Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er ook veel aandacht voor onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen kinderen bij een aantal vakken de stof in een hoger tempo doorwerken of wordt de leerstof ‘gecompact’. Er wordt dan minder werk gemaakt zodat er tijd overblijft voor verrijkende lesstof binnen het vakgebied.

Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra verrijkende activiteiten. Rond de 20 % van onze leerlingen neemt hieraan deel.

Tijdens 10-minutengesprekken krijgen ouders te horen of hun kind gaat werken of blijft werken in een verrijkende activiteit (Plannex/ Spaans of verrijking). Deelname hangt namelijk samen met de CITO-toetsen en die zijn vlak voor de gesprekken afgenomen.

 

Groepen 1 en 2

In de kleutergroepen krijgen leerlingen om de woensdag verrijkende opdrachten in een klein groepje aangeboden.Kinderen werken hierbij met uitdagende materialen, krijgen  opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op hun creatief oplossingsvermogen en gaan filosoferen aan de hand van denksleutels. Ook  wordt er tegemoet gekomen aan de belangstelling voor lezen en schrijven.

Iedere leerkracht bekijkt door middel van leerling-observaties en Citoscores welke leerlingen in aanmerking komen. Ook wordt gekeken naar de werkhouding van het kind. Kinderen werken met uitdagende materialen, gaan filosoferen aan de hand van denksleutels en er wordt tegemoet gekomen aan de belangstelling voor lezen en schrijven.

 

Groep 3 tot en met 8

Plannex

Leerlingen die veel tijd overhouden, gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken, een A scoren op alle onderdelen van CITO en hoog scoren op de methode-gebonden toetsen, gaan aan de slag met het computerprogramma ‘Plannex’. Plannex bevat meer dan 475 projecten die kinderen uitdagen hun talenten te benutten. Leerlingen maken na iedere opdracht een ‘Publicatie’ (werkstuk). Deze publicaties kunt u op de site van Plannex bekijken: www.plannex.nl. Leerlingen bouwen in de loop der jaren een portfolio op waarin hun werk bekeken kan worden.

Per schooljaar krijgen de leerlingen twee Plannex-onderwerpen aangeboden. Deze worden vanaf groep 5 afgewisseld met blokken Spaans.

Eens in de twee weken krijgen kinderen een uur instructie buiten de klas. Daarna werken ze in de klas verder aan projecten. Hierbij wordt veel samengewerkt en overlegd.

De leerlingen uit groep 3 starten na de voorjaarsvakantie in het werken met Plannex. 

Twee keer per jaar wordt bekeken of de leerling verder gaat met  het werken in Plannex. Er kan, om diverse redenen, besloten worden om de leerling uit het programma te halen. De beslissing hierover wordt genomen door de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider. Ouders worden hierover ingelicht tijdens de 10-minutengesprekken.

 

Spaans

Spaans wordt altijd in combinatie aangeboden met Plannex. Leerlingen moeten dus tijd over hebben, gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen werken, een A scoren op alle onderdelen van CITO en hoog scoren op de methode-gebonden toetsen. Voor het leren van Spaans maken wij gebruik van het computerprogramma ‘Languegenut’: www.languagenut.nl. Twee periodes per jaar werken leerlingen (vanaf groep 5), in het programma. Ter ondersteuning krijgen leerlingen in deze periodes, eens in de twee weken, basale lessen Spaans aangeboden. Elk blok wordt afgesloten met een toets.

 

Verrijkingsmiddag

Eens in de twee weken werken leerlingen van Het Podium een middag aan verrijkende opdrachten. Voor deelname komen leerlingen in aanmerking die naast Plannex/ Spaans nog meer uitdaging en begeleiding nodig hebben.

Voor de groepen 1 tot en met 4 heeft het uur een oriënterend karakter. Kinderen kunnen voor een bepaalde periode in het uur geplaatst worden om te bepalen of het uur aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De samenstelling van de groep wisselt in deze jaren regelmatig. Vanaf groep 5 ligt de samenstelling van de groep meer vast. Toch kan, om uiteenlopende redenen, besloten worden om de leerling niet verder te laten werken in het uur/ de middag. Dit wordt uiteraard met ouders en leerling besproken bij de 10-minutengesprekken. De uiteindelijke beslissing ligt echter wel bij school.

In de verrijkingsuren bieden we uitdagende activiteiten aan. De leerlingen werken onder andere uit ‘Rekentijger’: Een methode met lastige rekenproblemen. Ook komen er elke week breinkrakers en/ of denksleutels aan bod. Hierin worden vraagstukken voorgelegd waarbij kinderen individueel of in groepjes naar een oplossing moeten zoeken. Het voeren van een debat vormt ook een onderdeel van het programma.

 

Verrijkingsochtend

In 2015 zijn we, in samenwerking met de Piet Hein en de Zuiderzee (beide scholen binnen het ABSA-bestuur), van start gegaan met verrijkingsochtenden voor groep 5-6 en 7-8.

Samenwerken, grenzen ervaren, omgaan met falen, leer- en werkstrategieën ontwikkelen, plannen, evalueren en reflecteren zijn een aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt in de ochtenden.

 

De selectie van kinderen voor deelname aan de groep vindt plaats op basis van het leerlingvolgsysteem, observaties en gesprekken. Aan de hand van een signaleringslijst worden leerlingen besproken met de Intern Begeleider, de groepsleerkracht en de leerkracht van het verrijkingsuur.