Jaarverslag MR ABBS Het Podium 2014‐2015 Datum: 25 oktober 2015

Inleiding

Algemeen:  

Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld door de keuze van een rekenmethode, leerlingvolgsysteem, of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, de schooltijden en de privacy.  De werkzaamheden van de MR hebben betrekking op alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Een prettige omgeving in en rondom de school (voor zowel leerlingen als personeel) en kwalitatief goed onderwijs staan voor de MR steeds centraal. Besluiten die het bestuur/directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR kan elk standpunt dat het heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Bij wijzigingen van bijvoorbeeld zaken aangaande financiën of personeel moet het schoolbestuur instemming van de MR krijgen. En het is de bedoeling dat de MR zo veel als mogelijk de ouders en leerkrachten van de school vertegenwoordigt in haar doen en laten. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Door hier gebruik van te maken en verder invulling aan te geven probeert de MR de voorwaarden te creëren om binnen de school op een zorgvuldige manier onderwijs te geven.  

Jaarverslag:

 Onderdeel van de WMS is het maken van een jaarverslag dat voor u ligt. In dit jaarverslag kijken wij terug en leggen wij verantwoording af voor het schooljaar 2014‐2015. Verder kijken we tevens vooruit naar het schooljaar 2015‐2016.  

In dit jaarverslag worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. De samenstelling van de MR

2. Doelstellingen van de MR

3. Professionalisering van de MR

                4. Vergaderingen MR

5. Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

6. Belangrijke onderwerpen schooljaar 2014‐2015

7. Adviezen en instemmingen

 

Ad 1. Samenstelling MR

De MR van het Podium is opgericht in 2008 (?), en daarmee een ‘jonge’ MR. De MR bestaat uit een ouder‐ en personeelsgeleding. Het aantal ouders is gelijk aan het aantal personeelsleden. Momenteel zitten 4 ouders en 4 personeelsleden in de MR. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar (art 5 van de WMS).

Schooljaar 2014‐2015:   Een aftredend MR lid kan zich herkiesbaar stellen. Stellen zich voor eenzelfde periode meer personen beschikbaar dan volgen er verkiezingen. Voor de oudergeleding komt er een verkiezing voor de ouders/verzorgers en voor de personeelsgeleding een verkiezing voor het team.  

In juli 2015 liepen voor 1 ouder en 1 leerkracht de termijn van 3 jaar af. De samenstelling van de MR en in het schooljaar 2014‐2015 wordt in de volgende tabel weergegeven. Tevens is aangegeven tot wanneer een MR‐lid zitting heeft en wat zijn/haar functie is.  

Naam

Zitting tot

Taak

Bianka Steege

Juli 2015

Voorzitter

Godelieve van der Burght

Januari 2016

Lid

Marjan Zuijderland

Juni 2016

Lid

Emile Molenbeek

Juli 2017

Lid

Miranda Schijf

Juli 2016

Team groep 1/2

Maaike  Yeh

Juli 2017

Team groep 3/4

Mieneke Zaal

Juli 2017

Team groep 5/6

Saskia Janssen

Juli 2015

Team groep 7/8

 

Ad 2 doelstellingen MR

Algemeen

Het realiseren van doelstellingen kost de nodige tijd waarbij tevens opgemerkt dient te worden dat de directie van ABBS Het Podium in tijd en kennis altijd een voorsprong op de MR heeft. Zij is immers fulltime met beleidszaken bezig hetgeen voor de MR‐leden niet mogelijk is. De leerkrachten hebben voor de MR werkzaamheden vooraf vastgestelde taakuren en de ouders doen dit in hun vrije tijd. Daarnaast is de MR afhankelijk van de partij waarmee ze samenwerkt en die ze controleert (hiervoor is tijdige en open communicatie noodzakelijk). Dit betekent dat de MR haar activiteiten moet plannen, efficiënt moet werken (onderwerpen onderling verdelen; niet elk lid hoeft aan elk onderwerp mee te werken/denken) en effectief moet worden. Dit moet er toe leiden dat de MR de juiste activiteiten met de juiste prioriteit naar tevredenheid behandelt.  

