Ouders

19.30 uur – 21.30 uur

1.           Opening & mededelingen, vaststellen agenda

2.           Terugkoppeling acties van notulen 22...

Beste ouders en verzorgers,

 

Graag stellen wij ons als MR van ABBS Het Podium (opnieuw) aan jullie voor. 

 

De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Een prettige omgeving in en...

 

ABSA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die onder de stichting vallen. Met andere woorden: alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR...

Wij zijn als school erg blij met alle hulp die wij van ouders krijgen. Vooral bij creatieve activiteiten en bij uitstapjes hebben wij deze hulp hard nodig.

De kinderen kunnen naar de schoolbibliotheek, omdat er elke ochtend ouders zijn om de kinderen daar te helpen.
Ouders komen woordjes...