Aanwezig:  Godelieve (vz), Marjan (notulist), Wendy, Manon, Edzard, Emile, Miranda, Maaike, Mieneke, Marijke, Annemarie (eerste deel)

Afwezig: -

 1. Opening & mededelingen, vaststellen agenda
  Opening, eerste vergadering na de zomervakantie, welkom nieuwe leden Wendy, Manon, Edzard, Marijke.
 2. Terugkoppeling acties van notulen 22 juni
  Notulen worden gecorrigeerd en aangevuld.
  Terugkoppeling m.b.t. dependance zie onder 
 3. Mededelingen van en besproken met Directie/ Bestuur Het Podium
  - Functioneren schoolplein dependance: wordt door leerkrachten en kinderen voor zover bekend als prettig ervaren.
  - Contact met gemeente en aannemers/bouwers m.b.t. bouw naast dependance is intensief. Er is vanuit de directie en het bestuur contact geweest m.b.t. de verkeersveiligheid en mogelijke luchtvervuiling. Er zullen metingen worden gedaan m.b.t. geluidsoverlast, warmte en trillingen. De uitkomsten hiervan zullen teruggekoppeld worden.

  Actie: Annemarie koppelt uitkomsten terug

  - De voorgenomen wijziging in de organisatiestructuur krijgt verder vorm. Bij de herstructurering van het MT is externe begeleiding betrokken. Voor het einde van het kalenderjaar komen er concrete voorstellen m.b.t. de precieze vorm van de uitbreiding van de taken en de verantwoordelijkheden van de huidige bouwcoördinatoren.
   

  Actie: Annemarie legt voorstellen voor einde kalenderjaar ook aan MR voor

  - Het MT krijgt externe begeleiding bij het schrijven van het Schoolplan 2016-2020. Het voorstel, in overleg met deze begeleider, is om uitstel aan te vragen en het Schoolplan te schrijven voor 2017-2021. Dit i.v.m. de lopende ADI en de audit die voor 2016 op de agenda staat. Bovendien is het ADI-traject dusdanig intensief dat er weinig ruimte en tijd overblijft voor het vormgeven van de missie en visie voor het Schoolplan. De inspectie is i.p. akkoord mits er een goed Jaarplan voor 2016/2017 geleverd wordt en het bestuur en de MR akkoord zijn. Het bestuur is inmiddels akkoord en de directie verzoekt de MR dan ook om toestemming. 
   

  Actie: MR neemt beslissing en vz koppelt dit aan Annemarie terug

  - De MR legt de verkeerssituatie voor. Er blijven zich gevaarlijke situaties voordoen, o.a. door ouders die hun auto bij het halen en brengen dubbel parkeren of over de stoep fietsen. Tot nu toe ondernomen maatregelen hebben geen (blijvend) effect gehad. Duidelijk is dat ouders verantwoordelijk zijn voor het zich houden aan de verkeersregels. De school is verantwoordelijk voor het verkeersonderwijs aan kinderen, de gemeente voor de infrastructuur en de politie voor de handhaving.

  Er is contact geweest met de Archipel en er is een brief binnengekomen van Verkeersplein (o.v.v. de gemeente). Het voorstel is om per school een ouder, als verkeersambassadeur, zitting te laten nemen in een breder scholenoverleg in de vorm van een verkeerscommissie. Hier zal dan nagedacht worden over haalbare en passende maatregelen.
   

  Actie: Godelieve koppelt terug aan Annemarie dat zij een kort bericht in de Nieuwsbrief laat opnemen met toelichting en verzoek aan ouders om zich aan te melden als verkeersambassadeur

  - De MR legt het douchen na gymlessen voor. Alhoewel school de wenselijkheid hiervan vanuit pedagogisch en hygiënisch oogpunt onderkent brengt het te veel logistieke problemen met zich mee. Het gaat dan ook om de veiligheid van kinderen (bijvoorbeeld een mannelijke leerkracht die geen toezicht mag houden in een kleedkamer vol meisjes e.d.). Als het zou worden doorgevoerd zou het onherroepelijk ten koste gaan van de gym tijd. Hiervoor is niet gekozen.

  - M.b.t. MR-leden die leerkrachten vertegenwoordigen maar ook kinderen op school hebben: vanuit de MR-training is hierover benoemd dat dit i.p. kan als en indien de verschillende rollen en petten zorgvuldig bewaakt en zo mogelijk gescheiden blijven.
   