Geformuleerde doelstellingen:  “De MR streeft naar het ontwikkelen van een onafhankelijke visie op schoolbrede ontwikkelingen en wil daarmee een pro‐actieve en positieve beïnvloeding op het schoolbeleid hebben. Om de missie en visie uit te voeren zal de MR een onderhandelende en samenwerkende houding aannemen in haar overleg met de directeur/ schoolbestuur.”

“We willen als volwaardig gesprekspartner mede vorm kunnen geven aan beleid dat ertoe leidt dat onze school over 2 á 3 jaar nog verder versterkt is qua kwaliteit van onderwijs, onderwijsklimaat en tevens als werkklimaat, waarbij we vat hebben op datgene wat speelt bij de achterban”.  

De concrete punten waaraan in schooljaar 2014-2015 gewerkt werd voor de korte en lange termijn:

Korte termijn:

·         Communicatie en samenwerking binnen de MR, verwachtingen en ambities uitspreken. Afspraken maken ten aanzien van de samenwerking.  

·         Communicatie en samenwerking met de directie. De directeur is standaard het eerste uur aanwezig van de MR vergadering voor directiezaken, afstemming, advies en instemming.

·         Basistraining MR

·         Jaarlijks evalueren over de kwaliteit van de medezeggenschap in uitvoering tussen de MR en de bestuurder.

·         Plannen/ doelen MR bespreken voor het volgende schooljaar. Dit zal aan het einde van het schooljaar gebeuren.  

Op lange termijn: 2015 en verder

Communicatie met de achterban versterken, beter bereiken en weten te mobiliseren.

Hiervoor hebben we de volgende stappen gezet c.q. gaan we zetten:

o   Website gedeelte MR wordt onderhouden door een leerkracht.  Notulen, jaarplanning en agenda worden gepubliceerd. Info is up te date, wij zijn als MR ook eenvoudiger te vinden.  

o   Foto’s MR leden worden bij de conciërge hoofdgebouw opgehangen.

o   In iedere nieuwsbrief over de MR te communiceren met emailadres MR

o   Enquête houden onder ouders/ leerkrachten om input te ontvangen over wat belangrijk wordt gevonden.

Invulling doelstellingen 2014‐2015: 

·         MR cursus basis en gevorderden volgen ten einde te professionaliseren als MR

·         Jaarplanning vergaderingen vaststellen in overleg met directeur  

·         Evaluatie over de kwaliteit van MR met verwachtingen cq doelstellingen voor 2015/ 2016 is behaald.  

·         Ambities en verwachtingen zijn uitgesproken en afgesproken. De praktijk blijkt weerbarstig.  

·         In 2014/2015 hebben we lang moeten wachten op de nieuwe website. Helaas is het doel niet behaald om in dit schooljaar de MR onderdelen te wijzigen en te updaten. In schooljaar 2015/2016 zal een van de leerkrachten dit gaan verzorgen.

 

 

Ad 3. Professionalisering van de MR.

Het afgelopen jaar heeft de MR samen met de directeur een basiscursus MR gevolgd. Op basis van de cursus heeft de MR haar visie gedefinieerd en is een eerste aanzet gemaakt met de formulering van speerpunten als verbetering communicatie (zowel met Directeur/schoolbestuur als ook achterban) en professionalisering.  

en professionalisering.  

