammer en soms onwenselijk. Met de nieuwe leden zal aanwezigheid besproken worden.

Datumprikker: volgende MR vergadering en etentje. Actie Mieneke