 4. Vaststellen jaarplanning MR
  De jaarplanning MR is in voorlopige vorm vastgesteld en komt als zodanig in het herziene Handboek en op de website. Per agendapunt zal voortaan voor zover van toepassing worden aangegeven welke rol (recht) de MR heeft.

  Actie: Marjan stelt Jaarplan opnieuw voorlopig vast en geeft rechten aan; Mieneke en Maaike nemen Jaarplanning op in Handboek

   
 5. Taakverdeling MR
  Voorzitter: Godelieve, per 1-01-2016 Manon (zit voor, koppelt terug aan directie, is gezicht naar ouders/leerkrachten)
  Secretaris: Marjan, in loop schooljaar over te dragen aan Wendy (stelt agenda vast, vraagt stukken op bij directie, stuurt stukken rond, notuleert, stuurt notulen rond – i.p. binnen 7 dagen, reactie leden binnen 3 dagen)
  Post ingaand/ uitgaand: Maaike (mail en postvak)
  Agenda, notulen etc. op website: Mieneke
  Kort stukje in Nieuwsbrief: Miranda
  Jaarverslag MR 2014/2015: Godelieve en Emile

  Actie: desbetreffende personen n.a.v. deze vergadering en in aanloop naar volgende vergadering
   
 6. Profilering MR, aandachts-/speerpunten komend jaar
  Belangrijkste verbeterpunt is profilering, zichtbaarheid en communicatie met achterban. We willen meer laten zien wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en hoe we te bereiken zijn. Voorstellen om dit te verbeteren:
  -       De jaarplanning, vergaderagenda, notulen en jaarverslagen op de website publiceren; actie: Mieneke
  -       Terugkerende meldingen van MR in de Nieuwsbrief met vermelding emailadres; actie: Miranda
  -       Frequent legen (digitale) postvak, mails te beantwoorden met standaardmail waarin wordt vermeld dat bericht in MR-vergadering zal worden behandeld (tenzij eerder noodzakelijk) en dat terugkoppeling i.p. volgt via notulen; actie: Maaike
  -       Inventariserende “enquête” onder ouders en leerkrachten m.b.t. de vraag wat zij als aandachtspunten voor MR zien; actie: Miranda en Emile
  -       N.a.v. jaarverslag MR presentatie leerkrachten in het team; actie: leerkrachten MR 

   
 7. Planning scholing
  Er is budget voor training/scholing. Vraag is wat MR dit jaar wil in deze.
  Incitamentum (scholing GMR): was leerzaam en kundig.
  Aob: hebben wellicht een follow up pakket te bieden; in dat geval wel concreet wensen formuleren. Genoemde onderwerpen zijn: de samenwerking met de directie en de communicatie met de achterban.

  Actie: Marjan neemt in eerste instantie contact op met Aob
   
 8. Actualiseren Handboek
  Wordt gedaan door Mieneke en Maaike en na goedkeuring op de website gezet. Niet toegekomen aan inhoudelijke behandeling.

  Actie: Mieneke en Maaike
   
 9. Binnengekomen mails
  Maaike zal contact opnemen met de enige ouder die een inhoudelijke mail gestuurd heeft in deze periode. In zijn mail gaat het over de zichtbaarheid van de MR. Tevens heeft hij het over het Leerlingvolgsysteem. Aangezien dit systeem al enige tijd ongewijzigd functioneert is het de MR nu niet duidelijk welk punt hij wil maken. Dit zal worden nagegaan.

  Actie: Maaike
   
 10. Tussentijdse evaluatie Schoolplan
  - M.b.t. het verzoek om uitstel voor het Schoolplan vanaf 2016 vanuit de directie.
  De MR acht dit verzoek goed beargumenteerd en ziet de voordelen. Wel wil de MR n.a.v. komende vergaderingen aandachtspunten en aanbevelingen voor het Schoolplan aan de directie kunnen doen toekomen; oftewel de MR wil graag inhoudelijk meedenken.