Ad 4. Vergaderingen MR

MR‐onderwerpen worden in een MR‐vergadering besproken/behandeld. Gemiddeld vindt er eens in de 6 weken een MR vergadering plaats. Voorgenomen beleid voor 2016 is dat de vergaderdata van de MR op de website van de school vermeld wordt en de notulen, de jaarplanning en de agenda van de MR voorafgaand aan de vergadering op de website geplaatst worden. In de nieuwsbrief van Het Podium wordt verwezen naar de website en de informatie over de MR. De verslagen van de vergaderingen worden binnen 2 weken na de MR‐vergadering op de website geplaatst. Ouders en verzorgers en teamleden kunnen MR‐vergaderingen bijwonen. De enige uitzondering hierop is als in een MR‐vergadering gesproken wordt over personen dan wel (tijdelijk) vertrouwelijke onderwerpen/documenten. De vergaderingen vinden altijd plaats op school.  De MR heeft het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar gezeten om te vergaderen.

Ad 5. Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

De Stichting ABSA heeft een GMR. Deze GMR behartigt de belangen van alle scholen van de ABSA. Informatie over de GMR (inclusief documenten voor GMR‐overleggen) is te vinden op de site van de ABSA. Als wij als MR ABBS Het Podium opmerkingen/aanvullingen/vragen hebben over deze documenten dan wel andere onderwerpen die de GMR aangaan willen bespreken, kunnen wij dit doen via de contactpersoon (of de secretaris van de GMR). Het initiatief voor contact gaat met name uit vanuit de MR. Het contact met de GMR verliep in beginsel moeizaam. De afgevaardigde van de ouders in de GMR was een maal aanwezig in een MR vergadering om GMR zaken toe te lichten. De documenten van de GMR zijn in het afgelopen schooljaar niet bij de MR terecht gekomen. Er is geen directe communicatie tussen MR en GMR geweest in 2014/2015. Dit werd door de MR als een gemis ervaren. Voornemens is om de nieuwe GMR afgevaardigde van de ouders op de MR vergadering in schooljaar 2015/2016 uit te nodigen.

Ad 6. Belangrijke onderwerpen in schooljaar 2014‐2015

De volgende onderwerpen zijn besproken in de MR:  

Beleidsdocumenten:  

·         Jaarplan 2014‐2015

·         Schoolplan 2011‐2015

·         Financieel jaarverslag van de ABBS Het Podium  2014, en begroting 2015

Andere documenten /onderwerpen:

·         Afspraken en taakverdeling MR‐leden

·         Formatie 2015‐2016 en de gevolgen hiervan bv tav de groepsindeling

·         Het communicatieplan MR

·         Pestprotocol

·         Conflicthantering

·         Continu rooster

·         HGOV

·         ICT beleid

·         Kanjertraining interventie

·         Tussenschoolse opvang

·         Verhuizing dependance

·         Bouwplannen naast dependance

·         Meerbegaafdenbeleid

·         Rapport Schoolinspectie

·         Jaarrooster 2015-2016 (van kort naar lang jaar, extra weken vakantie opnemen)

Ad 7. Adviezen en instemming:  

DE MR heeft advies gegeven mbt de volgende onderwerpen:  

·         Continu rooster

·         Pestprotocol

·         Verhuizing dependance

·         Budget opnemen in begroting inzake kanjertraining interventie

·         Jaarrooster 2015-2016 (van kort naar lang jaar, extra weken vakantie opnemen)

De MR heeft instemming verleend tav de volgende onderwerpen:  

·         Jaarplan 2014‐2015

·         Begroting 2014‐2015

·         Formatie 2015‐2016

·         Groepsindeling 2015‐2016  

De concrete resultaten van onze werkzaamheden op deze onderwerpen zijn vastgelegd in onze notulen, die integraal te vinden zijn op de website van Het Podium.

Tot slot

Zonder namen te noemen bedankt de MR alle betrokkenen die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan de onderwerpen van de MR in het afgelopen schooljaar. Wij hopen ook dit schooljaar weer van u te vernemen wat u vindt met betrekking tot onderwerpen aangaande ABBS Het Podium. De MR nodigt u van harte uit voor meer informatie of vragen contact op te nemen met een van haar leden of een mail te sturen (mr@abbshetpodium.nl). De MR is graag bereid u te woord te staan en met u van gedachten te wisselen.

Oktober 2015 namens de MR, Godelieve van der Burght en Emile Molenbeek