  Actie: Godelieve koppelt akkoord terug en vraagt na welke termijn er is voor de aanlevering van aanbevelingen en advies m.b.t. het Schoolplan

  - M.b.t. de evaluatie van het Schoolplan 2012-2016.
  Behandeld n.a.v. geformuleerde te bereiken doelen. Veel doelen zijn behaald.
  Hieronder hetgeen niet behaald is/ mist of waarover vragen zijn.
  Pag 7: Kleinere groepsgrootte is gerealiseerd. Vraag is wat het verschil in aantal leerlingen met andere ABSA-scholen verklaart.
  Pag 9: Missie en visie zijn nog onvoldoende expliciet en kenbaar gemaakt.
  Pag 9: Openheid en mogelijkheid om elkaar kritisch aan te spreken gebeurt binnen het team nog onvoldoende.
  Pag 12: Nog vragen m.b.t. de voorgenomen wijzigingen in het MT. Discussie over de gekozen vorm (meer bevoegdheden bouwcoördinatoren <> adjunct-directeur) en de logistieke/organisatorische/financiële consequenties hiervan houdt aan. De MR is in deze destijds gepasseerd (geen formeel advies gevraagd) maar het behoeft zowel wat betreft de MR als wat betreft verschillende teamleden nog toelichting. 
  Pag 15: Niet meer mannen op school, wel pogingen ondernomen. Vraag is of er voldoende op gestuurd is. Slechtnieuwsgesprekstrainingen zijn nog niet gerealiseerd.
  Pag 22: Document m.b.t. vastlegging speciale onderwijsbehoefte is MR niet bekend. 

  Behoudens deze vragen/ punten van kritiek wordt opgemerkt dat positief is dat veel van de geformuleerde doelen in het Schoolplan al gerealiseerd zijn

  Actie: Godelieve neemt bovenstaande punten/vragen met Annemarie door en koppelt terug
  Actie: Marjan zet MT en verzoek toelichting aan Annemarie voor volgende vergadering op de agenda
   
 11. Evaluatie Jaarverslag 2014/2015
  Annemarie heeft de MR (op ons verzoek) het Jaarverslag doen toekomen. Echter dit blijkt een door haar zelf in elkaar gezet stuk mede gebaseerd op het Jaarverslag van de ABSA. Het gebruikelijke format en formele zaken als cijfers etc. missen. De MR vraagt zich af waarom Het Podium geen eigen formeel Jaarverslag heeft als logische evaluatie van het schoolgebonden Jaarplan. Wat betreft de MR zou het doel van een eigen Jaarverslag (behoudens het evalueren) ook zijn dat het bijdraagt aan de profilering van de school (zowel naar binnen: ouders, leerkrachten, als naar buiten: potentiele toekomstige ouders bijvoorbeeld). Daarnaast zou het de directie helpen de missie en visie van de school verder aan te scherpen en te vertalen naar beleid.

  Actie: Godelieve neemt contact op met Rob Geul en Annemarie en inventariseert hoe andere ABSA scholen dit doen. Koppelt tevens advies MR in deze terug.
   
 12. Wvttk
  Het Jaarplan 2015/2016 had in juni moeten worden besproken in de vergadering van de MR. Helaas was het toen niet tijdig aangeleverd door de directie. In deze vergadering wordt er i.v.m. de tijd niet aan toegekomen. Besloten wordt dat eenieder het Jaarplan individueel kritisch doorneemt en punten mailt aan Godelieve zodat zij er een geheel van kan maken. De bedoeling is dat bij de bespreking in de volgende MR-vergadering het dan niet te veel tijd zal kosten.

  Actie: iedereen bestudeert Jaarplan kritisch en koppelt voor 16-11 terug aan Godelieve; Godelieve stelt voor volgende vergadering samenvattend document op; Marjan zet Jaarplan in agenda voor volgende vergadering MR.

  Kan de vergadering MR efficienter en inhoudelijker als de directie aanschuift na i.p.v. voor het eerste uur?

  Actie: op de agenda voor volgende keer in aanwezigheid van Annemarie.
   
 13. Vergaderplanning MR
  2e: ma 23-11-2015
  3e: wo 10-02-2015
  4e: do 14-04-2015
  5e: do 9-06-2015

 

Voor de 2e vergadering in november staan vast op de agenda:

·         Jaarplan 2015/2016

·         Scholing MR

·         Concept begroting > opvragen Annemarie

·         De verbinding GMR > Lisette uitnodigen

·         Evaluatie overblijf

·         Verkeersveiligheid

·         Functioneren communicatie (Digiduif, website)

·         Functioneren bibliotheek

·         Overige punten afkomstig van Directie/bestuur